Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

Duidingsdebat: teleurstelling, hoop op Eerste Kamer en bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen

De bijdrage van D66 aan het duidingsdebat van 8 mei 2018:

In dit duidingsdebat willen we kort terugblikken en vervolgens ingaan op de komende periode en onze inzet daarbij.

Wij zijn geconfronteerd met een zeer betreurenswaardig besluit van de Tweede Kamer. Wij voerden het proces op inhoud en van onderop, ervan uitgaande dat de Provincie zich zou houden aan de door hen nieuw ingezette koers van 2015.
Maar het bleek sneeuwruimen in een doodlopende steeg.

Provincie en Rijk lijken te opereren via andere sporen, die van de top down benadering.

We hebben de stellige indruk dat de uitkomst al in 2013 vaststond bij het uitkomen van het rapport Jansen. De weg naar die gewenste uitkomst heeft helaas veel geld en tijd gekost. Ook al hadden we alles anders gedaan dan nog zou het resultaat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zijn geweest. Zo is onze stellige indruk.

Het is voor ons en veel inwoners van Haren zeer moeilijk te verteren dat er niet alleen over de lokale democratie is heen gewalst maar dat de inbreng vanuit Haren keer op keer onbeantwoord is gebleven en daarmee genegeerd is.

Velen voelen dat als schoffering en dat is fundamenteel schadelijk voor het vertrouwen in de politiek.

Waren we al verbijsterd over de manier waarop de Provincie met Haren omging, nu zijn we opnieuw verbijsterd door de ervaring dat tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer maar een enkele partij de moeite heeft genomen en de verantwoordelijkheid heeft gevoeld zich tweezijdig te verdiepen in de achterliggende geactualiseerde informatie en de vele signalen uit Haren. Het debat is vanuit de meeste partijen, een aantal daargelaten, hoofdzakelijk gevoerd op basis van percepties, achterhaalde informatie en stellingen die niet overeenkomen met de feiten.

We weten dat sommigen die de herindeling graag zien gebeuren denken dat onze frustratie voortkomt uit het ‘niet gelijk krijgen’. Maar: onze onvrede komt vooral voort uit het beeld dat ik net schetste en uit de vaste overtuiging dat Haren de toekomst prima als zelfstandige gemeente aan kan en dat dat ook beter is voor onze inwoners.

– Wij blijven er natuurlijk op hopen dat de leden van de Eerste Kamer hun werk zorgvuldig zullen doen, dat zij heldere afwegingen maken en het dossier toetsen op rechtmatigheid.
Wij zullen ons dan ook richting Senatoren ten volle inzetten voor een rechtmatige en afgewogen behandeling.
Ondertussen zullen in Haren, zo staat er in het collegevoorstel, geen onomkeerbare besluiten worden genomen tot aan de afronding van de parlementaire besluitvorming.

Dat neemt niet weg dat wij realistisch genoeg zijn om te zien dat de kans op herindeling weer groter is geworden en dat onze bestuurlijke verantwoordelijkheid zwaar weegt. Dat zullen we moeten scheiden van onze politieke opvatting.

Vanuit dat perspectief zullen we de voorbereiding van een herindeling ter hand moeten nemen. Dit vooral in het belang van de inwoners van Haren. Er ligt een wetsontwerp voor een reguliere samenvoeging, waaruit volgt dat de drie gemeenten gelijkwaardige partners zijn in de gesprekken.

Onze fractie ziet het als haar taak op een zakelijke manier de huwelijkse voorwaarden te gaan regelen voor een gedwongen huwelijk.

Wat staat ons te doen?

Lopende zaken

Naast de voorbereidingen in het kader van een mogelijke herindeling, daar kom ik straks op terug, zullen onze medewerkers de lopende dossiers, het lokale beleid, de wettelijke taken en de dienstverlening moeten blijven uitvoeren.
Deze raad zal zich moeten uitspreken over de prioriteiten ten aanzien van die dossiers die nog in de pijplijn zitten (volgens de planningslijst) Over welke onderwerpen wil de raad van Haren zich nog kunnen uitspreken vóór 1-1-2019?

Onze fractie heeft de volgende wensen:

Bestemmingsplan Buitengebied
Huisvesting Brinkschool
De Rieshoek
Stedenbouwkundig kader DHE 1
Een Perspectiefnota als basis voor de financiële inbreng vanuit Haren

En dan de voorbereidingen
Ik heb maar eens even het raadsbericht van november 2017 erbij gepakt waarin de raad werd geïnformeerd over de noodzakelijke voorbereidingen.
Op het lijstje staan daar

* Personeel en organisatie
* Dienstverlening inwoners
* Harmonisatie beleid en regelgeving
* Financiën (begroting en belastingen etc)
* Praktische zaken (o.a. ICT, huisvesting etc)
* Bestuursakkoord

We moeten dit aanvullen met

Raadsaangelegenheden
de invulling van de griffiefunctie

De meeste zaken betreffen ambtelijke uitwerking en inzet. De gelden die beschikbaar zijn voor de voorbereiding van herindeling zou het mogelijk moeten maken een projectleider aan te trekken, daar waar onze ambtelijke capaciteit onvoldoende is en ervaring met herindeling niet voor handen is. Wij horen graag hoe het college de organisatie van de ambtelijke inzet voor zich ziet. Graag een concrete reactie hierop.
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is de regelmatige terugkoppeling naar de raad. Wij stellen voor elke vergadering, commissie of raad, te beginnen met het agendapunt terugkoppeling. Het college kan ons dan informeren over wat er op ambtelijk niveau gebeurt en tevens moet er dan vanuit de raad ruimte zijn voor vragen en opmerkingen.

Vanuit het perspectief van de fractie van D66 zou deze raad vooral betrokken moeten worden bij het overleg en de afspraken betreffende

Raadsaangelegenheden
Invulling griffiefunctie
Bestuursakkoord, incl inbreng inwoners, maatsch org.

We stellen ons zo voor dat bij deze drie onderwerpen de ondersteuning vooral vanuit de griffie komt. Samen met de fractievoorzitters zullen we daarvoor een plan moeten trekken zodat daar vanuit de raad inbreng geleverd kan worden door een vertegenwoordiging uit deze raad.

In de hoedanigheid van voorzitter van de werkgeverscommissie griffie kan ik u melden dat deze commissie in overleg zal gaan met de werkgevers-commissies van Groningen en Ten Boer.

En tot slot: maar niet in het allerminst onbelangrijk

Hoe gaan we de inwoners informeren over de stand van zaken en de vervolgstappen van dit proces? . Heeft u concrete gedachten hierover? Komt er een speciale button op de website met informatie?