Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

BREDE SCHOOL IN OOSTERHAAR

2 februari 2011

Op 28 januari 2009 stemde de Harener gemeenteraad in met nieuwbouw van een Brede School aan de Mellenssteeg in Oosterhaar. Daarmee zou de obs De Wissel vervangen worden net als het semipermanente gebouw van het consultatiebureau en de kinderopvang. Ook het nog op te richten Centrum Jeugd en Gezin zou er een plaats kunnen vinden.

Nu, in februari 2011, werd een volgend stapje gezet, met een vrijwel unaniem genomen raadsbesluit[1] : het vaststellen van het stedenbouwkundig plan, basis voor de noodzakelijke wijziging van het ter plaatste geldende bestemmingsplan. Gebruikers en bewoners hebben een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van dit stedenbouwkundig plan, hetgeen mogelijk de lange periode van totstandkomen ervan verklaard. Maar er was dan ook sprake van samenwerking met landschapsarchitecten, er was een projectgroep actief, er vond overleg plaats met toekomstige gebruikers, en mogelijke exploitanten, en met de gemeente, met de naast gelegen gereformeerde school werd ook overlegd, en door op een brede bijeenkomst ook een klankbordgroep van aanwonenden in te stellen werd gewaarborgd dat het hele plan ook goed zou kunnen landen in de omgeving van de nieuwe school. Ieder die wat wilde zeggen kon wat zeggen, kortom.

Enigszins verbazingwekkend was het dan ook wel dat op de avond van de behandeling van het plan in de gemeenteraad, 28 februari jl, er toch nog een brief ter tafel kwam van een aantal omwonenden met tal van bezwaren tegen het plan, en ook dat in de raad zich eventjes brede steun tegen nieuwbouw van de brede school leek af te tekenen. Maar tot die nieuwbouw was twee jaar geleden al besloten, en omdat de nieuwste bezwaren door de wethouder snel en afdoende weerlegd konden worden, en omdat hij ook toezegde ook in het vervolgtraject de bewoners te zullen blijven betrekken in hetgeen bedacht en uitgevoerd gaat worden, werd het aanvankelijke verzet in de raad al spoedig opgegeven. Transparantie en openstaan voor ideeën en gedachten van alle betrokkenen (ook al zijn die bijvoorbeeld in een klankbordgroep al uitgebreid aan de orde kunnen komen) werpt ook hier dus vruchten af. Waarom immers snel en zonder omkijken ten koste van veel (zoals steun en waardering) doordenderen, als het ook rustig, overdacht, en in goed overleg kan?

Er is nu nog een lange weg te gaan, maar mogelijk zal het sneller kunnen dan tot nu toe het geval was. Een goede inbedding van plannen is een absolute noodzaak en het is dus goed dat de tijd genomen werd, maar nu de kaders er zijn, en het duidelijk is hoe verder gegaan moet worden, mag dat ook voortvarend ter hand genomen worden. De volgende stap zal zijn het vaststellen van het bestemmingsplan ter plekke, en dan zal gebouwd kunnen gaan worden. Het is de bedoeling dat op z’n laatst eind 2012 het geheel gereed is.

Dan is Oosterhaar, en daarmee Haren, een Brede School rijker (als opvolger van De Wissel), én een Centrum Jeugd en Gezin, én een nieuw consultatiebureau, én een nieuwe peuterspeelzaal én buitenschoolse opvang. Er ligt dan ook een openbaar speelterrein dat niet alleen als schoolplein zal dienen, en het geheel zal heel mooi passen in het andere en nabij gelegen plan van Spoor tot Steeg. En dat allemaal dan ook nog tot ieders tevredenheid.

 

Fokke R. Fennema

 

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018