Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 oktober 2017

Coalitie biedt eenvoudige oplossing in interpellatiedebat: haal Haren uit wetsontwerp

De partijen VVD, PvdA, GL en CU vroegen een interpellatiedebat aan, want zij hadden de volgende vragen:

1. In de pers hebben enkele fracties zich al negatief uitgelaten over gesprekken. Kunnen zij dat standpunt toelichten en wat vind het college daarvan.
2. U hebt zelf in de pers gezegd dat u zich nog steeds gebonden acht aan die uitspraak. Is die raadsuitspraak met het verschijnen van het wetsontwerp nog steeds actueel?
3. De kans is groot dat de Tweede Kamer besluit tot herindeling van Haren. Hoe kijkt u zelf aan tegen het feit dat een herindeling veel voorbereidingstijd vergt en dat de dienstverlening aan Harenaars ook op 2 januari 2019 nog geborgd moet zijn.
4. Is het college van plan op de uitnodiging in te gaan en – zoals de brief stelt – daarbij afspraken te maken hoe het 2 sporen beleid met behoud van het recht van Haren om te blijven streven naar zelfstandigheid vorm kan krijgen.

De eerste vraag was aan de raadsfracties gesteld, de andere drie aan het college.

Namens de fracties van D66, GVH en CDA werd het standpunt van deze partijen als volgt toegelicht: 
1. Niet opportuun
Wij achten het inzetten van een tweesporenbeleid op dit moment niet opportuun, want het getuigt van minachting voor een onbevooroordeelde keuze van de TK. Laten we eerst de besluitvorming maar eens afwachten. Dat is een principiële opvatting. Die tijdlimiet heeft Haren niet verzonnen.
2. Vertrouwen
Voor we überhaupt zouden kunnen komen tot gesprekken, zal eerst het onderling vertrouwen hersteld moeten worden. Dat vertrouwen is door onze ervaringen met het zogenaamde tweesporenbeleid de afgelopen jaren ernstig geschaad. Daar kom ik dadelijk op terug.
3. Verschil van mening over de oplossing
Wij betreuren het dat de gemeenten Groningen en Ten Boer door een verkeerde voorstelling van zaken in de problemen komen. Over de oplossing hebben wij echter andere opvattingen. Ook daar kom ik dadelijk op terug.

Onze ervaring met het tweesporenbeleid
1. In de brieven van 15 en 30 maart 2016 dringen GS bij Haren aan op een tweesporenbeleid.
Spoor 1: maak plan om knelpunten uit B&A op te lossen.
Spoor 2: Ga in gesprek parallel aan spoor 1 en dan ligt er aan het einde de vergelijking van beide sporen.
In die brieven werd ons voorgehouden dat medewerking aan het verkennende Open Overleg als doel had dat Haren kon afwegen en kiezen welke variant het beste was voor de inwoners. Maar aan het einde van de rit bleek er helemaal geen vergelijking te liggen, al was het alleen al omdat de Provincie, ondanks onze vragen daarover, geen inzicht verschafte in de financiële situatie van G.
Wij hebben aan beide voldaan: We hebben aan tafel gezeten én Beterr Haren gemaakt en vervolgens goed beargumenteerd gekozen voor zelfstandigheid.

Wat deed de Provincie? Die liet achter onze rug om Beterr Haren afbranden in een inferieur rapport van B&A (Dit bureau had deze eenzijdige vervolgopdracht nooit mogen aannemen volgens de gedragscode van de branche) en zette op 28 juni de arhi-procedure in omdat ‘er uit de onderzoeken feiten naar voren komen die zelfstandigheid voor Haren ingewikkeld maken’. Ingewikkeld, niet onmogelijk…
Daarmee werd zonder deugdelijke onderbouwing en voorbijgaand aan de besluiten van de raad van Haren van 15 en 20 juni doorgezet. Over vertrouwen gesproken

2. Na veel druk van onder andere de oppositiepartijen in Haren hebben we besloten onder protest mee te werken aan het opstellen van het herindelingsontwerp. Ondanks vele herhalingen van dat ‘onder protest’ lijkt de medewerking telkens uitgelegd te worden als instemming. Op 5 september – de besprekingen van het ontwerp zijn afgerond – besluit de raad verdere medewerking te stoppen.
Wat staat er in het herindelingsontwerp? Dat door alle colleges is ingestemd!
In een brief van 21 september 2016 wordt dit door het college van Haren rechtgezet. Er is geen collegebesluit noch een raadsbesluit, niet over het herindelingsontwerp en niet over de lichte samenvoeging. Ook in een brief aan de minister van juli 2016 was dit reeds gesteld.
In de raadsvergadering van 28 november 2016 bevestigt burgemeester Van Veen nogmaals dat er nooit een besluit in het college is genomen.
In de zienswijze van de gemeente wordt het nogmaals benadrukt. Vier keer wordt er op gewezen.
Het wordt echter niet gecorrigeerd door de Provincie. Over vertrouwen gesproken

3. In de gesprekken ter voorbereiding van het herindelingsontwerp is ooit gezegd dat indien TK en EK besloten hebben Haren toe te voegen, dat er dan met het college weleens over een lichte samenvoeging gesproken kon worden. Ervan uitgaande dat de gemeenteraad zou moeten instemmen. Niet meer dan dat.
Vervolgens wordt een opmerking uit het gespreksverslag van een van de drie gesprekken door de Provincie misbruikt als instemming met een lichte samenvoeging. De Raad van State heeft dit zeer terecht gecorrigeerd.

