Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 april 2018

Post voor alle 150 Kamerleden: haal Haren uit het wetsontwerp!

In deze laatste week vóór het Kamerdebat over de toekomst van Haren worden nog verscheidene gesprekken gevoerd.
Vandaag is er voor alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal post. Een kaartje om hen te herinneren aan het boekje ‘Haren op eigen benen’ en een brief van de fractie van D66 Haren. Die brief is per fractie voorzien van een persoonlijke noot. De algemene tekst met als motto ‘Bij twijfel: niet doen!’ luidt als volgt:

Geachte leden van de …-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

De zelfstandigheid van Haren opheffen? Bij twijfel: niet doen!

Deze maand beslist u over de toekomst van Haren, een gemeente die al 200 jaar goed functioneert. Een gemeente die zelfstandig KAN en WIL blijven.
Een wetsvoorstel stelt u voor Haren te DWINGEN op te gaan in de stad Groningen.
De toelichting bij het wetsvoorstel en de beantwoording van vragen van uw Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken zijn echter voornamelijk gebaseerd op informatie van de Provincie Groningen. Informatie die selectief, op veel punten achterhaald en op onderdelen pertinent onjuist is. U gaat dus oordelen op basis van eenzijdige en onjuiste informatie en daarmee stevent u af op een onverantwoord besluit.

Voorbeelden van essentiële punten waarover een onjuist beeld is geschetst:
– De Provincie heeft tegen eigen toezeggingen in de procedure ingezet. De procedure is onzorgvuldig gevoerd.
– Haren heeft dankzij een krachtig ingezet ombuigingspakket de financiën weer op orde, zonder dat er voorzieningen zijn gesneuveld of taken niet meer naar behoren worden uitgevoerd. Haren staat er financieel gezien veel beter voor dan Groningen en de gemeentelijke lasten zijn en blijven LAGER dan die in Groningen.
– Er zullen GEEN Gemeenschappelijke Regelingen verdwijnen. Omdat Haren deel zal uitmaken van een veel groter geheel, neemt de invloed van Haren binnen de Regelingen alleen maar zeer sterk af. Van de drup in de regen.
– De overzichtelijke schaalgrootte van Haren maakt het juist mogelijk de gedecentraliseerde taken binnen de WMO en de Participatiewet op maat uit te voeren, precies zoals de wet bedoelt.
– Er wordt totaal voorbijgegaan aan de lokale democratie. Het in het beleidskader genoemde draagvlak is er volstrekt niet in Haren, noch bestuurlijk noch maatschappelijk.
– Er is GEEN personeelsconvenant en GEEN door de gemeente Haren erkend bestuursakkoord. Over de afspraken in het bestuursakkoord dat Groningen en Ten Boer hebben gesloten, was burgemeester P. den Oudsten duidelijk in de commissievergadering van februari 2017: het is de volgende gemeenteraad die bepaalt of de afspraken worden nagekomen.

Slechts gebaseerd op twijfel
Uit de informatie in genoemde stukken wordt NERGENS op basis van feiten aangetoond dat herindeling voor Haren onontkoombaar is. Er wordt slechts twijfel geuit over de duurzaamheid van een zelfstandige gemeente. Twijfel is echter de waakhond van inzicht. Voor dat inzicht is op z’n minst nodig kennis te nemen van de informatie die vanuit Haren tot u is gekomen.

Bij twijfel: niet doen!
De fractie van D66 Haren strijdt op basis van inhoud en democratische beginselen voor het behoud van de zelfstandigheid van Haren. Volop gesteund door leden en inwoners/kiezers.
De wet arhi kent feitelijk geen GEDWONGEN herindelingen. Indien u de gemeente Haren desalniettemin wilt dwingen, mag Haren verwachten dat u dat doet op grond van tweezijdige en feitelijk juiste informatie en dat u de inwoners van Haren kunt uitleggen voor welk probleem deze gedwongen herindeling een oplossing is en waarom herindeling beter is voor de inwoners.

Dit is wat D66 Haren met klem van u vraagt: een zorgvuldige en eerlijke afweging op basis van feiten en tweezijdige informatie. Overtuigende antwoorden. Met een aloud advies: bij twijfel: niet doen!

Hoogachtend,
De fractie van D66 Haren:

Marjan Bachman
Wil Legemaat
Peter Hidding
Rogier van der Heijden
Céline Fenijn
Ries de Langen