Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 november 2017

Zienswijzen hebben succes: advies MER Groningen airport Eelde

Zienswijzen hebben succes: Commissie heeft 10 pagina’s nodig om de leemtes in de NRD van GAE te beschrijven

De Commissie voor de Milieu Effectrapportage (MER) van Groningen Airport Eelde (GAE) heeft advies uitgebracht.
De Commissie beschrijft welke informatie het MERapport moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van GAE. Dat wil zeggen dat ze in haar advies niet ingaat op de punten die naar haar mening in die notitie voldoende aan de orde komen. De Commissie heeft wel 10 pagina´s om te leemtes in de NRD van GAE te beschrijven.

Hoofdpunten
In dit advies geeft de Commissie voor de milieueffectrapportage aan wat de onderzoeksagenda dient te zijn voor het op te stellen MER. Zij beschouwt de volgende informatie als essentieel voor het meewegen van het milieubelang in een besluit over het gebruik van de luchthaven en daarmee als relevant voor het MER:
• een onderbouwing van de doelen die GAE wil realiseren en daarmee van het voornemen waarvan de effecten moeten worden geïdentificeerd;
• de te verwachten veranderingen in de omvang van de geluidbelasting, de geluidhinder, de slaapverstoring, de effecten op de natuur en de beperkingengebieden bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Dat betekent dat de gewenste ontwikkeling niet alleen moet worden vergeleken met wat op grond van de huidige vergunning mogelijk is, maar ook met de huidige feitelijke situatie.

Verder moet het MER duidelijk maken waarom en onder welke voorwaarden drones op Groningen Airport Eelde moeten worden gefaciliteerd.

Ook diverse andere punten en de zienswijzen van de Natuur en Milieufederatie en de gemeente Haren worden aangehaald.

Met dank aan VOLE

Lees hier: commissie voor milieurapportage GAE