Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 in de gemeenteraad: terugblik op 2012

28 december 2012

In de Harener gemeenteraad wordt D66 vertegenwoordigd door drie raadsleden en een plaatsvervangend commissielid. Waarmee hebben zij zich in 2012 zoal beziggehouden? Een terugblik op een boeiend, druk en zeer enerverend jaar.

De fractie: veel overleg en bijzonder goede sfeer
We kunnen rustig stellen dat de raadsleden allen democraten in hart en nieren zijn. Standpunten worden gewoonlijk bepaald langs een sociaalliberale gedachtelijn. Er is veel overleg, veel discussie, maar het komt zelden voor dat er fundamenteel verschil van opvattingen is. En waar dat zo is, kan ieder fractielid naar eigen inzicht stemmen in de raad. Alle fractieleden steken veel tijd en energie in het raadswerk, van het bestuderen van dossiers en zoeken naar achtergrondinformatie tot aan het zoveel mogelijk bezoeken van relevante activiteiten en plekken in de samenleving.
Er is regelmatig overleg met het bestuur en met de leden.

Coalitiebreuk
Over de bedenkelijke wijze waarop de wethouder van D66, Gerben Pek, door zijn collega’s van VVD en PvdA en door de fracties van VVD en PvdA behandeld is, is al veel geschreven op deze site. In mei 2012 werd binnen het college een conflict geforceerd over het overbrengen van de afdeling vergunningverlening en handhaving naar de gemeente Groningen. Dit in strijd met een eerder aangenomen motie, waar Pek achter bleef staan. Toen het er naar uitzag dat de meerderheid van de gemeenteraad eerder de wethouders van VVD en PvdA zou wegsturen dan Pek, trokken VVD en PvdA de stekker uit de hele coalitie. In september werd Pek met een ‘lege’ motie van wantrouwen (geen inhoudelijke argumenten) weggezonden. Deze motie werd niet gesteund door D66, CDA en GVH. GL en CU vormen vanaf dat moment een coalitie met VVD en PvdA.
Een onverkwikkelijke periode, waarin de fractie van D66 het vertrouwen in veel mensen verloren heeft. Het zou vanzelfsprekend en behoorlijk zijn geweest als D66 op de hoogte was gesteld van vermeende problemen in het college, als er gezamenlijk naar een oplossing was gezocht en als de fractieleden van D66 waren gevraagd hun ervaringen en meningen eens uiteen te zetten en toe te lichten. Maar niets van dit al. Het is opmerkelijk dat alleen de fracties van CDA en GVH de moeite hebben genomen daar naar te vragen. De fracties van VVD en PvdA wilden op geen enkele wijze in gesprek met D66. Maar ook de fracties van GL en CU hebben geoordeeld (en de motie van wantrouwen gesteund) zonder D66 gehoord te hebben. Hetzelfde geldt voor het college van burgemeester en wethouders. Uitermate teleurstellend en destructief voor het onderling vertrouwen.

Grote waardering voor Gerben Pek
De waardering voor het vele werk dat Gerben Pek heeft verzet is er gelukkig wel in de samenleving. Onder zijn leiding zijn verscheidene projecten vlot getrokken. Pek wist als geen ander maatschappelijk draagvlak te verwerven door met iedereen in gesprek te gaan, te luisteren en te proberen aan de wensen van inwoners tegemoet te komen. Net voor het op ‘oogsten’ aankwam werd de coalitiebreuk geforceerd. Enkele voorbeelden: het was het idee van Pek om het Zernike College te huisvesten aan de Kerklaan. In nog geen jaar tijd is er groen licht voor dat plan, met een groot draagvlak in de samenleving. De Meerwegplannen zijn financieel drastisch bijgesteld en veel minder riskant dan bij zijn aantreden in 2010. De bouwplannen in het Stationsgebied zijn met omwonenden samen ontwikkeld en hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van het Haderaplein.
In de samenleving en binnen D66 is de waardering voor Gerben Pek dan ook zeer groot. Bestuur en leden hebben Gerben en de fractie volledig gesteund in de afgelopen periode en hetzelfde geldt voor veel inwoners.
Ook vanaf deze plaats danken wij Gerben voor zijn positieve bijdrage aan Haren, voor zijn energieke inzet, eerlijkheid, transparantie en de bijzonder constructieve en inspirerende samenwerking. Het is fijn te weten dat de wereld voor Gerben een stuk groter is dan het politieke podium van Haren.

