Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Gemeenteraad besluit tot raadsonderzoek

22 oktober 2010

D66 mede-indiener motie raadsonderzoek


Gisteren, donderdag 21 oktober 2010, werd de raadsvergadering van maandag voortgezet. Het eerste en belangrijkste agendapunt was de behandeling van een motie van CDA, GVH, VVD en D66, waarin om een raadsonderzoek werd gevraagd naar de gang van zaken rond het project Haderaplein. Afgelopen maandag was er zoveel aan de motie geknutseld dat niemand meer precies wist waar een besluit toe zou leiden. Raadslid Theo Berends vroeg om half een ’s nachts terecht de vergadering te stoppen. In de tussenliggende dagen heeft de fractie van D66 zich opnieuw intensief beziggehouden met de vraag wat er moet gebeuren. Een raadsonderzoek, de gemeentelijke variant van een parlementaire enquete, is een zwaar instrument, een uiterste middel, dat wij alleen wilden inzetten als andere mogelijkheden uitgeput waren. Na heel veel overwegingen, kwamen wij toch tot de conclusie dat het de enige weg is. De voltallige fractie heeft dan ook ingestemd met de motie.
Waar gaat het om? U
itgangspunt voor D66 is vertrouwen. De raad moet erop kunnen vertrouwen dat de informatie die verstrekt wordt, betrouwbaar en volledig is. Wanneer nieuwe relevante informatie niet wordt doorgegeven wordt de informatie waarop je je baseert en die tot dan toe betrouwbaar was, onbetrouwbaar. Zo kan een gemeenteraad niet werken. De burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in het gemeentebestuur. Ook, misschien juist als zij het niet helemaal of helemaal niet eens zijn met de beslissingen van dat gemeentebestuur.
In de afgelopen periode is er een flinke aanslag gepleegd op dat vertrouwen. Er is geconstateerd dat relevante informatie over een belangrijk project niet meteen is gemeld aan de gemeenteraad. Er is onduidelijkheid over de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn. Er zijn, zoals college Sprenger maandag zei, grote en harde woorden gevallen. De herinneringen van verscheidene betrokkenen staan haaks op elkaar. Er is schade aan personen. Er is sprake van onrust, opwinding en ondermijning van het vertrouwen in de politiek. Wij zijn er met elkaar in raadscommissie en raadsvergadering niet uitgekomen, hoe graag we dat ook gewild hadden. Er blijven onbeantwoorde vragen en veel antwoorden die gegeven zijn, roepen nieuwe vragen op. Inmiddels hebben wij niet meer de illusie dat we zelf, als raad, ooit de onderste steen boven zullen krijgen. Hoe dan verder? Voor D66 is er maar één manier en dat is via maximale openheid en transparantie. Maar een raadsonderzoek, dat is wel het zwaarste en laatste middel. Kan het anders?
Mogelijkheden
In eerste instantie dachten wij dat een rekenkameronderzoek het aangewezen instrument was om helderheid te krijgen. Er is net een kersverse rekenkamercommissie benoemd, bestaande uit drie capabele onafhankelijke personen. Maar een rekenkameronderzoek wordt zelden ingezet bij lopende projecten en de raad kan niet meer doen dan een verzoek, de rekenkamercommissie beslist zelf of dat onderzoek er komt en wanneer. Na de vergadering van maandag zijn we opnieuw gaan zoeken naar bruikbare alternatieven. Eén ding stond daarbij voorop: het moest een wettelijk bruikbaar instrument zijn, waar ook de burgers vertrouwen in kunnen hebben, geen zelfbedacht concept, daar is de zaak te ernstig voor. Wij hebben die alternatieven niet gevonden. Een kort onderzoek door een onafhankelijk persoon naar het feitenrelaas van alle betrokkenen? Dat zal in onze ogen een officiële bevestiging geven van wat wij nu officieus constateren: dat die verhalen op heel essentiele punten verschillen. Wij vrezen dat zo’n onderzoek kan leiden tot beeldvorming die wij in elk geval niet wensen.
Motie CDA, GVH, D66 en VVD
Collega Valkema (CDA) had een uitstekende motie voorbereid. Deze motie biedt de door ons gewenste maximale openheid en transparantie en het geeft nog steeds de gelegenheid om de rijdende trein toch nog stil te zetten. D66 heeft deze motie mede ingediend. De PvdA wilde de besluitvorming doorschuiven naar eind november om in de tussentijd te onderzoeken of er nog alternatieven waren, wettelijke en niet wettelijke. Voor D66 was dit niet opportuun. Wij zijn er na alle naspeuringen van overtuigd dat we over geen andere wettelijke instrumenten beschikken. De PvdA stemde als enige partij tegen de motie. GL en CU vinden een raadsonderzoek ook een zwaar instrument, maar beide fracties gaven aan zelf ook graag te willen dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht en stemden daarom voor.

Voor D66 is het wel essentieel dat het onderzoek en alles wat daaraan vooraf gaat zich richt op de zakelijke aspecten. Het gaat ons er om, naast de transparantie, van het verleden te leren. Wij zijn er nadrukkelijk niet op uit personen aan de schandpaal te nagelen.

 

Tekst motie:    MOTIE: Raadsonderzoek

 

De gemeenteraad van Haren in vergadering bijeen op 21 oktober 2010.

 

Raadsvoorstel 54.

 

Gelet op de discussie van maandag 18 oktober 2010, gelet op art 155 a van de gemeentewet en gelet op art 84 van de gemeentewet,

 

Constaterende dat:

*  Uit de door het college verstrekte informatie nog onvoldoende blijkt hoe er destijds bij de besluitvorming rond de keuze voor de varianten Haderaplein en de daarbij opgestelde grondexploitaties is omgegaan met de opgestelde ramingen in de context van de crisis van eind 2008;

*  Uit de door het college verstrekte antwoorden onvoldoende blijkt of er ten tijde van de besluitvorming destijds twijfels waren over de voorgestelde grondexploitatie;

*      Er informatie aangaande een te verwachten lagere opbrengst ontwikkeling Haderaplein in februari 2010 niet is gemeld aan de gemeenteraad;

*  De vraag zich voordoet of deze informatie gemeld had moeten worden aan de gemeenteraad, de accountant en de auditcommissie;

Is van mening:

*  Dat het wenselijk is dat meerdere facetten van de keuze en de informatieverstrekking rondom de besluitvorming Haderaplein in kaart worden gebracht;

*  Dat uit de gang van zaken rond het project Haderaplein lering dient te worden getrokken voor de toekomst voor wat betreft de besluitvormingsprocedures;

*  Dat, waar de integriteit in het geding is, getracht moet worden volstrekte duidelijkheid te verschaffen, ter voorkoming van onterechte beschadiging van personen of bestuursorganen;

                

Spreekt als voornemen uit:

*   Een onderzoek in te stellen naar het door het college gevoerde bestuur rond de besluitvorming en informatieverstrekking Haderaplein;

 

Verzoekt:

*          Het presidium te bevorderen dat de raad ten spoedigste een besluit kan nemen over het instellen van een dergelijk onderzoek, waaronder tevens wordt begrepen de voorbereiding van een verordening, zoals bedoeld in artikel 155a, lid 8 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

*          Een voorbereidingscommissie in te stellen die komt met een definitief voorstel een raadsonderzoek uit te voeren (of juist niet) en die de onderzoeksvragen opstelt;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fracties van

 

CDA

GVH

D66

VVD

 

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018