Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

En weer: het zwembad en asbest

31 januari 2012

De fractie van D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 30 januari ingestemd met het collegevoorstel om met de sanering van het nieuw gevonden asbest in het zwembad te wachten tot er duidelijkheid is over het voortbestaan van het zwembad. D66 heeft wel aangegeven niet tevreden te zijn over de wijze waarop over het zwembaddossier gecommuniceerd is.

De bijdrage van D66
Tijdens de commissievergadering zijn veel technische vragen gesteld. De antwoorden gaven onvoldoende duidelijkheid. Voor de mensen thuis zal het vast niet te volgen zijn geweest.
Met twee collega’s heb ik mij daarna laten informeren door mevrouw Schuur, die over het gemeentelijk vastgoed gaat. Dat was een verhelderend gesprek. En het brengt ons in elk geval op een advies aan het college: laat de technische beantwoording aan de gemeenteraad alstublieft over aan de mensen die er in de praktijk over gaan. Dat voorkomt veel verwarring. Misschien kan de commissie bestuurlijke vernieuwing hier eens een licht over laten schijnen. Want er is in de presentatie van dit dossier helaas sprake van een hoog Hendrik Haan gehalte. U kent dat liedje van Annie M.G. Schmidt wel: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. De buurvrouwen die het verhaal doorkletsten maakten de ellende elke ronde erger, tot de hele stad verzopen was. Tot men Hendrik Haan zelf tegen kwam, die vertelde dat feitelijk alleen de keukenmat nat was geworden. Maar het college bestaat niet uit kletsende buurvrouwen en de gemeenteraad heeft recht op correcte en feitelijk juiste informatie, anders kan zij haar controlerende taak onmogelijk uitvoeren. En daar gaat het telkens om: juiste informatie en een heldere communicatie.
Ik geef een voorbeeld. De laatste asbestvondst. Die bestaat uit een soort zandachtige substantie, net of iemand wat zand heeft uitgestrooid op een moeilijk te bereiken plek, een uithoek van de grote open ruimte boven het zwembad, naast de afgesloten zolderruimte boven het ketelhuis. Mogelijk is er ooit een buis met asbestbekleding verwijderd, is het asbest losgebikt, zijn de grote stukken verwijderd, maar is het stof blijven liggen. Weet ik nu. Laatste couplet Hendrik Haan. Maar wat hebben wij gehoord op 11 januari in het eerste couplet? Dat het om brokken asbest en gruis zou gaan, mogelijk veroorzaakt doordat de bekleding van een buis was afgebikt. En dat lag op een afgesloten plek, die niet eerder ontdekt was. Het tweede couplet van Hendrik Haan werd de zaterdag erna gezongen door wethouder Kouwenhoven op Haren FM. Ik citeer: “Over het hele plafond liggen losse brokken, stof, het leek wel sloopafval.”
Het grootste bezwaar van het Hendrik Haanscenario is dat er allemaal speculaties omheen ontstaan, dat het almaar meer verwarring schept in plaats van duidelijkheid. En dat ondermijnt het vertrouwen. We zagen de berichten in de kranten: er werd zelfs een complot vermoed.
Laat ik duidelijk zijn: D66 vermoedt geen complot, geen opzet. Het zwembad wordt getroffen door een soort wet van Murphy en dat is voor ons allemaal vervelend. Maar we voelen ons tevens niet in alles serieus genomen en ons vertrouwen werd ook op de proef gesteld. U hebt er toch niet echt alles aan gedaan om duidelijk te zijn. Zo is er vanaf de eerste keer dat wij over het asbest hoorden, op 2 november, tot nu, zeker zes keer gevraagd of het bouwbestek geraadpleegd was of de bouwtekeningen, of het gevonden asbest in het bouwbestek stond. Telkens werd gezegd dat er natuurlijk in gekeken is, ook wel dat het er niet in staat. Wethouder Kouwenhoven op Haren FM, 14 januari: “Ik lees ook in reacties van mensen op internet: had maar even de bouwtekeningen geraadpleegd. Natuurlijk hebben we dat gedaan, we zijn niet helemaal van lotje getikt.” De heer Fennema zei vorige week in de commissievergadering tot twee keer toe dat onderzoeker Wierenga uitging van het bestek en de constructie en de materialen. Maar er is helemaal geen bestek, er zijn geen bestektekeningen. Het tekeningetje dat wij meegestuurd kregen is feitelijk het enige historisch beschikbare document.
Nu gaat het mij er niet om uit te vinden of de gemeente dat bestek wel in het archief hoort te hebben –bij mijn weten horen in elk geval alle bouwtekeningen waarop ooit een bouwvergunning verleend is, in het archief bewaard te worden- het gaat erom dat u toch ook gewoon eerlijk had kunnen zeggen dat er geen bestek en geen bouwtekeningen beschikbaar zijn. We zitten hier niet in een rechtszaal, waar het misschien belangrijk is dingen verhuld te brengen, we zitten in een raadzaal en we zouden ons juist moeten inspannen om zo weinig mogelijk misverstanden te laten bestaan.

Over het hele proces rond dit dossier zijn wij dus niet tevreden. Het was in onze ogen onnodig moeilijk om onze controlerende taak uit te voeren: we moesten veel moeite doen om alle stukken te kunnen inzien en uw informatie was lang niet altijd helder. De offerte die we na veel moeite hebben ingezien, voldoet niet aan wat wij van een offerte verwachten. Dat is niet meer dan een prijsopgaaf zoals aannemers ze vroeger achterop een sigarendoos schreven. En van het tweede rapport Wierenga waren wij nooit op de hoogte gesteld.

Terug naar het collegevoorstel. U vraagt ons opschorting van de werkzaamheden tot het besluit over het voortbestaan van het zwembad. Daar kunnen wij mee instemmen, simpelweg omdat er geen beter alternatief is. Ja, we zouden kunnen besluiten toch alvast te saneren met oog op heropening. We kunnen berekenen hoeveel geld we daarmee mogelijk in de put gooien als er toch wordt besloten tot sloop en we kunnen dan afwegen of we dat geld er voor over hebben. Ons antwoord is dit keer: nee. En een onderdeel van de afweging is dat wij door de ervaringen van de afgelopen maanden toch niet 100% het vertrouwen kunnen hebben dat er niet opnieuw onaangename verrassingen tevoorschijn komen. Maar vooral willen wij graag dat de mensen die nu druk bezig zijn te onderzoeken of er een zwembad in Haren mogelijk is, een faire kans krijgen om hun werk te doen. Wij willen graag de resultaten van hun werk in onze afwegingen meenemen.
Wel hebben wij het dringende verzoek meerdere offertes aan te vragen, zoals dat volgens ons ook hoort bij werkzaamheden van deze omvang, die, als uw voorstel wordt aangenomen, ook geen haastklus vormen. U bent dat volgens ons verplicht vanuit uw eigen aanbestedingsbeleid. Onze vraag is dus: gaat u dat doen en zo nee, waarom niet?

Dan heb ik nog een vraag aan de wethouder sport. U maakte in de commissie een royaal gebaar naar de gebruikers: die zouden zich kunnen melden voor compensatie. Wij willen daar toch graag enige helderheid en terughoudendheid. Wij gaan uit van gescheiden verantwoordelijkheden: gemeente = gebouw, Optisport = gebruikers. Optisport dient de zwemmers te compenseren. Alleen heel schrijnende gevallen, daar mag je ruimte voor maken. Maar dan uit een ander potje dan de twee ton uit de begroting. En voor de zwemverenigingen staat er een flink bedrag in de begroting, dat nu niet hoeft te worden uitgegeven.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018