Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 in de gemeenteraad: terugblik op 2011

29 december 2011

In de Harener gemeenteraad wordt D66 vertegenwoordigd door drie raadsleden en een plaatsvervangend commissielid. Waarmee hebben zij zich in 2011 zoal beziggehouden? Een terugblik op een boeiend, druk en soms enerverend jaar.

De fractie: veel overleg en bijzonder goede sfeer
We kunnen rustig stellen dat de raadsleden allen democraten in hart en nieren zijn. Standpunten worden gewoonlijk bepaald langs een sociaalliberale gedachtelijn. Er is veel overleg, veel discussie, maar het komt zelden voor dat er fundamenteel verschil van opvattingen is. En waar dat zo is, kan ieder fractielid naar eigen inzicht stemmen in de raad. Alle fractieleden steken veel tijd en energie in het raadswerk, van het bestuderen van dossiers en zoeken naar achtergrondinformatie tot aan het zoveel mogelijk bezoeken van relevante activiteiten en plekken in de samenleving.
De fractiecontacten, ook die met bestuur en wethouder, verlopen altijd in een bijzonder goede sfeer.
De verhoudingen met de andere raadsfracties zijn doorgaans goed tot zeer goed.

Inhoud en dualisme
Al in de campagnetijd hebben we afgesproken altijd op inhoud te opereren, zakelijk en niet op de man te spelen. Dat leidt logischerwijs tot een duale opstelling in de coalitie. Voor de fractie van D66 is de verbintenis met coalitiepartijen VVD en PvdA vastgelegd in het coalitiemanifest. Dat manifest is leidend, dat bepaalt, samen met ons eigen verkiezingsprogramma, de inhoud van de standpunten. Loyaliteit aan de inhoud, niet aan de coalitie op zich. Daar waar het college voorstellen presenteert die niet in overeenstemming zijn met het coalitiemanifest –en helaas gebeurt dat nog wel eens- voelt de fractie zich vrij tegen te stemmen en waar dat zich voordoet amendementen of moties van niet-coalitiepartijen te steunen. Dat wordt niet altijd gewaardeerd door onze coalitiegenoten, maar zij zijn vanaf het begin bekend met onze insteek: al tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij dit nadrukkelijk gecommuniceerd. De coalitie is een middel, het instandhouden ervan niet een doel op zichzelf.

Zaken uit het verleden
De fractie van D66 constateert dat veel tijd moet worden besteed met zaken uit het verleden, die niet goed gegaan zijn. Op het raadsonderzoek komen we dadelijk terug. De Van Spoor tot Steegplannen, die men vergeten is in de Staatscourant te publiceren, bouwplannen van Intermezzo, die niet volgens de regels behandeld zijn, de merkwaardige praktijk van het verscheuren van parkeerbekeuringen, die bestuurders of ambtenaren hadden gekregen, het contract met Optisport, waarin geen einddatum genoemd is, waardoor de afspraken niet nagekomen konden worden.
Op verzoek van D66 heeft het college de eindafrekening van de bouw van het nieuwe gemeentehuis gepresenteerd. Hoewel het laatste jaar regelmatig was gesuggereerd dat de bouwsom door de ‘crisis’ lager zou uitvallen dan begroot, bleek het eindbedrag toch de 12 miljoen te naderen, waar 11,3 miljoen de grens was. De jaarlasten, die volgens de berekeningen in 2006 dezelfde zouden zijn dan die van een verbouwd gemeentehuis, blijken echter bijna verdubbeld. In 2006 is men zo creatief geweest om de verwachte opbrengst van de ontwikkeling van het Haderaplein (5,3 miljoen) niet mee te rekenen. De appels van 2006 bleken in 2011 peren geworden, die twee keer zo duur waren.
Tegelijkertijd kwam er een overzicht van de kosten van de sportverplaatsingen, ook niet iets om blij van te worden. Er blijken verschillende (creatieve) manieren om zoiets te presenteren, maar in onze ogen is de realiteit dat de verplaatsing van vv Gorecht de samenleving 1,7 miljoen gekost heeft, waar het budgettair neutraal (betaald uit opbrengst ontwikkeling Haren-Noord) bedoeld was.

