Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 september 2018

Stedenbouwkundig plan uitbreiding Westerholm: unanieme instemming

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Haren unaniem in met het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van woonzorgcentrum Westerholm op de locatie van de vroegere St. Nicolaasschool aan de Beatrixlaan. De raadsfracties toonden begrip voor de bezwaren van een aantal omwonenden, maar vonden de afstand van de beoogde nieuwbouw tot de woningen aan de Beatrixlaan acceptabel.
De bijdrage van de fractie van D66:

Stedenbouwkundig plan Westerholm

Allereerst onze waardering voor de zorgvuldigheid waarmee dit plan is ontwikkeld. Er is een gedegen bomeninventarisatie, omwonenden hebben de gelegenheid gekregen te reageren en Westerholm heeft het plan ook op enkele punten aangepast en toegezegd enkele suggesties mee te nemen in het vervolgtraject. Ook zijn er toezeggingen gedaan omtrent de openbare toegankelijkheid van het groen zeker langs de Beatrixlaan en over het informeren van omwonenden zodra de omgevingsvergunning wordt ingediend en voor de bouw begint,
Eveneens onze waardering voor de insprekers en voor de uitnodiging om de plannen vanuit het perspectief van de mensen die tegenover de beoogde nieuwbouw wonen, te komen bekijken. Daarnaast onze waardering voor de toelichting en rondleiding die de directeur van Westerholm ons gaf.

Aan ons de taak om alle informatie te wegen en de verschillende en soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar af te wegen. Hoewel, in wezen is er nauwelijks sprake van tegenstrijdige belangen: omwonenden hebben er best begrip voor dat er iets anders wordt gebouwd op de plaats van de oude St. Nicolaasschool. Zij vinden het te hoog en te volumineus. En sommigen zien liever een gezellig buurtplein. Dat kunnen wij ons best voorstellen en ik denk dat velen van ons dat ook herkennen. Laat ik voor mezelf spreken. Als je je betrokken voelt bij je straat en je omgeving, voelt dat een beetje alsof de openbare ruimte en de straat van jou en de buren is. Daar is niks mis mee en dat is geen NIMBY-gedrag, maar een soort verantwoordelijkheidsgevoel voor je omgeving. Als inwoner kan ik mij ook inzetten voor zaken die voor mijn straat het beste zijn. Maar zodra wij op deze stoel zitten, dienen wij het algemeen belang en daar maken we de genoemde afwegingen.

Als fractie zijn wij trots op onze uitstekende woon- en zorgcentra voor ouderen. We zijn er trots zijn dat deze allemaal op een uitstekende manier meegaan met de ontwikkelingen in woonzorgland. Elk op een eigen manier, met een eigen identiteit, waardoor er voor elk wat wils is, volop keus in zowel woonvormen als in karakter.
Wij hebben veel waardering voor het concept van Westerholm: uitgaan van de bewoner en niet van de organisatie. Dat ouderen, juist als zij gaan dementeren, niet hoeven verhuizen naar een gesloten afdeling, dat spreekt ons zeer aan. De zorg past zich aan aan de situatie van de bewoner in plaats van andersom. Het lijkt vanzelfsprekend, maar helaas is dat op veel plaatsen wel anders.
De landelijke ontwikkelingen maken dat voor het verantwoord en efficiënt kunnen aanbieden van zorg-op-maat een zeker volume nodig is. Wij zijn dan ook van harte bereid mee te werken aan een verantwoorde uitbreiding van Westerholm.

Maar past het beoogde gebouw wel in de omgeving? Wanneer we naar het westen kijken, wordt het even hoog en ongeveer even breed als het oorspronkelijke gebouw. Naar het zuiden toe verhoudt het zich goed met de St. Nicolaaskerk. Maar de tien woningen aan de overkant zijn een verdieping lager en wij kunnen ons best voorstellen dat het geen aanlokkelijk vooruitzicht is dat daar een fors gebouw van drie verdiepingen wordt gebouwd. Kan dat dan niet lager? Westerholm heeft goed beargumenteerd waarom dat zeer onwenselijk is. De afstand van gebouw tot aan de gevels van de ertegenover gelegen woningen is 40-43 meter. Het gebouw zelf zal niet meer letterlijke schaduw kunnen werpen op de huizen dan de bomen doen die er nu staan. Een brede strook tussen het gebouw en de straat zelf zal worden ingevuld als openbaar toegankelijk groen. De omwonenden zijn uitgenodigd over de invulling daarvan mee te denken. Wat het ook wordt, het wordt beslist mooier dan zoals het terrein er nu bij ligt.

Het parkeren is goed onderzocht en voor ons acceptabel opgelost. Normaliter zullen die oplossingen voldoen, alleen op momenten dat de Nicolaaskerk veel kerkgangers trekt, wordt het moeilijk, net als nu trouwens. In het weekend en vakanties kan dan het parkeerterrein bij de nieuwe St. Nicolaasschool soelaas bieden.

Alles overwegende stemmen wij in met het voorgestelde stedenbouwkundige plan, waarbij we ons realiseren dat dat voor een aantal omwonenden slikken is. Wij roepen de betrokkenen, gemeente, buren en directie Westerholm op, met elkaar goed contact te houden en begrip te hebben voor elkaar.