Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 oktober 2017

Tweede Kamer houdt hoorzitting in Haren over wetsontwerp herindeling

Een afvaardiging van de Tweede Kamer (commissie Binnenlandse Zaken) zal – vermoedelijk in januari 2018 – een hoorzitting houden in Haren om zich te laten informeren over de commentaren van organisaties en groeperingen op het wetsvoorstel Herindeling Groningen-Haren-Ten Boer.

Hieronder leest u hoe een en ander in z’n werk gaat:

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel:
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot maandag 27 november 2017 in de gelegenheid tot het inzenden van schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel.

De commissie heeft besloten, na ontvangst van de in te zenden commentaren, op een nog nader te bepalen tijdstip, een bezoek te brengen aan het gebied en daar een hoorzitting te houden.
De hoorzitting zal openbaar zijn. Locatie en het precieze tijdstip van aanvang worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Voor het verloop van de hoorzitting hanteert de commissie de volgende spelregels.
Gemeenten en alle andere groeperingen die tijdens de hoorzitting willen inspreken dienen dit te melden in hun schriftelijke reactie die zij tot 27 november 2017 kunnen inzenden. Na aanmelding
bepaalt de commissie welke organisaties zij op de hoorzitting spreektijd toekent.
Voor elke betrokken gemeente zal desgewenst spreektijd worden verleend aan het college en de raad afzonderlijk. Gezamenlijk inspreken door college en raad geeft geen recht op verdubbeling
van spreektijd.
Aan afzonderlijke fracties uit de onderscheiden gemeenteraden en aan besturen van plaatselijke partijafdelingen zal geen spreektijd worden toegekend.
De commissie ruimt graag spreektijd in voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken. Aan individuele burgers die slechts op persoonlijke titel willen inspreken zal geen spreektijd worden toegekend.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bedraagt de spreektijd tijdens de hoorzitting maximaal 10 minuten. Ervaring leert dat het standpunt van de insprekers het best tot zijn recht komt indien zij zeer beknopt (ca. 3 minuten) een toelichting geven op de schriftelijke reactie die zij al bij hun aanmelding hebben ingezonden, en de overige tijd vrijhouden voor beantwoording van vragen van
de leden van de commissie.

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:
De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Drs. F.M.J. Hendrickx,
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag
E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl
Kamerstuk 34805 is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer.

Zie ook: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/tk_34805_groningen_haren_en_ten_boer.pdf  of:

20171027 tk_34805 Reactietermijn wetsvoorstel GHTB