Belangrijke onderwerpen
Conform het verkiezingsprogramma heeft de fractie van D66 met regelmaat aandacht gevraagd voor sociale woningbouw, duurzaamheid, digitale dienstverlening, onderwijs en een heldere communicatie met de burgers. Zo liggen er thans de afspraken dat minstens 13,5% van de nieuw te bouwen woningen het segment sociale woningbouw hoort te betreffen en dat afkopen in Haren-Noord niet meer mogelijk is. Onlangs werd het klimaatbeleid geactualiseerd en werd de uitstekende notitie ‘Duurzame scholen, een goede prestatie’ vastgesteld. De gemeentelijke website maakte een sprong vooruit. Op het gebied van communicatie met de burgers is nog wel het een en ander te verbeteren! Een positief voorbeeld is wel de wijze waarop omwonenden worden betrokken bij de ontwikkeling van het Stationsgebied. Dat is dan ook in handen van een communicatieve wethouder…
In het jaar 2011 stonden veel min of meer gewichtige zaken op de agenda. We noemen er enkele. Zo waren daar de bouwplannen op het terrein van Handy, op voorhand door de gemeenteraad terugverwezen naar de overlegtafel. Standpunt van D66: het vigerende bestemmingsplan biedt burgers zekerheid omtrent hun woonomgeving. Bij wijziging dienen de omwonenden in een vroeg stadium bij de plannen te worden betrokken en met hun mening en redelijke wensen dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden. Dit was bij Handy niet gebeurd, dat moet dus over.
Lastig was een motie waarin de uitbreidingsplannen van tennisclub TSH werden geblokkeerd, omdat het nieuwe gebouw het doorzicht vanuit de Bolhuissteeg gaat belemmeren. Nadat we ons uitvoerig geïnformeerd hadden, ook over de totstandkoming van de bouwaanvraag, hebben we in meerderheid besloten dat de bestuurlijke betrouwbaarheid -gedane beloften nakomen-, hier het zwaarst moest wegen.
Kritisch was de fractie bij het uitzetten van de toch al royale sportbegroting van de gemeente ten behoeve van de aanstelling van door het Rijk gesubsidieerde ‘combinatiefunctionarissen’. Wij vinden dat de kosten daarvoor best betaald kunnen worden door de kostendekkendheid (thans 6%, landelijk 35%) te verhogen. Middels een amendement van D66 is dat nu grotendeels ook zo geregeld.
In het voorjaar diende de fractie een motie in, voorbereid door plaatsvervangend commissielid Oscar Keet, waarin de gemeente werd gevraagd stelling te nemen tegen de opslag van biometrische gegevens. Deze motie werd met unanieme stemmen aangenomen.
Over de gang van zaken rond het zwembad en de standpuntbepaling van D66 bent u uitvoerig per brief geïnformeerd. Tijdens de raadsvergadering van 19 november heeft de fractie een motie van CDA, GVH, GL en CU gesteund, een motie die de ruimte geeft aan burgerinitiatief om een zwemvoorziening in Haren te houden, waarbij voor de benodigde financiën eerst en vooral wordt gezocht binnen de totale sportbegroting. Het collegevoorstel vonden wij visieloos en uitstel van executie.
Veel rumoer was er rond de bestemming van het Biologisch Centrum. Omwonenden vrezen studentenhuisvesting in de bestaande gebouwen. Echter, wanneer de uiteindelijke aanvraag er komt en wanneer die past binnen het huidige bestemmingsplan (bijzonder doeleinden, zoals scholen, hotels enz.) kan de gemeenteraad daar weinig of niets tegen doen. Mocht er een wijziging van het bestemmingsplan worden aangevraagd, dan ontstaat een nieuwe situatie. D66 is een voorstander van het beperken van leegstand en op zich niet tegen het tijdelijk huisvesten van studenten, maar qua aantallen moet dat wel passen in de buurt.
In december presenteerde het college de ‘Bestuurlijke visie Haren 2012-2025’, met een minderheidsstandpunt van D66-wethouder Gerben Pek. Het stuk komt naar onze overtuiging niet overeen met het coalitiemanifest en helemaal niet met onze uitgangspunten en visie op de bestuurlijke toekomst van Haren. Een motie van CDA en GL met een ons conveniërende inhoud hebben wij dan ook gesteund. Meer daarover in een eerder bericht op deze website.

