Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 november 2017

Mooie begroting 2018 met waardering goedgekeurd

De jaarlijkse begroting is gisteravond goedgekeurd. D66 sprak er met veel waardering over. De vorig jaar ingezette koers wordt goed gevolgd en het beleid werpt volop vruchten af. De reserves zijn weer op peil, met behoud van voorzieningen.

De bijdrage van D66, door fractievoorzitter Marjan Bachman:

Algemeen
Dank voor duidelijk leesbare en compacte begroting. Opzet , cijfers en tekst zijn goed op elkaar afgestemd, zodat het geheel prima leesbaar is.
Dank aan de organisatie en in het bijzonder aan de medewerkers van financiën voor hun inzet om deze begroting weer op tijd bij ons te krijgen en om via het technisch vragenuur één en ander toe te lichten.
Complimenten voor het college voor deze begroting. U bent goed geslaagd in de uitvoering van de scherpe financiële bijstellingsoperatie waarvoor de raad in 2017 de kaders aangaf en die doorgezet zijn in de perspectiefnota dit voorjaar.

-Met voldoening kunnen we vaststellen dat het overgrote deel van de bezuinigingen gerealiseerd zijn, zonder dat er voorzieningen gesneuveld zijn en waarbij het armoedebeleid ontzien is. In dat kader was het goed om afgelopen week te lezen dat Haren de komende jaren geld beschikbaar stelt voor het jeugdcultuurfonds.
Natuurlijk hebben onze inwoners en maatschappelijke organisaties hun steentje bij moeten dragen en dat moet komend jaar ook nog, maar laten we ook vaststellen dat los van wel of niet herindeling, het sowieso noodzakelijk was om de neergaande lijn om te buigen en te werken aan versterking van onze financiële positie.
– De Algemene Reserve komt in deze begroting als gevolg van mooie positieve exploitatie overschotten die richting AR gaan, eind 2018 uit op 9.1 miljoen ( blz 72) en met de onbenutte belasting capaciteit van ruim 5 ton daarbij ligt de weerstandcapaciteit van 9.6 miljoen, Dus ver boven de benodigde norm van 4.5 miljoen. Dat is mooi.
-De lokale lasten.
En ja, het voorstel is om de OZB woningen en niet-woningen te verhogen met respectievelijk 6.9 en 4.9 % . Dit ligt exact in lijn met hetgeen we vorig hebben besloten, dus het is geen verrassing. Leuk zal een verhoging nooit zijn , maar tegelijkertijd stellen we ook vast dat de lokale woonlasten onder die van onze grote buurman blijven en dat dat voor de ondernemerslasten zeker geldt. Maar laten we niet vergeten dat Haren in het verleden altijd zeer lage tarieven heeft gehanteerd.
– Het verloop van de solvabiliteitsratio ontwikkelt zich zoals gewenst en verwacht. Onze doelstelling, uitgesproken in juni vorig jaar, om in 2023 een solvabiliteit te halen van 30% is realistisch en dit stemt tot tevredenheid. Bovendien zit Haren met dit verwachte verloop binnen twee jaar alweer in de categorie gemiddeld risico. Zonder het begrip solvabiliteit heilig te willen verklaren, toch een prestatie van formaat.
Het algemene beeld is positief en het lijkt erop dat Haren in korte tijd een stevige opgaande lijn heeft weten uit te zetten en vooral ook weten na te leven. Dat leidt tot prima resultaten en als we deze lijn door kunnen zetten, ontstaat er weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Ik kom daar zo nog op terug.
Ik heb namens mijn fractie een aantal concrete vragen en opmerkingen over de programma’s
Op blz 11 van de begroting staat de opsomming van de 8 kaders die u in juni 2017 meekreeg voor de financiële uitwerking. Over de vorderingen van wat onder kader nr 5. staat vermeld, nl het pro actief inzetten op de afgesproken verkoop van gemeentelijk vastgoed ,de zgn. C-lijst, zouden we graag een update krijgen. Hoe staat het de voortgang in de lijst van af te stoten panden. We weten dat de er burgerinitiatief is voor de Rieshoek, dus daar kijken we met spanning naar het resultaat uit, maar er staat natuurlijk meer op die lijst. (Groninger Buitenschool, 2 kinderopvanglocaties, een aantal zgn. verspreide eigendommen etc zie lijst, bij de hand houden) En wat is de stand mbt het terrein van de voormalige Theda Mansholtschool en de oude Nicolaasschool?
Op blz 25 gaat over het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat. Daar stelt u dat het bij het openbaar (bus)vervoer zal gaan om het bundelen en versterken van de dikke lijnen. In Haren betreft het dan de A28 in combinatie met het transferium. Nu hebben natuurlijk mooie transferia met veel parkeerplaatsen en we weten dat Haren daar niet geheel zelf over gaat, maar we zouden het gebruik van de bus nog sterker kunnen bevorderen als er op het transferium ook gelegenheid zou zijn je fiets veilig te stallen. Bijvoorbeeld op de manier zoals dat bij het Station in Haren geregeld is met kluisjes. Wij zijn benieuwd of het college mogelijkheden ziet om zoiets voor elkaar te krijgen bij het transferium. Ziet u daar wat in? En zou u zich daarvoor willen inzetten?
Dan het programma Economische Zaken. Blz. 27
Onze fractie ondersteunt de doelen die u weergeeft van harte. D66 vindt het behouden en ontwikkelen van een vitaal centrum van groot belang. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook vanwege de sociale functie, als ontmoetingsplek. Dit was één van de vier speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Maar over de manier waarop we die doelen willen bereiken hebben we wel een paar punten.
-Ten eerste stelt u dat de gemeente fungeert als aanspreekpunt voor de ondernemers. De fractie van D66 vindt dat een te zwak gekozen positie. We vinden dat de gemeente meer moet zijn dan dat en we vinden dat zij zich zou moeten opstellen als medepartner in de samenwerking tussen Dorpsfonds, Ondernemend Haren, de Culturele sector en de pandeigenaren. Neem daar een actieve positie in. — – We kijken uit naar de evaluatie van Dorpsfonds en een visie op de toekomst daarvan. Kunt u aangeven wanneer deze evaluatie plaatsvindt?
– Onze fractie zou geen prioriteit willen geven aan een geheel nieuwe centrumvisie, hoogstens verwachten we een goede update. Wat in onze ogen hogere prioriteit heeft is een uitvoeringsagenda van de centrumvisie, concreet uitgewerkt door eerder genoemde partijen. Wie goed om zich heen kijkt en luistert naar de geluiden in dit dorp weet dat er werk aan de winkel is en dat een uitvoeringsplan de hoogste prioriteit heeft.
– Dan organiseert en faciliteert de gemeente de wekelijkse markt, zo staat er. De markt zou nog aantrekkelijker worden en bijdragen aan meer bezoekers van het centrum als het aantal kramen groter en gevarieerder zou zijn. Kan het college daar een rol spelen en wil het college daar een rol spelen?
– Dan een laatste punt: herhaaldelijk lezen we in de pers berichten over het beschikbaar komen van provinciale gelden als co financiering voor de uitvoering van centrumplannen. Meppel , Hoogeveen en Emmen kregen van de provincie Drenthe samen een bedrag van 7 miljoen als cofinanciering voor de uitvoering van hun centrumplannen. Ook de Provincie Groningen heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de Noordelijke Retailagenda en aan bijvoorbeeld het nieuwe koopstromen-onderzoek en stelt fondsen in. Binnenkort worden we daarover geïnformeerd. We willen oproepen tot samenwerking en afstemming binnen de regio.
Heeft het college goed in beeld welke fondsen er in onze Provincie zijn en bent u betrokken bij het zoeken naar mogelijkheden om samen met de partners daar mogelijk co- financiering van de grond te krijgen?

