Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

D66 Haren sluit raadsperiode af met twee hoofdpijndossiers

Gisteravond vergaderde de gemeenteraad van Haren voor het laatst, althans inhoudelijk. Op 17 december volgt nog een afscheidsvergadering. Maar daar zullen geen inhoudelijke dossiers meer op de agenda staan.
Twee moeilijke dossiers op de agenda van 12 november. De verhuizing van de Brinkschool en het bestemmingsplan Raadhuisplein. Veel insprekers op beide dossiers. Veel discussie. Het werd dan ook erg laat: ver na middernacht werd de vergadering afgehamerd.

Verhuizing Brinkschool:
Helaas kon het college het onderling niet eens worden over de te varen koers. Het voorstel was om het dossier maar door te schuiven naar Groningen. D66 heeft met een amendement geprobeerd toch een principekeus te maken voor de locatie Rummerinkhof. Dit amendement werd ondersteund door D66, VVD en CU, acht raadsleden in totaal. De andere fracties kozen echter met een gezamenlijk amendement voor ‘doorschuiven onder voorwaarden’. Daarbij liggen alle locatiemogelijkheden open voor de nieuwe gemeente, ook die van de keuze voor dislocaties. In een van die voorwaarden ging men zelfs op de stoel van het college zitten: de leerlingen van de Brinkschool zouden deels gehuisvest moeten worden in De Linde. Een bevoegdheid die bij het college berust. De macht van het getal geldt: het amendement werd met nipte meerderheid aangenomen.

Fragmenten uit de bijdrage van Rogier van der Heijden:
Vanaf het moment dat in het IHP richting werd gegeven om De Brinkschool te verhuizen naar de Rummerinkhof heeft onze fractie dat ondersteund. In geval van een goede oplossing voor het verkeer vinden wij het logisch om een leegstaand schoolgebouw te gebruiken temeer het de voorkeur heeft van stichting Baasis en De Brinkschool. De besturen en directies van beide scholen hebben aangegeven, onder voorwaarden, achter het plan te staan de Brinkschool te vestigen op de Rummerinkhof.
Onze fractie vindt het zeer belangrijk om huisvesting van scholen te realiseren zonder dislocaties en om deze reden zijn wij van mening dat de Rummerinkhof de meest geschikte locatie is. Door de gezamenlijke brief van de beide scholen is er naar onze mening voldoende draagvlak De Brinkschool hier te huisvesten. In de brief stellen beide scholen dat er voldaan moet worden aan twee voorwaarden: het laten vervallen van de fietsroute + en veel minder parkeren.
De fractie van D66 vindt het daarnaast van groot belang dat de ongelukkige kruising Oosterweg-Kromme Elleboog- Rummerinkhof op korte termijn sowieso aangepakt moet worden aangepakt om dat punt verkeerskundig te optimaliseren.
Ons amendement doet de belangrijke principe-uitspraak de Brinkschool te verplaatsen naar de Rummerinkhof en het aangehouden krediet beschikbaar te stellen. Wij vinden het van groot belang dat deze Raad dit principe besluit neemt en dat bij de overdracht van de uitwerking naar de gemeente Groningen een aantal zaken vastliggen via deze besluitvorming.

Bestemmingsplan Raadhuisplein
Een uitermate ingewikkeld dossier, doordat het ontwerp bestemmingsplan lang niet aan alle, door de raad gestelde kaders en afspraken voldoet. Maar ondertussen is door wethouder Stiekema wel de aanbesteding getekend, zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was.
Duidelijk was dat geen enkele raadsfracties het bestemmingsplan ongewijzigd wilde vaststellen. Dan waren er nog twee opties – afwijzen of gewijzigd vaststellen – die in beide gevallen tot schadeclaims kunnen leiden. In geval van afwijzen van het plan zal bovendien de grondwaarde in de boeken naar beneden bijgesteld moeten worden, waarmee het voor de Provincie eenvoudig is het besluit van de gemeenteraad te vernietigen en het plan door te zenden naar Groningen. Voor D66 was het van belang te voorkomen dat de nieuwe gemeente het wel ongewijzigd gaat vaststellen.
Met een stevig amendement, ingediend door D66, CDA, GVH en CU werd het bestemmingsplan op belangrijke punten zodanig gewijzigd dat het bestemmingsplan aan de kaders, door de raad gesteld, voldoet. Om er enkele te noemen: de terugliggende rooilijn waardoor de Brinkhorst niet afgesloten kan worden door een gebouw van 16,5 meter hoog, maar in een vloeiende (zicht)lijn in verbinding staat met het Raadhuisplein; de afstand van het bouwvlak tot de erfgrens van de percelen aan de Molenweg die negen meter dient te zijn, mag niet veranderen in een extra bouwvlak; de bouw- en goothoogtes en dakhellingen moeten in de bouwregels staan en er kan geen sprake zijn van afwijkingen; er mogen niet meer parkeerplaatsen verdwijnen dan er tijdelijk zijn toegevoegd na de sloop van het oude gemeentehuis en er dient sterk ingezet te worden op wijziging van het bestemmingsplan van het huidige Aldi-gebouw en op de in het GVVP noodzakelijk genoemde oost-westverbinding.
Aldus geamendeerd werd het bestemmingplan vastgesteld met 11 voor en zes tegen.

Daarmee zit het raadswerk er op voor de fractie van D66. Wij kijken terug op bijna vijf intensieve en woelige jaren, waarin we te maken hadden met buitengewoon moeilijke omstandigheden. Eén ding bleef hetzelfde als in de vorige raadsperiode: de uitstekende sfeer binnen de fractie, de goede verstandhouding met wethouder, afdelingsbestuur en de leden in Haren en de vele plezierige contacten met inwoners, organisaties en ondernemers. Hoe luidt het gezegde ook alweer? Tel uw zegeningen! Gaan we doen.