D66 en de financiën
In het algemeen staan we op het standpunt dat voorstellen waarvoor geen dekking is, niet of met de grootste zorgvuldigheid dienen te worden behandeld. In de huidige omstandigheden, waarin stelselmatig bezuinigd moet worden, moeten risico’s worden vermeden.
Bezuinigen betekent voor D66: minder uitgeven en niet: meer halen bij de burgers. Verhoging van de OZB is eigenlijk alleen bespreekbaar indien de prioriteiten, het sociale vangnet en het onderwijs, in het gedrang komen. Bij ombuigingen vinden wij dat kritisch gekeken dient te worden naar de kostendekkendheid, die hier en daar (bv sport, welzijnswerk) zeer gering is.
Bij de behandeling van jaarrekening, voorjaarsnota, begroting en dergelijke, wil D66 transparantie en vooral geen vormen van creatief boekhouden, waardoor de werkelijkheid verhuld wordt. Voorbeelden: de jaarrekening 2010 gaf een positief saldo te zien, door een verrekening van teveel geraamde rente (664.000 euro). Feitelijk was er ruim twee ton tekort op de exploitatie. Of bij Scharlakenhof, waar al ruim twee ton bouwleges als inkomsten werd opgevoerd, die niet betaald was en ook nooit betaald gaat worden omdat er geen bouwplan is ingediend.
Positief is dat in 2011 de verliezen uit allerlei projecten zijn genomen en er, voor zover mogelijk, ‘schoon schip’ is gemaakt.

D66 in verscheidene commissies
Naast de raadsvergaderingen is er de participatie in verscheidene gremia.
Fokke Fennema is lid van het praesidium.
Wil Legemaat is lid van de commissie bestuurlijke vernieuwing en van de vertrouwenscommissie die de benoeming van een nieuwe burgemeester voorbereidt.
Marjan Bachman werd gekozen in de voorbereidingscommissie voor het raadsonderzoek naar mogelijk achtergehouden informatie over het Haderaplein. In die commissie heeft Marjan uitstekend werk verricht. Hoewel er van verscheidene kanten tot het uiterste geprobeerd is het raadsonderzoek tegen te houden, stemde uiteindelijk (ja, het kan raar gaan) de voltallige raad in met het onderzoek. Inmiddels is de onderzoekscommissie benoemd. Fokke Fennema is lid van de commissie en Marjan Bachman is plaatsvervangend lid.
Marjan maakt deel uit van een klankbordgroep, die zich bezighoudt met de voorbereiding op de nieuwe taken die in het kader van de zogenaamd decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ enz.) op de gemeente afkomen.

Op naar 2012
Wij gaan door op de ingeslagen weg: volgens de uitgangspunten van ons programma en het coalitiemanifest, op inhoud en met oog voor het benodigde draagvlak, in en buiten de raadszaal.
We hopen dat er in 2012:
– waarneembaar een slag wordt gemaakt op het gebied van duurzaamheid;
– daadwerkelijk wordt gebouwd aan de Brede School in Oosterhaar en er zicht komt op de bouw voor het Zernike College en de Nicolaasschool;
– het nieuwe winkelcentrum in Oosterhaar letterlijk van de grond komt;
– er een begin wordt gemaakt met het particulier opdrachtgeverschap door jonge gezinnen en starters op het terrein Hooiveld/Eshof in Onnen;
– het debat van de politiek met de inwoners over de toekomst van Haren serieus op gang komt en er sprake is van echte communicatie;
– de onontkoombare bezuinigingen rechtvaardig verdeeld worden;
– een burgemeester is geïnstalleerd die helemaal voldoet aan de profielschets van de gemeenteraad.
– een realistische mogelijkheid komt om, met vereende krachten van burgers en politiek, een zwemvoorziening te houden in Haren;
– een mooi ontwerp wordt vastgesteld voor de bebouwing van het Haderaplein;
– een start wordt gemaakt met het project ‘Meerweg ontwikkelt meer’;
– een knoop wordt doorgehakt over de invulling van het Nesciopark en de uitbreiding van het transferium;
– last but not least: wij ons meer bezig kunnen houden met de toekomst dan met het verleden.

De fractie van D66 zal zich inspannen om dit alles ook waar te maken. Samen met u kan het een prachtig jaar worden!

Een democratisch 2012 gewenst,

Wil Legemaat
Fokke Fennema
Marjan Bachman
Oscar Keet

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018