4. De minister en de Raad van State hebben het punt van de lichte samenvoeging wel op juiste wijze geïnterpreteerd. Maar wat doet de provincie? Die maakt een motie op basis van een leugen, die inmiddels ontkracht is door de RvS, om het alsnog een lichte samenvoeging te laten worden! Heel bijzonder: in de wet komt de lichte samenvoeging niet voor, dus PS vragen om iets dat niet in de wet staat!
Kort samengevat: De Provincie heeft zich naar Haren toe een zeer onbetrouwbare partner getoond. Er is op allerlei manieren geprobeerd Haren erin te luizen.

De conclusie
1. Vertrouwen. In Binnenlands staat deze week een interview met Mark Boumans, ooit burgemeester van Haren. Hij zegt terecht: ‘Het probleem is dat je als regio niet sterk kunt zijn als je elkaar niet vertrouwt.’ Gesprekken die ergens toe moeten leiden, kun je alleen op basis van onderling vertrouwen voeren. Ons vertrouwen in onze gesprekspartners is beslist onvoldoende. Daar zouden we dan eerst maar eens over in gesprek moeten. De eerste stap op weg naar hersteld vertrouwen is voor ons: respect voor onze opvattingen, óók voor het niet willen volgen van een bestuurlijk tweesporenbeleid.

2. Spijt en de spreekwoordelijke ezel. Door de wijze waarop de Provincie Haren heeft behandeld: medewerking onder protest verdraaid naar instemming enz. hebben wij spijt dat we hebben meegewerkt aan het Open Overleg en aan de voorbereiding van het herindelingsontwerp. Wij waren te goeder trouw, ons vertrouwen is ernstig beschaamd door de gesprekspartners. Ik weet niet of u Pieter Winsemius gezien hebt, vorige week zondag bij Buitenhof? Hij had het over ‘Schiphollen’. Daar herkennen wij ons in. De eerste keer denk je: word ik nou beduveld of heb ik niet goed opgelet? De tweede keer denk je: dit kan toch niet waar zijn en dan word je verontwaardigd en boos. De derde keer verlies je het vertrouwen en denk je: ik doe niet meer mee.
U kent het spreekwoord: een ezel stoot zich in ’t gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen.
3. Los van dit al is het zeer ingewikkeld gebleken een tweesporenbeleid te voeren. Het is volstrekt niet duidelijk voor buitenstaanders. Je kunt geen voorbereidingen treffen voor een huwelijk dat je beslist niet wilt sluiten. In een land waarin gedwongen huwelijken verboden zijn, zou dat zelfs verboden moeten worden. Het legt bovendien een onaanvaardbaar beslag op de ambtelijke organisatie. En straks de oppositie maar weer roepen dat er niets van de grond komt hier.

Tot zover de Provincie. Nu de brief van de burgemeester van Groningen:
Wij constateren dat de gemeenten Groningen en Ten Boer die allang voordat Haren door de Provincie gedwongen werd tot herindeling, hun fusie aan het voorbereiden waren, door de fouten van de Provincie lelijk inde wielen worden gereden. Dat is natuurlijk niet wat wij willen. Maar we hebben een andere oplossing voor ogen dan de fusie nu te gaan voorbereiden.
4. De gemeenteraad van Groningen stelde in juni 2016 vier voorwaarden, René Bolle van het CDA heeft ze nog benoemd op 18 oktober:
a. Het initiatief moet van de buurgemeente komen, Haren moet wel zelf willen
b. De datum 1 januari 2019 mag niet in gevaar komen
c. Het moet een lichte samenvoeging worden (harde voorwaarde)
d. Het mag de gemeente Groningen geen geld kosten
e. De gemeenteraden van Groningen en Ten Boer nam op 30 november 2016 een amendement aan waarin staat: ‘Wij willen echter in de voorgenomen herindeling de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen geen hinder laten ondervinden door de voorgenomen toetreding van Haren’.
Daarnaast hebben de gemeenten Groningen en Ten Boer voortdurend aangegeven dat toevoeging van Haren voor hen niet nodig is.

Nu ligt er een wetsontwerp en daarin is aan geen van die voorwaarden voldaan en door de onjuiste informatie van de Provincie ontstaat er flinke hinder.
Wij bieden een eenvoudige oplossing voor de ontstane problemen. Wij willen de gemeenten Groningen en Ten Boer voorstellen samen met Haren in Den Haag te pleiten voor het verwijderen van Haren uit het wetsontwerp. Dat is helemaal in lijn met hun eigen voorwaarden en uitspraken. Dat bespaart beide gemeente veel rompslomp, geld en ergernis. En ik kan u verzekeren dat het goed is voor de onderlinge verhoudingen en voor het vertrouwen dat inwoners kunnen hebben in de democratie en de politiek.
En eigenlijk willen we de fracties van VVD, PvdA, GL en CU hetzelfde voorstel doen: legt u zich neer bij democratisch genomen besluiten en draai uw neus eens parallel aan die van ons: zet u in voor een mooie zelfstandige gemeente.