Gedwongen in de oppositierol
De fractie van D66 heeft het niet graag over coalitie en oppositie. We staan allemaal voor dezelfde zaak: een goed functionerende gemeente. Op inhoud zijn voor elk onderwerp meerderheden te vinden. Duaal werken was in de gemeente Haren heel goed mogelijk, zo bleek de afgelopen jaren.
Het nieuwe coalitieakkoord leek hoopvol: mooie woorden over de samenwerking zoeken met de niet-coalitiepartijen. Helaas zijn het tot nu slechts holle frasen, de coalitiefracties volgen het college vrijwel kritiekloos en samenwerking kan er alleen zijn als de niet-coalitiepartijen daarbij ook volgen. Dualisme is een woord dat tot maart 2014 in Haren geen inhoud meer heeft.
Binnen de marges die zogenaamde oppositiepartijen hebben probeert D66 uiteraard wel meerderheden te zoeken. Maar de ervaring leert tot nu toe dat je die meerderheid in de raad op inhoud nog wel kunt vinden, maar dat de coalitiefracties, als het op stemmen aankomt, blindelings het college volgen. Dat noemt men dan ‘een stabiele coalitie’.

Belangrijke onderwerpen
Begin 2012 startte de Commissie Raadsonderzoek het onderzoek naar mogelijk achtergehouden informatie over het Haderaplein. De commissie deed het werk op voortreffelijke wijze en presenteerde in april een helder en goed gestructureerd rapport met als belangrijkste conclusie (tevens aanbeveling) dat er bij de grote projecten een flinke professionaliseringsslag gemaakt moet worden in de gemeente Haren.
In het voorjaar diende D66 een motie in waarin gevraagd werd om een onderzoek naar de gang van zaken rond de vergunningverlening aan Intermezzo in 2009/2010 en naar de wijze waarop dit in 2011 met de gemeenteraad was gecommuniceerd. Deze motie werd raadsbreed aangenomen en de (externe) rekenkamercommissie was bereid dit onderzoek te doen. In juli bracht de rekenkamer een uitstekend rapport uit, waar alle partijen tevreden over waren.
Dankzij een motie van D66 staan sinds september alle door de gemeente verstrekte subsidies in een openbaar subsidieregister op de gemeentelijke website.
De fractie van D66 heeft van harte ingestemd met het zwembadplan van de Zwemclub Haren, een initiatief om zwembad Scharlakenhof voor sluiting te behoeden met, ondermeer, inzet van vrijwilligers.
Veel energie wordt, met name door Marjan Bachman, gestoken in de voorbereiding van het WMO-beleid nieuwe stijl. D66 staat op het standpunt dat het beschikbare geld in de eerste plaats en zoveel mogelijk ten goede moet komen aan de mensen voor wie het bedoeld is. Dus zo weinig mogelijk overhead, instanties en bureaucratie. Bij bezuinigingen dienen de wettelijke taken buiten schot te blijven.
Eind oktober kon het besluit worden genomen nieuwbouw voor het Zernike College te gaan ontwikkelen op de parkeerterreinen tegenover de Hortus aan de Kerklaan. Na veertien jaar komt er een einde aan het nijpende ruimtegebrek van deze middelbare school.
Tijdens de laatste raadsvergadering van december werd van harte ingestemd met de afgeslankte plannen voor het Meerwegproject.
De nodige twijfels waren er ten aanzien van de plannen voor herontwikkeling Haderaplein. Het college leverde bij de aanzet tot bouwplannen geen verkeersplan noch een parkeerbeleid. Uit een verkeerskundig onderzoek van de Grontmij blijkt dat het huidige wegennet in het centrum aan de oostzijde de toevoeging van personen- en vrachtverkeer dat hoort bij 3000 m2 extra winkelruimte, nooit aankan. Het college heeft inmiddels toegezegd dat er voor september meer duidelijkheid komt. Mocht het verkeer en parkeren niet afdoende worden geregeld, dan kan D66 niet instemmen met het bestemmingsplan.
Grote zorgen zijn kenbaar gemaakt over de financiële situatie van de stichting Baasis, waarin het basisonderwijs van de gemeente is ondergebracht.
In september vond in Haren het Project-X-spektakel plaats. De fractie constateert dat het die avond niet gelukt is de belangrijkste kerntaak van de gemeente, de veiligheid van inwoners en hun eigendommen te waarborgen, waar te maken. Ogenblikkelijk na de rellen stelde de driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en Politie) zelf een onderzoek in onder leiding van de heer Job Cohen. Van de gemeenteraad werd gevraagd zich met deze opdracht te verenigen. De fractie van D66 heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het instellen van dit onderzoek, maar er niet formeel mee in te kunnen stemmen, omdat de gemeenteraad niet betrokken is geweest bij de samenstelling van de commissie, noch bij de formulering van de opdracht, de opdracht ook niet kent en omdat de heer Cohen nadrukkelijk heeft aangegeven in opdracht van de driehoek te werken en ook aan de driehoek te rapporteren. Aan de commissie zijn door D66 ruim dertig vragen gezonden met betrekking tot de rellen. U kunt deze vragen elders op deze site lezen.

