Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juni 2018

Uitstekend rapport van de rekenkamer over Sportvoorzieningen

De (volledige externe) rekenkamer van Haren bracht opnieuw een uitstekend rapport uit. Dit keer over de Sportvoorzieningen in Haren. De reactie van D66 Haren, bij monde van fractievoorzitter Marjan Bachman:

Rapport rekenkamer Sportvoorzieningen

Allereerst willen de rekenkamer hartelijk bedanken voor dit uitgebreide rapport. De fractie van D66 had, met andere fracties, dit op de wensenlijst staan als een onderwerp voor onderzoek en analyse.
Onze fractie van heeft al langere tijd het ongemakkelijke gevoel het domein van de sport niet goed te kunnen overzien, met name waar het om de financiën, de verdeling en toerekening van gelden gaat.
De rekenkamer voorziet ons met dit rapport op zeer gestructureerde wijze van inzicht in de kosten van de sportvoorzieningen en belangrijker nog: we krijgen inzicht in de verdeling van de middelen over accommodaties, binnensport en buitensport en daarmee o.a. in de dekkingspercentages.
Wat ons betreft zeer waardevolle analyse die in elk geval aan de basis zou moeten liggen van een nieuwe kadernota sport. Zonder deze inzichten ontbreekt het de raad aan een instrumentarium voor kaderstelling, monitoring en controle op doelmatigheid en doeltreffendheid. En dat is dan ook precies één van de conclusies van de rekenkamer: actualiseer het sportbeleid en maak afspraken over de informatievoorziening vanuit het college aan de raad, zodat de raad haar rol kan nemen.
Opvallend voor ons is tevens dat de analyse van de rekenkamer ook meteen behoorlijke politieke keuzes zichtbaar maakt en daar is deze raad helaas niet aan te pas gekomen in deze periode. Ik noem maar even de verschillende tariefstelling bij binnen-en buitensport, het feit dat er in Haren in geen enkel opzicht verschil gemaakt wordt tussen Harense leden en niet Harense leden, dat kostprijs geen rol speelt in doorberekeningen van de tariefstelling etc. Dat zijn duidelijke politieke keuzes.

Waarom is het in deze hele raadsperiode niet gelukt met een nieuwe kadernota of een actualisatie te komen?
Ongetwijfeld zult u zeggen dat het op handen zijnde sportbesluit hier grotendeels de oorzaak van was. De rekenkamer noemt dit ook in het rapport. Maar is dit niet te bepalend geweest? Daarover vinden we geen uitspraak jammer genoeg.
Wij hadden bijvoorbeeld graag willen weten hoe andere gemeenten dit opgelost hebben. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er in de afgelopen jaren geen sportnota’s meer zijn verschenen in gemeenteland vanwege het wachten op het Sportbesluit.

Kan de wethouder op deze kwestie reflecteren?

Er is ook goed nieuws: de accommodaties staan er goed voor in Haren. Ongeveer 90% van de begroting sport heeft betrekking op het in standhouden van de voorzieningen. Ook hier dus absoluut geen sprake van afbraak van voorzieningen. Daar kunnen we trots op zijn.
Dat de historische gegroeide relatie tussen sportverenigingen en de gemeente erg bepalend is voor de financiering en bijvoorbeeld ook voor de waardering van de inzet van vrijwilligers, herkennen we zeker en de vraag is of dat drastisch anders zou kunnen en moeten. Wat wij wel van belang vinden is dat er bij de sportverenigingen zelf draagvlak is voor manier waarop eigen inzet wordt gewaardeerd en of er redelijke evenwichtigheid is in het totaal van de sportbeoefening.
Op dit moment willen we eigenlijk niet ingaan op het cijfermatige deel van het rekenkameronderzoek. Dat zou aan de orde moeten komen bij de behandeling van een nieuwe beleidsnota Sport. Tot onze teleurstelling staat dat om bekende redenen ook niet op de agenda dit jaar.
Waar we wel een vraag over hebben aan het college is het feit dat er geen opvolging is gegeven aan de uitvoeringsplannen. Het college geeft aan dat de opgelegde bezuinigingen daar debet aan zijn. De fractie van D66 had graag gezien dat de raad op de hoogte was gesteld van het besluit de uitvoeringsplannen te laten voor wat ze zijn en zelfs geen heroverweging aan de raad voor te leggen.

Kan het college hier op reageren?

Dan nog iets over de sportcoach: onze fractie was aanvankelijk sceptisch over deze aanstelling. We moeten achteraf constateren dat dit een goed idee was. Zonder dat de rekenkamer hier expliciet over rept weten we dat de sportcoach in Haren vele succesvolle activiteiten heeft georganiseerd en met name veel kinderen in beweging heeft gekregen.
Wat nu te doen met dit rapport?
Het onderzoek levert waardevol cijfermateriaal en heldere aanbevelingen voor raad en college voor het ontwikkelen van het sportbeleid. Mocht het ons nog gegeven worden om als zelfstandig Haren een nieuwe kadernota sport op te stellen dan is dit onderzoek daarvoor een hele goed basis en kunnen college en raad terug grijpen op de aanbevelingen en zijn wij ons in elk geval bewust van de politieke keuzes die in dit rapport expliciet aan de orde komen.
Voor een mogelijk nieuwe gemeente Groningen biedt deze nota een helder beeld van de stand van zaken rondom de sportvoorzieningen. Wij verwachten van het college in dat geval opname in het overdrachtsdossier zodanig dat dit rapport goed toegankelijk is en zodanig dat de eigenheid van de sportvoorzieningen in Haren duidelijk naar voren komt. Inbreng van en overleg met de Harense sportverenigingen bij het ontwikkelen van het sportbeleid in Groningen is voor ons vanzelfsprekend. De zogenaamde gebiedsgerichte aanpak moet niet alleen een term blijven maar is in dit geval zeer wenselijk.

Lees hier het rapport: Rekenkamerrapport Onderzoek Sportvoorzieningen