Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Op 14 mei 2018 stuurde de fractie van D66 Haren een brief aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de volgende inhoud:

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Haren, 14 mei 2018

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Binnenkort wordt u een wetsontwerp (34 805) betreffende de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer voorgelegd. Bij uw overwegingen willen wij u graag het volgende meegeven:

• Driekwart van de inwoners van Haren en van de gemeenteraad (tien van de zeventien raadsleden) is tegen deze samenvoeging. Aan het gestelde uit de wet arhi en het beleidskader dat onder Rutte II is vastgesteld, dat herindelingen in beginsel ‘van onderop’ moeten komen, wordt niet voldaan.

• Er zijn geen urgente problemen in Haren die alleen oplosbaar zijn met een herindeling (constatering COELO augustus 2016). De financiën zijn op orde en de wettelijke taken worden naar behoren uitgevoerd. Hierdoor wordt niet voldaan aan het criterium voor een door de Provincie afgedwongen samenvoeging zoals in de wet arhi is geformuleerd.

• De herindelingsprocedure is onzorgvuldig gevoerd. De Provincie Groningen heeft tegen eigen toezeggingen in de procedure ingezet.

• In het herindelingsadvies heeft de Provincie Groningen de minister van BZK op verscheidene punten onjuist en in het algemeen onvolledig geïnformeerd.

• Hoewel de minister van BZK van verscheidene kanten is geattendeerd op de onzorgvuldige procedure, de onjuistheden in de informatie en de onvolledigheid van de informatie, heeft de minister klaarblijkelijk verzuimd het handelen van de Provincie te toetsen op zorgvuldigheid, rechtmatigheid en behoorlijkheid. Daardoor is ook het Parlement onjuist en onvolledig geïnformeerd.

Indien u dit wenst, zijn wij graag bereid deze vijf punten nader toe te lichten.

Wij vertrouwen erop dat u het wetsontwerp zorgvuldig zult toetsen.
Wij vertrouwen er ook op dat u, indien u het wetsontwerp op de genoemde vijf punten toetst, de samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer afwijst. Wij hopen dat u dan, mede in het belang dat Groningen en Ten Boer aan de onderlinge herindeling hechten, de regering verzoekt Haren uit het wetsvoorstel te halen.

Hoogachtend,

de fractie van D66 Haren,

Marjan Bachman

Wil Legemaat

Rogier van der Heijden

Peter Hidding

Céline Fenijn

Ries de Langen

In pdf: Brief D66 Haren aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal 14052018

 

Foto: Door Minister-president Rutte from Nederland (+31) – Algemene Politieke Beschouwingen in Eerste Kamer, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29491611