– Blz. 35. Sociaal Domein,
Haren kan trots zijn op de manier waarop er uitwerking is gegeven aan de gedecentraliseerde taken. De in de begroting opgenomen scores op de beleidsindicatoren bevestigen dat beeld en wij krijgen in onze contacten met inwoners en organisaties over het algemeen diezelfde feedback.
De takendiscussie met Torion zal zorgvuldig en weloverwogen voortgezet moeten worden. De wens de welzijnsactiviteiten verder de buurt in te brengen ondersteunen we van harte, bijvoorbeeld naar het dorpshuis en naar de school. Daarmee wordt duidelijk dat de discussie over de efficiëntere benutting van het maatschappelijk vastgoed en de bijbehorende financieringstromen urgentie moet hebben. Onze fractie dringt er op aan dat we in de komende maanden daar stappen in gaan zetten.
We hebben er in deze fase begrip voor dat de oorspronkelijke ingezette kortingen op de budgetten voor Torion op dit moment niet geheel haalbaar zijn. Maar duidelijkheid is voor alle partijen natuurlijk wel gewenst. Op dit moment is de duidelijkheid voor ons er echt niet. Om welke taken gaat het en welke financiering hoort daarbij?
-Kan het college toelichten hoe het er nu precies voorstaat met de takendiscussie, ook in relatie tot benutten vastgoed en het verder de buurten in brengen van de welzijnsactiviteiten? Op welk moment is er duidelijkheid te verwachten voor alle partijen incl Torion? En wat zijn dan de consequenties voor Torion mbt de budgetten in de tijd?
Afsluitend
– Door de versterking van de financiële positie van Haren ontstaat er ook weer ruimte om na te gaan denken over gewenste toekomstige investeringen. In deze begroting zijn reeds forse bedragen opgenomen voor onderwijshuisvesting. We zullen daar volgende maand de discussie over hebben en de besluiten over nemen. Op dit moment willen we daar niet op vooruitlopen.
Mijn fractie wil graag een voorschot nemen op de gedachtebepaling mbt toekomstige investeringen of verruiming van de programmabudgetten. Dan liggen onze prioriteiten bij
– Verruiming van het budget voor het aanpakken van verkeersknelpunten inclusief voet- en fietspaden. Veranderende en intensievere verkeersstromen vragen om het oplossen van bestaande en nieuwe knelpunten, dus om meer geld en capaciteit. Onze nadrukkelijke wens is om bij die ontwikkelingen de Klankbordgroep Verkeer goed te benutten.
– Verruiming van de budgetten voor ondersteuning van centrumversterking en ondernemersklimaat.
Ik zei het al: D66 vindt het van groot belang dat de gemeente een actieve positie inneemt en zich opstelt als partner als het gaat om de versterking van het centrum. We onderkennen dat de ontwikkeling van het Haderaplein kansen biedt maar ook risico’s met zich meebrengt. Dat betekent in onze ogen dat er in elk geval in samenwerking tussen alle betrokken partijen planmatig geanticipeerd moet worden op deze ontwikkelingen. Wat vraagt het aan flankerend beleid in de zin van bijvoorbeeld flexibele bestemmingen en vergunningen, wellicht zelfs stimuleren van herverkaveling . En hoe krijgen ondernemers de ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe concepten , hoe kunnen we het parkeren structureel gaan aanpakken, hoe haken we aan bij de Noordelijke Retailagenda en de fondsen etc etc. Kortom, er is heel veel te doen en wat ons betreft met hoge prioriteit.