Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

Gemeenteraad biedt compromis: De Rieshoek blijft voor Noordlaren behouden

De stichting Behoud en Beheer De Rieshoek wil het voormalig schoolgebouw in Noordlaren graag kopen. Het collegevoorstel daartoe komt niet helemaal overeen met de mogelijkheden die de stichting heeft. De gemeenteraad van Haren probeerde in goed overleg een voor alle partijen acceptabel compromis te bereiken. Dat lukte. Met een unaniem aangenomen amendement kan er witte rook uit de schoorsteen komen. De verkoop kan plaatsvinden en De Rieshoek blijft, met alle maatschappelijke voordelen, voor het dorp behouden.
Lees hier de bijdrage van D66 en het amendement:

Bijdrage raad 2-07-2018 Rieshoek, Marjan Bachman

De Rieshoek kent een lange geschiedenis. En die gaat uiteraard veel verder dan de periode waarover wij nu zijn geïnformeerd en het initiatief waar wij nu een besluit over moeten nemen.

Ik kan niet nalaten hier even wat historische feiten te benoemen.

Tussen 1908 en 2014 werd er school gegaan in de Rieshoek. De school startte in 1908 met 107 leerlingen. Het leerlingen aantal wisselde sterk door de jaren heen, (2005: 111 ll, 2012: 52 ll; Vele generaties hebben daar op school gezeten en iedereen van ons kent wel iemand die met veel plezier terug denkt aan de schooltijd in de Rieshoek.

Er zijn meerdere roerige perioden geweest in de geschiedenis van de Rieshoek. In 1944 werd de school gevorderd door de Duitse bezetter en werden de leerkrachten o.a verplicht loopgraven te graven in het Noordlaarderbos. Daarna werd In 1945 de school lange tijd gebruikt door Canadese geallieerden.

In 1954 brak er een soort schoolstrijd uit in Noordlaren omdat de school te weinig christelijk georiënteerd zou zijn en ouders dreigden een nieuwe school op te richten. Dat ging toch maar niet door: de school werd opgeknapt en er werden in 1982 (!) energiebesparende maatregelen genomen voor een totaal van 142.000 gulden.

In 1986 kreeg de school twintig nieuwe leerlingen als gevolg van de sluiting van de school in Midlaren. De gemeente wilde toen eigenlijk een nieuwe school bouwen aan Achter de Hoven, maar de bewoners van Noordlaren wilden hun karakteristieke schoolgebouw behouden en organiseerden een demonstratieve optocht naar het gemeentehuis om een lijst met 400 handtekeningen tegen de nieuwbouw en voor renovatie van de Rieshoek aan te bieden. In 1992 liet de gemeente het gebouw opnieuw renoveren en er kwam een vijfde lokaal bij als speellokaal.

De in 2008 opgerichte Stichting Baasis besloot eind 2013 de school te sluiten vanwege te laag aantal leerlingen en te gaan fuseren met de Quintusschool in Glimmen.

En ja, weer kwam een groep inwoners van Noordlaren in actie met de ambitie om het pand te behouden voor het dorp en er vooral een maatschappelijke betekenis aan te geven.
Na wat wisselingen binnen een initiatiefgroep is er nu stevige kerngroep ontstaan (Stichting) die met veel doorzettingsvermogen en volhardendheid een plan heeft ontwikkeld, in samenwerking met diverse partijen waaronder uiteraard deze gemeente, voor de aankoop van het gebouw.
Helaas is het proces dat voorafging aan de voorbereiding van dit raadsvoorstel niet geheel gladjes verlopen. Wisselingen van de wacht aan beide kanten, onduidelijkheden en haperingen in de communicatie over en weer, tussen de Stichting en de gemeente, hebben hierbij een rol gespeeld.
We zullen het niet verder ophalen nu.

Blijft over dat de inzet onze waardering heeft en de fractie van D66 graag in redelijkheid en alles afwegende mee wil werken aan de verkoop van het pand, waarbij de maatschappelijke functie voor Noordlaren voorop dient te blijven staan. Beide partijen, gemeente en Stichting, lopen aan tegen begrenzingen: wet-en regelgeving, precedentwerking en financiële mogelijkheden.

Er ligt nu een voorstel dat perspectief biedt, maar wat hier en daar nog wat bijgeslepen dient te worden. Kunnen we de Stichting nog iets tegemoet komen?
Ons standpunt is dat verkoop tegen boekwaarde, waar de vestzak-broekzak constructie in het voorstel in feite op neer komt, acceptabel is. Ook hier geldt: het resultaat telt.
Het achterstallig onderhoud, inclusief de verwijdering van het asbest en de rioolproblematiek, moet op één of andere manier weggewerkt worden. Het pand moet in redelijke staat gebracht kunnen worden, onze voorkeur gaat uit naar categorie 2 in het kader van de NEN normering. De provincie verschaft onder voorwaarden een respectabel bedrag als bijdrage aan het herstel van het dak. We kunnen ons niet anders voorstellen dat daar in gezamenlijkheid een oplossing voor is.
Dan is er nog wel het punt van de overdrachtskosten.
De gemeente heeft de boekwaarde van het pand altijd als uitgangspunt gehanteerd. Daarop heeft de Stichting de plannen dan ook op gebaseerd. Nu de gemeente vanwege de wet-en regelgeving de getaxeerde marktwaarde als verkoopprijs moet hanteren, vinden wij het redelijk dat de overdrachtskosten over het verschil tussen marktwaarde en boekwaarde voor rekening van de gemeente komt. ( 355-/- 239) .
Ik zou graag een reactie van het college willen op dit punt. Bent u het met ons eens dat, omdat de boekwaarde altijd het uitganspunt is geweest in het voortraject, de extra overdrachtskosten die nu ontstaan door verkoop tegen marktwaarde bij de gemeente neergelegd moeten worden?

Als laatste nog een ander punt van aandacht: De fractie van D66 is van mening dat de samenwerking tussen de Hoeksteen en de Rieshoek van groot belang is. Van oudsher heeft de Hoeksteen als dorpshuis een belangrijke functie, zij het met een iets andere invulling dan die de Rieshoek nu voor ogen heeft. Wij vinden dat alleen door goede samenwerking en afstemming de beide huizen een rol kunnen en moeten blijven spelen en dat de financiële bijdrage aan de Hoeksteen intact blijft.

Foto: website https://www.derieshoek.nl/

Amendement: 5.1 Amendement Rieshoek