Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

Bestemmingsplan DHE deelgebied 1 unaniem vastgesteld

Gisteravond stelde de gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan DHE deelgebied 1 vast. Het is het laatste bestemmingsplan van het omvangrijke woningbouwprogramma dat Haren in het kader van de regionale afspraken Groningen-Assen op zich nam.
Er waren lovende woorden over de zorgvuldigheid waarmee dit plan was opgesteld: voorzien van een goede bomeneffectrapportage, een goed verkeersplan, goede onderzoeken enz.
De kritiek was vooral gericht op de drie particuliere kavels die in het plan waren meegenomen. Vanuit het standpunt: gelijke monniken, gelijke kappen, werden er twee amendementen en één motie op losgelaten. Alle werden unaniem aangenomen.
Dit is de eerste wijk die zonder gasaansluiting gebouwd gaat worden. De raad vond (ook unaniem) dat de gemeente het niet volledig aan de bouwers moest overlaten welke alternatieve warmtebronnen er zouden komen. Als volwaardig GEM-partner werd van de gemeente een proactieve, meedenkende en stimulerende rol verwacht. Een motie daartoe werd raadsbreed ondersteund.

De bijdrage van D66:

DHE deelgebied 1

Tevreden over:
Laat ik eens positief beginnen. Dit bestemmingsplan is voorzien van solide onderzoeken, een goede Bomeneffectanalyse en een acceptabele oplossing voor het verkeer. Het is een goede zaak dat de ontsluiting van het gebied gespreid is over de Hemmenlaan en de Kerklaan.
Wat het groen betreft, hopen wij wel dat er niet alsnog meer kaalslag komt dan nodig is.

Bouwen voor de regio
In de commissie is het al gezegd, maar je kunt het niet vaak genoeg zeggen: Haren bouwt hier voor de regio, als loyaal partner van de Regio G-A in het kader van regionale afspraken. Als gevolg daarvan is er een groot bouwplan opgetuigd met private bouwpartners. Dat zijn afspraken waar wij niet onderuit kunnen. Was dat wel het geval, dan kan ik voor D66 zeggen dat wij er niet over zouden piekeren om dit mooie unieke gebied te gaan bebouwen.

Woonvisie
In aansluiting hierop ook nog maar even de constatering dat wij hier de warme broodjes voor de regio bakken en dat we onze eigen woonvisie negeren. We bouwen niet voor de behoeften van onze eigen inwoners. Dat is deels een gevolg van het feit dat we als gemeente de rol van projectontwikkelaar op ons hebben genomen. Iets wat we nooit meer moeten doen, want dit feit – dat we niet bouwen volgens de woonvisie, maar voor de gretigste markt – toont aan dat het niet goed mogelijk is die rollen allebei naar behoren te vervullen.

Excellent wonen?
In de commissie hebben wij ook al het een en ander gezegd over het excellente karakter dat aan dit bestemmingsplan wordt toegedicht. De omgeving is excellent, de huizen mogen fors worden, maar de kavels van gemiddeld 350 m2 vinden wij nogal krap. De zogenaamde korrelgrootte komt echt niet overeen met de bebouwing aan de Dilgtweg en Dilgtplein. Die is ongeveer gelijk aan DHE deelgebied 3 en 5.

Gasloos bouwen
De nieuwe wijk krijgt geen gasaansluiting. Dat is natuurlijk een goede zaak en geheel in lijn met de wetgeving en met wat wij als raad hebben uitgesproken. Het verbaast ons echter dat de gemeente de opgave die er vervolgens ontstaat om de woningen te verwarmen geheel aan de bouwers overlaat. De gemeente heeft ooit gekozen voor de rol van ontwikkelaar en moet op dit punt een actieve rol spelen, waar mogelijk een regierol vervullen vinden wij. De fractie van GL zal daartoe een motie indienen, mede namens D66.

