Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 januari 2018

Doen wat beslist noodzakelijk is om reële risico’s te ondervangen is wat anders dan een tweesporenbeleid

Tijdens de raadsvergadering gisteren zijn, met instemming van de fractie van D66, twee voorstellen aangenomen, waarmee werd besloten minimale voorbereidingen te treffen voor een eventuele samenvoeging met Groningen en Ten Boer. Heeft D66 daarmee de handdoek in de ring gegooid en besloten de herindeling met de stad te gaan voorbereiden? Welnee! Het standpunt van D66 is ongewijzigd: Haren kan en wil zelfstandig blijven. Maar oogkleppen kennen wij niet en wie naar de realiteit kijkt, moet twee zaken onderkennen: er bestaat een kans dat die herindeling toch doorgaat en in dat geval is de tijd die resteert na de uitspraak van het Parlement te krap op het gebied van ICT. Daarnaast wil de fractie van D66 de medewerkers van de gemeente Haren niet dwarsbomen in hun verzoek om informatie en advies teneinde goed beslagen ten ijs te komen bij onderhandelingen, waartoe zij wettelijk geheel gelegitimeerd zijn.
In de motie van 27 november 2017 heeft D66, samen met GVH en CDA het college gevraagd de zogenaamde ‘kritische tijdpaden’ te onderzoeken en indien het college van mening zou zijn van de noodzaak iets te doen, de gemeenteraad daarvan te overtuigen middels een voorstel. Die voorstellen lagen nu voor. Dit heeft niets te maken met een tweesporenbeleid, een term die door sommigen weer uit de kast wordt gehaald.

ICT: Het is de fractie van D66 duidelijk geworden dat op dit terrein voorbereidingen op het gebied van met name de BRP (Basisregistratie Personen) noodzakelijk zijn, willen de inwoners van Haren de waarborg hebben dat aangifte van geboorte, overlijden, aanvragen van paspoorten enzovoort na 1 januari 2019 gewaarborgd zijn. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft daarvoor een stappenplan met een tijdpad van minimaal zeven maanden. Deze dienst zal ook toezien op naleving hiervan.

P&O: De medewerkers van de gemeente Haren verkeren al geruime tijd in onzekerheid over hun toekomst en zij willen zich oriënteren op hun mogelijkheden bij een eventuele herindeling. De ondernemingsraad heeft een aantal wettelijke bevoegdheden en is vrij om met vakbonden en andere ondernemingsraden overleg te voeren. Om goed te kunnen overleggen en onderhandelen is informatie nodig over bv arbeidsvoorwaarden en advies van Harense medewerkers P&O. Dit laatste wordt gelegitimeerd door het voorstel dat gisteren op de agenda stond.
D66 had veel kritische kanttekeningen bij dit voorstel. Het was voorzien van een bijlage waaruit duidelijk werd dat Groningen helemaal niet van plan is om alle vacatures open te stellen voor de medewerkers van Haren, zoals hoort bij een reguliere samenvoeging. In de bijlage staat dat de organisatiestructuur van Groningen leidend is en dat alle medewerkers van Groningen hun baan houden. Daarbij wordt een truc toegepast: alle medewerkers van Groningen krijgen hun ontslag en hun benoeming geregeld in één en dezelfde brief. De medewerkers van Haren worden met een ‘plaatsingsplan’ bediend. Dit alles zou ook nog zo snel mogelijk moeten worden vastgelegd in een sociaal statuut dat het college van Haren moet ondertekenen. Het heeft er alles van weg dat Groningen probeert nog voor de behandeling in de Tweede Kamer een getekende overeenkomst te kunnen overleggen waarmee de TK alsnog een lichte samenvoeging mogelijk kan maken. Want overeenstemming over de (ongelijk) rechtsgevolgen van het personeel is een voorwaarde voor een lichte samenvoeging.
In de commissievergadering had D66 al duidelijk gemaakt dat de fractie niet met voorstel zou instemmen als daar niet expliciet in staat dat het college zo’n sociaal statuut niet zou ondertekenen voordat én de Tweede Kamer én de Eerste Kamer een besluit hebben genomen. Gisteren is er met een amendement voor gezorgd dat er alleen voorbereidingen voor een reguliere herindeling kunnen worden getroffen.
Uiteindelijk is het voorstel aangenomen en daarin is bepaald dat het personeel van de gemeente Haren overleg kan beginnen met Groningen en Ten Boer en voorbereidingen kan starten in het kader van een eventuele reguliere herindeling.

Voor het overige blijft D66 zich verzetten tegen een mogelijke samenvoeging met Groningen. Maar de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor inwoners en personeel is daaraan niet ondergeschikt.