Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 oktober 2017

Wetsontwerp herindeling is naar de Tweede Kamer

Op vrijdag 13 oktober heeft minister Plasterk in zijn allerlaatste ministerraad het wetsontwerp Herindeling Groningen-Haren-Ten Boer voorgelegd. Na instemming van de ministerraad is het wetsontwerp doorgezonden naar de Tweede Kamer.
De Raad van State heeft er op gewezen dat van een lichte samenvoeging – waarbij de stad Groningen ongehinderd blijft voortbestaan en de dorpen Haren en ten Boer eenvoudig aan de stad worden toegevoegd – geen sprake kan zijn omdat niet is voldaan aan de voorwaarden die minister Plasterk zelf in een beleidskader heeft opgenomen: instemming van alle betrokken gemeenten. De RvS stelt dat het dus alleen kan als het een reguliere herindeling wordt waarbij alle drie de gemeenten gelijk worden behandeld. Dus gelijke kansen voor het personeel en alle drie onder financieel toezicht van de Provincie! Ook de ambtenaren van Groningen worden allen ontslagen en moeten opnieuw worden benoemd, de burgemeester en de raadsgriffier krijgen eervol ontslag.
De minister heeft dit advies overgenomen.
En terecht. Het gemeentebestuur van Haren heeft niet ingestemd met de herindeling en dat wist de Provincie natuurlijk ook wel. Het is kwalijk dat in het herindelingsadvies is gesteld dat Haren wel heeft ingestemd. Nog kwalijker is dat zowel gedeputeerde Brouns als burgemeester Den Oudsten van Groningen in de media roepen dat dit allemaal de schuld van Haren is. Echt een fijne bijdrage aan de onderlinge verhoudingen…

Hier leest u de teksten van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State:

wetsvoorstel herindeling groningen-haren-ten boer 13-10-2017

 

Advies_Afdeling_advisering_Raad_van_State_en_Nader_rapport