Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 januari 2018

D66 verbaasd en verontrust over ongelijke behandeling medewerkers bij mogelijke herindeling

Met verbazing en een gevoel van onrust heeft de fractie van D66 kennis genomen van het voorstel om voorbereidingen te treffen op het gebied van Personeel & Organisatie in het kader van een mogelijke gedwongen herindeling.
Er ligt een wetsontwerp dat uitgaat van een reguliere samenvoeging. Dat betekent dat alle medewerkers van de betrokken gemeenten er 1 januari 2019 moeten worden ontslagen en dat er daarna een half jaar de tijd is om iedereen een nieuwe plek te geven. Voor alle medewerkers heeft dat dezelfde rechtsgevolgen. De Harense medewerkers kunnen dan op alle banen in de nieuwe organisatie solliciteren en hebben dezelfde kansen en rechten als hun collega’s uit Groningen.
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp is duidelijk te lezen dat het achterwege blijven van rechtsgevolgen voor één van de her in de delen gemeenten (in dit geval Groningen) alleen aan de orde is in het geval van een lichte samenvoeging.

De medewerkers van de drie betrokken gemeenten zijn samen met de vakbonden in overleg en dat moet leiden tot het opstellen van een Sociaal Statuut. Maar nu blijkt uit de bijlage bij de notitie van het college dat bij die besprekingen uitgangspunten worden gehanteerd die totaal niet stroken met de reguliere samenvoeging, maar die naadloos passen bij de lichte samenvoeging, die door de Raad van State is afgewezen en die ook niet in het wetsontwerp voorkomt. De ambtenaren van Groningen krijgen nota bene volledige baangarantie: zij krijgen allen één brief waarin ontslag en benoeming zijn gevat. De medewerkers van Haren worden bediend met een ‘plaatsingsplan’. Zij moeten genoegen nemen met openstaande plaatsen.

Opmerkelijk is dat het Sociaal Statuut al in maart klaar zou moeten zijn en dan getekend moet worden door de colleges van de betrokken gemeenten. Die haast, gecombineerd met de inhoud, doet vermoeden dat er ergens een verborgen agenda is. Zou het misschien zo zijn dat Groningen een getekend Sociaal Statuut, gebaseerd op de criteria uit de herindelingsvariant ‘lichte samenvoeging’ (de gemeente Groningen hoeft niet te worden opgeheven) klaar wil hebben voordat de Tweede Kamer het wetsontwerp gaat behandelen? Er kan dan alsnog gevraagd worden om een lichte samenvoeging, want aan het criterium uit het beleidskader ‘er moet overstemming zijn over de rechtsgevolgen voor het personeel’ wordt met dat Sociaal Statuut voldaan.

D66 is van mening dat er geen onomkeerbare beslissingen mogen worden genomen zolang het Parlement zich niet heeft uitgesproken. Zo is het ook afgesproken in de gemeenteraad.
Wij gaan uit van een reguliere samenvoeging, benadrukte portefeuillehouder Van Veen in de raadscommissie. Dat kan ons inziens alleen maar inhouden dat je uitgaat van een gelijke rechtspositie voor alle personeel. Het bevoorrechten van de Groningse ambtenaren ten opzichte van die van Haren is daarbij onacceptabel. Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente die niet hoeft en niet wil herindelen, eerst wordt gedwongen tot herindelen en vervolgens ook nog eens wordt afgescheept met nadelige rechtsgevolgen voor de medewerkers.

In de raadsvergadering van 29 januari staat dit onderwerp opnieuw op de agenda.