De particuliere kavels: kostenverhaal
Moeilijker hebben wij het met de drie particuliere kavels die aan het plan zijn toegevoegd. Het is vreemd dat daarover niets is vastgelegd in 2007 toen het speelde. Vreemd omdat toenmalig wethouder Niezen in een presentatie voor de gemeenteraad zei dat er allerlei voorwaarden aan gesteld waren.
Voor de plannen voor de drie woningen aan de Kerklaan zijn in het najaar van 2006 kaders geschetst, dit na studies in de omgeving. Er moet worden voldaan aan het glas-in-lood principe uit het DHE, dat betekent dat de bestaande houtwallen moeten worden versterkt en de greppels moeten worden hersteld. Verder moet worden voldaan aan de eisen zoals die in het beeldkwaliteitsplan zijn gesteld. In de plannen dient de nadruk te liggen op duurzaamheid en levensloopbestendigheid van de woningen.
Kennelijk zijn de genoemde kaders niet op schrift vastgelegd. U antwoordt in elk geval op een schriftelijke vraag onzerzijds dat er ‘destijds niet gesproken is over voorwaarden’. En er is destijds ook niet gesproken over het meebetalen aan de kosten van het maken het bestemmingsplan, dus dat hoeft de ontwikkelaar ook niet te doen. De grondexploitatiewet waarin de gemeenten in staat worden gesteld tot kostenverhaal is immers van latere datum. Wij vinden dat een wel heel merkwaardige redenering. Waarom zouden de GEM-partners dan gasloos gaan bouwen als dat in 2006, toen de SOK werd opgesteld, nog niet aan de orde was?
Wij wijzen u er op dat het gelijkheidsbeginsel een van de beginselen van behoorlijk bestuur is. Daar waar het principe geldt dat de kosten van gemeentelijke dienstverlening kostendekkend moeten worden verhaald op de burgers, verwachten wij ook van u dat u dat doet. En wij vinden dat dat alsnog moet gebeuren. Samen met GL hebben we daarom een motie voorbereid.

De particuliere kavels: bouwhoogten
De kaders voor de particuliere ontwikkeling staan in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Zo stelt u. In het beeldkwaliteitsplan staat: De bebouwing binnen de kamers bestaat uit twee lagen plus een kap; voor de bebouwing langs de Kerklaan geldt een lagere goothoogte van 3,5 meter; passend bij het bestaande karakter van de Kerklaan. Deze woningen zijn georiënteerd op de Kerklaan.
Tot onze grote verbazing maakt u een uitzondering voor de particuliere kavels die juist recht tegenover de bestaande lage bebouwing aan de Kerklaan zijn gesitueerd. De antwoorden die u op onze vragen daaromtrent gaf waren merkwaardig: deze woningen werden gelinkt aan de huizen van onder andere de Dilgtweg… en het zou opeens alleen maar gaan om de huizen die de entree van Haren vormen.
Wij hebben dan ook, samen met vijf andere fracties, een amendement waarin de bebouwing van twee van de drie woningen die beide worden ontsloten aan de Kerklaan, gelijkgeschakeld wordt met de hoogten van de andere woningen aan de Kerklaanzijde.
Tevens vragen wij u deze bouwhoogten en goothoogten vast te leggen in de bouwregels en niet alleen in de detailinformatie. Uw reactie op ons amendement begrijpen wij niet. Het spreekt zichzelf tegen en het is in tegenspraak met de door u zelf gehanteerde praktijk. Als er iets veranderd is in de systematiek of de digitale aanlevering, waarom dan alleen in dit bestemmingsplan? In alle andere plannen staan de hoogten gewoon in de bouwregels. Daar zijn veel recente voorbeelden van. Dus misschien kunt u ons alsnog overtuigen, zo niet, dan handhaven wij dit in het amendement.

De particuliere kavel: grootte van het bouwvlak
Een van de drie kavels wordt ontsloten aan het Dilgtplein. Een langgerekte kavel waarin een langgerekt bouwvalk is getekend. De bebouwing op deze kavel gaat ten koste van het uitzicht en de privacy van de buren aan het Dilgtplein en dus ten koste van hun woongenot. In een zienswijze vragen zij u het bouwvlak te begrenzen op 20 meter en bebouwing uiterlijk tot de achtergrens van hun garage toe te staan, zodat zij achter die garage nog uitzicht en privacy houden. Wij vinden dat alleszins billijk, omdat er nog altijd een woning met meer dan 200 m2 woonoppervlak mogelijk blijft. Wij hebben met vijf andere fracties samen een amendement voorbereid.

Tenslotte vraag over bouwclaims
In antwoord op onze vragen stelt u dat de BASISrechten zijn vergeven na uitvoering deelgebied 1. In de SOK gaat men uit van 626 woningen, waarvan er straks 556 zijn gerealiseerd. Bovenop die 626 kwam nog een extra claim die werd toegekend nadat we besloten de hockeyvelden niet te bebouwen. Onze vraag: zijn er nog andere rechten dan de door u genoemde basisrechten en de eventuele rechten als er binnen 15 jaar boven de Noorderzanddijk ontwikkeld wordt?