D66 en de financiën
In het algemeen staan we op het standpunt dat voorstellen waarvoor geen dekking is, niet of met de grootste zorgvuldigheid dienen te worden behandeld. In de huidige omstandigheden, waarin stelselmatig bezuinigd moet worden, moeten risico’s worden vermeden.
Bezuinigen betekent voor D66: minder uitgeven en niet: meer halen bij de burgers. Verhoging van de OZB is eigenlijk alleen bespreekbaar indien de prioriteiten, het sociale vangnet en het onderwijs, in het gedrang komen. Bij ombuigingen vinden wij dat kritisch gekeken dient te worden naar de kostendekkendheid, die hier en daar (bv sport, welzijnswerk) zeer gering is.
Bij de behandeling van jaarrekening, voorjaarsnota, begroting en dergelijke, wil D66 transparantie en vooral geen vormen van creatief boekhouden, waardoor de werkelijkheid verhuld wordt.
De begroting 2013 bleek helaas geen antwoord op de zeer zorgelijke situatie waarin de gemeente Haren verkeert. Echte keuzes worden de gemeenteraad niet voorgelegd en de reserves worden gevuld met verwachte opbrengsten uit de verkoop van bouwkavels in Haren-Noord, terwijl elk realistisch denkend mens weet dat er in 2013 geen kavels verkocht zullen worden. De fractie van D66 heeft dan ook niet ingestemd met deze begroting.

D66 in commissies
Naast de raadsvergaderingen is er de participatie in verscheidene gremia.
Fokke Fennema is lid van het presidium.
Wil Legemaat is lid van de commissie bestuurlijke vernieuwing en was lid van de vertrouwenscommissie die actief was rond de benoeming van een nieuwe burgemeester.
Fokke Fennema was lid van de onderzoekscommissie die de gang van zaken rond de voorbereiding van de aanbesteding van de bouwplannen Haderaplein onderzocht. Marjan Bachman was plaatsvervangend lid, maar hoefde niet in actie te komen.
Marjan maakt deel uit van een klankbordgroep, die zich bezighoudt met de voorbereiding op de nieuwe taken die in het kader van de zogenaamd decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ enz.) op de gemeente afkomen.

Op naar 2013
Ook in 2013 gaan wij door op de ingeslagen weg: volgens de uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma, op inhoud en met oog voor het benodigde draagvlak, in en buiten de raadszaal. Bij bezuinigingen blijft onze visie: kerntaken waarborgen en daar buiten waar nodig echte keuzes maken, waarbij onderwijs en het sociale vangnet zo lang mogelijk uit de wind gehouden moeten worden.
In 2013 zal de discussie over de zelfstandigheid van Haren verder gevoerd worden. Wat D66 betreft in een zo vroeg mogelijk stadium met de inwoners.
In de loop van 2013 zullen de voorbereidingen voor de verkiezingen van maart 2014 beginnen. De fractie is reeds doende om het bestuur en de toekomstige programmacommissie van inhoudelijke informatie en speerpunten te voorzien. Wij hopen op inhoud een mooie verkiezingscampagne te kunnen starten. Met uiteindelijk een mooi resultaat. Maar dan is 2013 alweer ten einde!

Een democratisch 2013 gewenst,

Wil Legemaat
Fokke Fennema
Marjan Bachman
Oscar Keet

Gepubliceerd op 28-12-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018