Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Regionaal Woondocument RGA en de gevolgen voor Haren

Regionaal Woondocument RGA en de gevolgen voor Haren

Op basis van regionaal woonmarktonderzoek en woonmarktanalyse heeft de Regio Groningen-Assen (RGA) een woondocument samengesteld waarmee sturing kan worden gegeven aan de woningbehoefte in de regio.
Voor de gemeente Haren betekent dit concreet dat er in de periode tot 2025 circa 500 extra woningen moeten worden gebouwd in het segment ‘excellent’. Bovenop de 431 woningen die nu al in de planning staan.
Voor deze nieuwe plannen geldt dat deze niet mogen worden gerealiseerd in nieuwe uitleglocaties, maar door middel van herstructurering en inbreiding. Toch wordt in het stuk ook geopperd dat er aan de randen van de stad gebouwd kan worden en in kleine kernen.

In de commissievergadering van maandag 14 mei maakte D66 daar een aantal kanttekeningen bij en stelde er vragen over:
1. D66 is geen voorstander van het uitsluitend bouwen voor een bepaald segment. Er moet gebouwd worden naar behoefte in alle segmenten en daarbij mag speciaal aandacht zijn voor de sociale huursector.
2. Bouwen aan de randen van de stad maakt (zeer) bezorgd over het groene Tussengebied. Hoe kunnen we dat beter beschermen? Met het oog hierop: waar blijft toch het bestemmingsplan buitengebied?
3. Naar welke gebieden wordt gekeken als het om inbreiding gaat: ook naar bv weilandje Hertenlaan of andere groene percelen in bebouwde omgeving? Antwoord: nee, vooreerst naar terreinen als het voormalig Biologisch Centrum en de Hortus.
4. Houden we wel dorpse criteria aan bij excellent bouwen wat betreft de grootte van de kavel ten opzichte van de footprint van de woning? Vergelijk Blauwestad (kavels van meer dan 1000 m2) met stad Groningen.
5. Blijft het voortreffelijke Landschapsontwikkelingsplan, vastgesteld in goed overleg met inwoners, wel de onderlegger bij de bouwplannen?

Afgesproken is dat het college een brief zal schrijven die bij het woondocument zal worden. In die brief de bezwaren en kanttekeningen van de gemeenteraad van Haren.
Het LOP zal onderdeel uitmaken van de besprekingen over een bestuursovereenkomst met Groningen, mocht het tot herindeling komen. Ook zal in die besprekingen ingezet worden op betere bescherming van het Tussengebied. Over het bestemmingsplan buitengebied ontvangt de gemeenteraad binnenkort een afwegingsvoorstel.
Meer in de raadsvergadering van 28 mei 2018.

Lees hier het woondocument: woondocument RGA