Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 september 2018

Toetsing bestemmingsplan Haderaplein/Raadhuisplein

Ontwikkeling Haderaplein/Raadhuisplein

Dit dossier – vaststelling bestemminsplan – is in april 2018 voor het eerst aan de gemeenteraad voorgelegd. De aanbesteding was in februari daaraan voorafgaand reeds getekend door wethouder Stiekema. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.
Er is veel over dit plan te doen. Hoe ging de fractie van D66 om met dit dossier?

Toetsingscriteria
De fractie van D66 heeft het dossier bij voortduring getoetst aan de kaders die de gemeenteraad gesteld tussen 2012-2016, aan de afspraken die daarbij gemaakt zijn en de toezeggingen die door het college gedaan zijn. Daarnaast wordt er – zoals altijd – getoetst aan het eigen verkiezingsprogramma en aan het coalitieakkoord. Dat levert de volgende toetsingscriteria op:
1. De (steden)bouwkundige kaders, vastgesteld in 2012
2. De toezegging door het college een terugspringende rooilijn Raadhuisplein/Brinkhorst als kader op te nemen (2012)
3. Plan van Eisen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen (2012)
4. Een concrete oplossingen voor de verkeersafwikkeling te bieden, ruim voor de definitieve aanbesteding (motie 2012)
5. De keuzes voor het parkeerbeleid VOORAF te laten gaan aan aanbestedingsprocedure (motie 2012)
6. Voortdurende betrokkenheid van gemeenteraad en omwonenden bij het proces
7. Geen derde supermarkt aan de oostkant van de Rijksstraatweg

Uit ons verkiezingsprogramma: ‘Wij zullen geen bouwplan van enige omvang meer goedkeuren als daarin niet een deugdelijke oplossing voor verkeer en parkeren is geleverd.’
Na de ontwikkeling van Haren-Noord en het Zernikecollege is bovenstaande opvatting door vrijwel alle raadsfracties onderschreven en herhaaldelijk gecommuniceerd.

Resultaat toetsing
De fractie van D66 is van mening dat het plan zoals het er nu ligt slechts op twee punten kan voldoen (1 en 2) en dan nog alleen met een reeks reparaties middels amendementen, met name om punt 2 te verzekeren. Waardoor het bestemmingsplan weer opnieuw ter inzage zou moeten worden gelegd… De zekerheid over punt 7 is onvoldoende. Het plan voldoet niet aan de vier andere criteria.