Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bolhuissteeg

29 maart 2011

De Harener tennisclub TSH wil de binnenaccommodatie, gelegen aan de kant van de Bolhuissteeg, uitbreiden. Het mandaat voor de verlening van de vergunning ligt bij het college. Het CDA roept in een motie op het college te bewegen de goedkeuring aan de bouwplannen te onthouden.

Deze motie heeft ons behoorlijk beziggehouden. De Bolhuissteeg ligt D66 na aan het hart. Opkomen voor de groene waarden van de Bolhuissteeg vinden we dan ook sympathiek, maar lastig vinden wij dat we ons nu moeten uitspreken over een bouwplan dat formeel niet op ons bord ligt.

We hebben uitvoerig geïnformeerd, bij de gemeente, bij TSH, we hebben gewandeld met mensen van het Regiocomité Groningen-Haren en we hebben de feiten op een rij gezet:
1. Het gaat hier over een bouwplan met een eerste aanvraag uit 2008, waardoor het viel onder artikel 19.2 van de vorige wet op de RO. Het mandaat daarvoor lag bij het college. De raad is feitelijk niet aan zet, maar kan met deze motie proberen het college te bewegen de goedkeuring aan het plan te onthouden.
2. Er is door de gemeente onderzoek gedaan naar de aantasting van flora en fauna op basis van de flora- en faunawet. Dit leverde geen belemmeringen op.
Een stedenbouwkundig bureau onderbouwt de aanvraag en daaruit blijkt dat het plan planologisch en milieutechnisch inpasbaar is.
3. Het gaat niet om het kappen van groen, maar om het belemmeren van uitzicht. Dat heeft wel degelijk relatie met het GroenStructuurPlan, want daarin gaat het ook over het zogenaamde glas-in-lood, de bebouwing in de kaders van groen. Het uitzicht vanuit de Bolhuissteeg wordt door de bouw van een vergrote sporthal flink belemmerd.
4. De TSH is een grote sportvereniging met een grote betekenis voor Haren, al 75 jaar. Er wordt krachtig ingezet op het stimuleren van sportactiviteit voor de jeugd, iets dat wij allen heel belangrijk vinden. De bouw van de sporthal is bedoeld om sportende mensen zo goed mogelijk te faciliteren, er is geen oogmerk van geld verdienen.
De TSH heeft de plannen vanaf het prilste begin met het meest groene college dat Haren ooit had, gecommuniceerd en ontwikkeld, volledig te goeder trouw. Wat daarbij allemaal is afgesproken en met wie weten wij niet precies, maar een feit is dat de TSH gedurende het hele traject welwillende medewerking heeft gekregen. Er is uitvoerig gekeken naar alternatieven, maar als die er al zijn, gaan ze ten koste van weer een ander stuk groen en/of uitzicht. De tennisclub gaat uiterst zorgvuldig om met het bestaande groen.
5. De oude sporthal met twee binnenbanen wordt vervangen door een nieuwe die twee keer zo groot is. Het uiterlijk van de nieuwe hal zal minder verstorend zijn dan het uiterlijk van de huidige hal.

Het gaat in deze zaak om veel en ook nog heel verschillende belangen. Dat maakt het erg moeilijk afwegingen te maken. De belangen van sportende mensen tegenover de belangen van het behoud van het groene karakter. Dat zijn appels en peren. Wij hebben in de fractie dan ook besloten dat we elk voor onszelf onze stem bepalen.

Marjan Bachman onthoudt zich van stemming. Fokke Fennema en Wil Legemaat stemmen tegen de motie. Hun stem wordt uiteindelijk niet bepaald door de belangen van sporters of van de natuur. Er is nauwkeurig naar de inhoud van de motie gekeken. Wat is de opdracht van de motie? Er wordt in de motie gevraagd het college op te roepen de bouw van de tennishal te blokkeren. Daarmee roep je het college op tot onbehoorlijk bestuur.
TSH is door het vorige college, het groenste dat we ooit hadden, op het been gezet dat bouwen op die plaats mogelijk zou zijn, dat het inpasbaar zou zijn in het GSP. Er zijn op z’n minst verwachtingen gewekt, er is altijd in goed overleg gehandeld. Hoezeer ons het uitzicht ook aan het hart gaat, wij vinden dat wij het niet kunnen maken nu doodleuk te zeggen: de tijden zijn veranderd TSH, wij denken er anders over en willen het niet, dus probeert u het over vier jaar maar weer eens, misschien maakt u dan meer kans.
TSH en het college willen wij vragen zich tot het uiterste in te spannen de schade zo klein mogelijk te houden en toch nog een redelijk alternatief te overwegen: een kleinere hal, één baan extra in plaats van twee.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018