Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

GVVP: geen enkele garantie op goede verkeersafwikkeling bij grote projecten

31 januari 2013

Afgelopen maandagavond werd het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoerplan(GVVP) in de raadsvergadering behandeld.

Dit rapport gaat o.a. in op de problemen die er gaan ontstaan als er in Haren op meerdere plekken in het dorp nieuwe grote projecten tot ontwikkeling komen, zoals de bouw van ca 400 huizen in Haren Noord, de bebouwing van het Haderaplein (met supermarkt) en de bouw van het Zernike college aan de Kerklaan. Dat zal een toename  van verkeer tot gevolg hebben en verkeerstromen zullen gaan veranderen. Uit het GVVP wordt duidelijk dat de huidige wegenstructuur van het dorp Haren deze gevolgen niet zondermeer aankan met name in de dorpskom en dat er tenminste een nieuwe fiets- en autoverbinding (Oost-West) nodig is om alles goed en veilig op te kunnen vangen. Het is vooral de combinatie van de bouwprojecten, die problemen gaat geven. Voorafgaand aan de behandeling van het GVVP in de raad, hebben veel inwoners hun stem laten horen en duidelijk gemaakt dat ze zich, terecht, zorgen maken over het feit dat er wel mooie bouwplannen zijn die geld moeten gaan opleveren, maar dat er vanuit het college geen garantie wordt gegeven dat ook de bijbehorende infrastructurele maatregelen op tijd uitgevoerd kunnen worden. Daar is geen geld voor gereserveerd en wat betreft de tijdsplanning heeft het college nog geen idee.  In principe zou het geld voor deze aanpassingen uit de opbrengst van de bouwprojecten moeten komen, maar het is duidelijk dat bijvoorbeeld een nieuwe Oost-West verbinding, nodig voor de adequate ontsluiting van Haren Noord, niet meegeraamd is in de plannen. Bovendien zal deze verbinding, die deels over het terrein van de RUG getekend staat, nooit gelijktijdig aan de ontwikkelingen te realiseren zijn.
De fractie van D66 heeft de raad voorgesteld, per amendement, een besluit te nemen waarin wordt vastgelegd dat bij ieder groot project, de nodige infrastructurele maatregelen onderdeel uitmaken van het projectplan, inclusief financiering. Wat elk weldenkend mens zou willen, nl. het vooraf regelen van een goede verkeersafwikkeling voordat je de bouw gaat goedkeuren, is kennelijk in Haren niet nodig. Wethouder Berends blijft maar herhalen dat hij met de RUG in gesprek is en dat natuurlijk het verkeer alle aandacht heeft in de plannen, maar als het erop aankomt om e.e.a. in een besluit vast te leggen, dan geeft de wethouder niet thuis. Onze opstelling werd gesteund door het CDA en GVH en door de heer Prenger van de VVD. Helaas dus net geen meerderheid in de raad. We zijn benieuwd wat er gebeurt als de respectievelijke bestemmingsplannen voor deze bouwprojecten in de raad aan de orde komen. Wij zullen de consequente lijn blijven volgen: eerst alles goed geregeld incl. de financiering, voordat er plannen goedgekeurd en uitgevoerd gaan worden.
Dan zijn er nog de zgn. “Maatregelen Verkeersveiligheid”: maatregelen die genomen worden om de veiligheid te bevorderen op het bestaande wegennet in de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen in het wegprofiel, het aanleggen van geaccentueerde kruispunten, de aanpak van top 20 onveilige locaties, maatregelen in Glimmen  etc. Maatregelen die doorgaans de snelheid uit het verkeer halen of het doorgaande verkeer ontmoedigen. Veel van deze maatregelen werden ook al in het GVVP 2005 genoemd, maar ze zijn nooit opgepakt. In het dorp Glimmen wordt al jaren om ingrepen gevraagd. Je zou kunnen zeggen dat het ook hier is gebleven bij een mooie opsomming in 2005. De fractie van D66 wil dat er zicht komt op uitvoering. Stel de prioriteiten op basis van het GVVP 2012 en geef aan welke kosten daarmee gemoeid zijn. Een amendement om dat inzichtelijk te maken werd door de coalitie weggestemd. Onbegrijpelijk, omdat door dit stemgedrag tegelijkertijd wel € 180.000 beschikbaar werd gesteld voor “Maatregelen Verkeersveiligheid” terwijl we niet weten wat daar vanaf volgend jaar voor gaat gebeuren.
De fractie van D66 heeft dan ook niet ingestemd met het GVVP en heeft daarbij een stemverklaring afgegeven. We onthouden onze instemming niet omdat het GVVP inhoudelijk niet goed is, maar in onze ogen hoort er tenminste een deugdelijk uitvoeringsplan te liggen naast dit inhoudelijke rapport. Dat plan is er niet en het college geeft in de aanbiedingsbrief bij het GVVP ook geen enkele garantie dat verkeerszaken goed geregeld gaan worden voordat de grote (bouw)projecten tot uitvoering komen. Er zijn geen prioriteiten en er is geen financiële onderbouwing. Dat is voor onze fractie niet acceptabel.

Marjan Bachman

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018