Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

Gemeenteraad behoorlijk eensgezind over verscheidene moties

Op de agenda van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden voornamelijk financiële voorstellen. De Jaarstukken van 2017, de voorjaarsrapportage 2018 en de perspectiefnota. Terugblikken, actueel bijstellen en vooruit kijken. De gemeenteraadsfracties maakten gebruik van de gelegenheid om wat zaken bij te stellen.

Jaarstukken
In zijn bijdrage zei raadslid Rogier van der Heijen: ‘Het jaar 2017 is qua resultaat een prima jaar geweest voor onze gemeente. Er was al een stevige toevoeging aan de Algemene Reserve begroot, het eindresultaat is nog veel beter. Alle belangrijke kengetallen zoals de solvabiliteit e.d. zijn verbeterd en dit geldt ook voor het weerstandsvermogen.
We kunnen een heleboel meer zeggen over deze jaarstukken, maar eigenlijk willen wij het College, de organisatie en de Raad een compliment maken en vaststellen dat Beterr Haren in elk geval wat betreft het financiële deel ervan uitstekend heeft gefunctioneerd.’
Bij de behandeling van de jaarstukken diende de fractie van GVH een motie in die beoogde het positieve saldo van de jaarrekening 2017 aan de inwoners terug te geven. De andere raadsfracties waren unaniem in hun afwijzing.

Voorjaarsrapportage:
Van der Heijden: ‘De begrotingsmutaties zijn naar ons oordeel allemaal goed te verklaren of het gevolg van keuzes die wij ondersteunen.’
Bij de behandeling van de voorjaarsrapportage diende D66, mede namens VVD, PvdA, CU en GVH een motie in waarmee mee zicht op het groenonderhoud wordt gevraagd én een concreet voorstel voor verbetermaatregelen. Deze motie werd unaniem aangenomen.
De fractie van het CDA, gesteund door D66, VVD, GVH, PvdA en CU diende een motie om waarmee per 1 november 2018 anderhalf uur vrij parkeren wordt gerealiseerd op de bovengrondse parkeerplekken in Haren. Een verkiezingsbelofte van D66 en enkele andere partijen. Het uitblijven van helder parkeerbeleid was de aanleiding voor de raad om het heft in eigen hand te nemen. Alleen GL steunde de motie niet.
Een motie van GL en de CU om de bezuinigingen op Torion te schrappen haalde net een meerderheid.

Perspectiefnota:
In de afgelopen jaren zijn verscheidene maatregelen genomen in het kader van bezuinigingen. Tijd om af en toe te evalueren of daarin niet iets moet worden bijgesteld. D66 is, met uiteindelijk de voltallige gemeenteraad en het college, van mening dat er goede redenen zijn om het budget Culturele Raad Haren te verruimen. Het aantal organisaties en commissies waarvan de CRH de activiteiten coördineert is toegenomen het budget daarentegen niet. Bovendien zijn de incidentele subsidies afgeschaft en is de CRH een belangrijke verbindende schakel binnen de culturele structuur van Haren. Voorgesteld werd de subsidie met 5000 euro per jaar te verhogen. Het college noemde de argumenten valide en was het eens met de gemeenteraad. Unaniem aangenomen.