Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Gedrag coalitie staat haaks op voornemens coalitieakkoord

30 oktober 2012

De nieuwe coalitie VVD-PvdA-GL/CU heeft prachtige voornemens om de hand uit te steken naar de zogenaamde ‘oppositiepartijen’, D66, CDA en GVH, geformuleerd in een coalitieakkoord. Omdat geen enkele coalitiepartij in staat was D66 uit te leggen hoe een en ander gestalte zou moeten krijgen, noemden wij dit eerder al een verzameling holle frasen. Tijdens de raadsvergadering gisteravond bleek ook het gedrag van de coalitiepartijen haaks te staan op hun eigen mooie voornemens.

Regionale Uitvoeringsdienst
In veel (kleine) gemeenten schiet de uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ernstig tekort. Daarom heeft de landelijke overheid verordonneerd dat de krachten gebundeld moeten worden in bijvoorbeeld Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Het overdragen van de basismilieutaken aan een RUD is zelfs verplicht. Overige milieutaken en de WABO-bouwtaken kunnen worden overgedragen, maar kunnen vooralsnog ook op een andere manier worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door samenwerking van gemeenten onderling of door onderbrengen bij een grote gemeente.
Op 16 december 2011 ondertekende de gemeente Haren een intentieverklaring om met vrijwel alle Groninger gemeenten een RUD op te richten. Aan de raad werd gisteravond voorgesteld daarmee in te stemmen.

VHT zorgde voor veel ophef
Het onderwerp VTH zorgde in het afgelopen halfjaar voor veel ophef. Hoewel wethouder Kouwenhoven tot drie keer in de gemeenteraad zei dat er in Haren alleen problemen waren op het gebied van de milieutaken, bleek er in mei 2012 opeens paniek rond alle VTH-taken. Zo ernstig dat een hele afdeling van dertien mensen dringend moest worden overgeplaatst naar de stad Groningen.
In december 2011 was echter door een raadsmeerderheid van CDA, GL, GVH en D66 een motie van CDA en GL aangenomen waarin ondermeer verwoord is dat het college ‘… geen nieuwe samenwerkingsverbanden aan zal gaan, tenzij hier zwaarwegende argumenten voor zijn (RUD). In dat geval het voorstel eerst voorleggen aan de gemeenteraad’.
Wethouder Gerben Pek wilde handelen conform deze motie, zijn collega’s Kouwenhoven en Sieling wilden de raad buitenspel zetten. Dit werd de aanleiding tot de bestuurscrisis.
Nadien beweerden Kouwenhoven en Sieling dat zij de motie beslist zullen uitvoeren en ook het nieuwe college beweert dat. Maar daar kunnen sinds gisteravond de vraagtekens weer achter gezet.

Voorlopig alleen verplichte taken
In de toelichting op het voorstel van het college staat luid en duidelijk dat de gemeente Haren vooralsnog alleen de basismilieutaken zal overdragen. In het voorstel zelf staat dat echter niet verwoord, dat heeft een open einde. Reden voor de fracties van D66 en CDA om daarin met een amendement verandering te brengen. Het enige wat gevraagd werd: het voorstel zelf in overeenstemming te brengen met de tekst van de toelichting. Juist op een dossier waarover zoveel gedoe is ontstaan, zeker in combinatie met de motie van december 2011, waarover zoveel gedoe is geweest, past uiterste zorgvuldigheid.
Voor de fractie van D66 is dit nog extra belangrijk, omdat het vertrouwen in het college ernstig geschaad is in de afgelopen maanden. Zorgvuldigheid zou kunnen bijdragen aan herstel van vertrouwen. Maar…

Coalitiepartijen willen open einde handhaven
De coalitiepartijen, die zo de mond vol hebben van vertrouwen herstellen en van het serieus nemen van de ‘oppositie’ bleken eensgezind niet te willen voldoen aan de wens van D66 en CDA. Overbodig, want de motie zou immers worden uitgevoerd. Vond zelfs de fractie van GL, die de ‘eigen’ wethouder Theo Berends tot twee keer toe een heel andere interpretatie van de motie van december 2011 hoorde geven dan de intentie van GL in 2011 was! Berends zei zelfs letterlijk dat ‘duidelijk is dat de interpretatie verschillend is’ en dat het college niet van plan is bij wijziging van het ingebrachte takenpakket de raad om toestemming te vragen, maar dat het college de raad op de hoogte zal stellen van die plannen. Dat is wel een merkwaardige verkrachting van een volstrekt helder lijkende motie.
Daarmee heeft de fractie van GroenLinks de eigen motie verloochend! Het pluche heeft kennelijk zo zijn prijs.

Overbodig vinden of niet willen
Duidelijk is dat de coalitie per se niet wilde dat het voorstel ontdaan werd van een open einde. Het amendement is overbodig, werd als argument gebruikt. Maar ook een schijnbaar overbodig amendement kun je best steunen, als dat belangrijk is voor het vertrouwen dat niet-coalitiepartijen in het beleid hebben. Maar dat wilden de coalitiepartijen beslist niet. Naar de reden mag men raden. Daarmee staat hun gedrag haaks op hun eigen mooie voornemens. En tja, een bijdrage aan het vertrouwen dat D66 kan hebben in deze coalitie is er bepaald niet door toegenomen. Integendeel.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 30-10-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018