Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractie D66 kiest voor herindeling, maar wil wel zelf partner kiezen

1 maart 2013

Rapport visitatiecommissie
Het rapport van de visitatiecommissie schetst een verontrustend en nogal gênant beeld van de huidige gang van zaken in de Groninger gemeenten: gemeentebestuurders die vooral met zichzelf bezig zijn en die de handen zo vol hebben aan de dagelijkse rompslomp dat zij nooit toe zullen komen aan het antwoorden op de grote zaken: visieontwikkeling en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Als het nodig is worden samenwerkingsverbanden opgezet, maar daarbij raakt men nog vaak in een concurrentieslag. Het is blijkbaar moeilijk elkaar iets te gunnen. Samenwerkingsverbanden vormen een aanslag op de democratische controle. De visitatiecommissie constateert dat de huidige samenwerkingsverbanden onvoldoende zoden aan de dijk zetten en is van mening dat het een heilloze weg daarop voort te gaan.
Financieel staan de meeste Groninger gemeenten er (zeer) zorgelijk voor.
Voor de leden van de visitatiecommissie is het duidelijk: ingrijpende herindeling is de enige richting die leidt naar een duurzaam, bestuurskrachtig antwoord op de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan. Die mening komt volledig overeen met die van de provinciebestuurders en van de rijksoverheid.

De situatie in Haren
Wie de situatie in Haren bekijkt, kan alleen maar constateren dat de bevindingen van de visitatiecommissie ook op Haren van toepassing zijn: er is geen heldere eensluidende visie op de toekomst, geen stip op de horizon, geen inhoudelijk strategische visie. Als er zich problemen voordoen, wordt er een oplossing gezocht. De begroting wordt met kunst en vliegwerk sluitend gemaakt en er is geen oplossing voor de hoge schuldenlast. Het gemeentebestuur is de afgelopen jaren wel heel erg met zichzelf bezig geweest. Zicht op een duurzaam ‘eindplaatje’ is er niet en zal er voorlopig ook niet komen, zo constateerde de fractie afgelopen maandag in de raadsvergadering al.
In Haren begint een kluwen van samenwerkingsverbanden te ontstaan, waarbij de democratische controle niet voldoende gewaarborgd is. Die samenwerkingsverbanden kosten een hoeveelheid tijd, geld en energie die niet in verhouding staat tot de resultaten. Dit alles nog los van de drie decentralisatieopgaven, die komen er nog bij. Financieel staat de gemeente er dramatisch slecht voor.
Kortom: er is geen houdbare legitimatie meer te vinden voor de ultieme zelfstandigheid van Haren.

D66 steunt bevindingen en conclusie, maar wil zelf de partner kiezen
De fractie van D66 kan zich vinden in de meeste bevindingen van de visitatiecommissie, herkent de geschetste problematiek en onderschrijft de eindconclusie dat herindeling het enige duurzame antwoord is op de opgaven waar de gemeente voor staat. Maar het is voor D66 vanzelfsprekend dat de inwoners zich vervolgens uitspreken over de partnerkeuze. Het kan niet zo zijn dat Haren automatisch bij de stad Groningen gevoegd wordt omdat de opdracht van de visitatiecommissie zich beperkte tot de provincie Groningen. Dat is dan toch iets anders dan de titel van het rapport ‘Grenzeloos gunnen’ suggereert.
D66 wil dat er informatie beschikbaar komt voor de inwoners over de kansen en (on) mogelijkheden die een herindeling met de stad Groningen en met bijvoorbeeld de gemeente Tynaarlo en/of Noordenveld biedt. Daarna kan er een burgerraadpleging worden gehouden met als inzet: in welk groter verband wilt u het liefst ondergebracht worden.

Knopen doorhakken, anders maken anderen voor ons de keus
Voormalig wethouder Gerben Pek en de fractie van D66 zeiden het al in 2011: wanneer we blijven afwachten en doormodderen over allerlei samenwerkingsverbanden, zullen anderen – Provincie en Rijk- de keus voor Haren maken. In de brief die minister Plasterk vorige week aan de Tweede Kamer stuurde, zien we dat beloftes uit het verleden – dat herindeling van onderaf moet komen- verbroken gaan worden en dat de Provincie krachtig regie gaat voeren.
Het is nog niet te laat: we kunnen die eigen keus nog afdwingen en zelf de regie houden over onze toekomst. Maar dan moeten we ophouden met sneeuwruimen in een doodlopende steeg, ophouden onszelf wijs te maken dat wat voor alle kleine gemeenten geldt niet op Haren van toepassing is en dat Haren wel zelfstandig zal blijven als we maar vaak genoeg roepen dat dat kan.

De fractie van D66

 

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018