Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Meerwegplannen: D66 van tegenstemmer naar voorstemmer. Hoe kan dat?

31 mei 2010

Februari: D66 stemt tegen de plannen Meerweg In februari heeft de fractie van D66 tegen het plan Meerweg gestemd. Er waren ernstige twijfels over de financiering, zowel aan de publieke als aan de private kant en over de haalbaarheid in tijd. Daarbij was er de vraag of de bewoners en ondernemers van de Meerweg wel onverdeeld gelukkig zijn met de plannen. Heel belangrijk was de vraag hoe riskant het is om een veenweg over te nemen. En de vraag of de gemeente Haren de capaciteit in huis heeft om een dergelijk project te managen. Daarnaast het feit dat alle financiële risico’s worden afgewenteld op de gemeente Haren, terwijl er al zoveel riskante projecten op de rails staan. En dit alles onder een economisch slecht gesternte. Onverantwoord, was de conclusie. Los daarvan was D66 niet gecharmeerd van het ‘powerplay’ van het toenmalig college: slikken of stikken onder tijdsdruk bij zo’n omvangrijk risicovol project. Dat  is niet de stijl van D66. Er is inmiddels een andere politieke werkelijkheid, waarin de D66-fractie verdrievoudigd is en waarin D66 deel uitmaakt van het college. De fractie vertrekt echter vanaf het standpunt van februari en maakt eigen afwegingen naar eigen eer en geweten, zoals dat hoort in een duaal stelsel.

Nieuwe informatie en voortschrijdend inzicht
Meer dan de helft van de raadsleden is ‘nieuw’ en niet volledig bekend met de historie van de Meerwegplannen. Het nieuwe college organiseerde een extra informatieavond en daar is veel opheldering gegeven. Ook was er actuele informatie en… voortschrijdend inzicht.
1. Er is duidelijkheid gekomen over de publieke financiering: alle publieke subsidies, ook die van de Regio Groningen Assen, zijn zo goed als zeker.
2. Het bedrag dat via de nieuwe wet RO uit de private investeringen moet komen, is drastisch bijgesteld. Duidelijk is geworden dat, wanneer de particuliere investeerders de volle 20 miljoen gaan investeren, er tussen 1,7 en 3 miljoen binnenkomt. Dit zal zeker niet allemaal gebeuren in de komende vier jaar, maar op termijn zal dit geld wel binnenkomen en de subsidies komen niet in gevaar als het langer duurt. Het risico bestaat er dus uit dat de gemeente een deel van anderhalf miljoen (zoveel is er nodig) tijdelijk moet voorschieten.
3. Het is ons duidelijk geworden dat een groot deel van de bewoners moeite heeft met de invoering van Shared Space op de Meerweg, met de bouw van appartementen en met de boulevard, die in feite vooral een ontsluitingsweg is voor de nieuw te bouwen woningen op het Geveketerrein. Die boulevard loopt dood op het Familiehotel, maar komt wel langs de achtertuinen van de huizen aan de Groningerweg. Er zijn zorgen over het fietsverkeer, dat rekening moet houden met in- en uitvoegend verkeer. Ook zijn er zorgen over het parkeren. Velen vragen zich af: kan niet worden volstaan met simpelweg het opknappen van de Meerweg. Lang niet alle bewoners blijken zo juichend over het burgerparticipatieproces zoals dat in de laatste jaren gevoerd is.
4. Duidelijk is ook geworden dat het tijdpad een risico blijft. We kunnen concreet een deel van de EFRO-subsidie mislopen. De andere subsidies komen niet in gevaar als de uitvoering wat langer duurt.
5. Duidelijk is geworden dat de Meerweg weliswaar een ellendige veenweg is, maar niet de meest abominabele van Nederland. Gedetailleerd onderzoek is er niet naar gedaan, maar het feit dat er sinds 1965 geen grondige reconstructie heeft plaatsgevonden en dat de weg, zwaar bereden, in die periode nog niet zo slecht is geworden dat het onveilig is te noemen, geeft aan dat we waarschijnlijk met een gemiddelde veenweg te maken hebben. Kijk ook eens naar de bomen! Aan de Meerweg groeien hoge bomen, dat is onmogelijk als er een superdikke laag slecht veen ligt.
6. Duidelijk is geworden dat iedereen, politiek, ondernemers en burgers het plan op zich fantastisch vindt, maar riskant.
7. Duidelijk is geworden dat er een externe projectleider zal worden aangesteld en dat die betaald wordt uit het deel van de EFRO-subsidie dat daarvoor bestemd is.
8. Duidelijk is ons dat de optimistische geluiden in het stuk van februari (“Wij hebben de verwachting dat de markt zich tijdig zal herstellen”) uitsluitend gebaseerd was op wens en niet op feitelijke perspectieven.
9. Duidelijk is geworden dat wethouder Pek het contact met bewoners en particuliere ondernemers voortvarend en op een goede wijze heeft opgepakt.
10. Duidelijk is geworden dat het plan helemaal niet zit dichtgetimmerd, maar dat er nog volop ruimte is om te profiteren van voortschrijdend inzicht. En dat er mogelijkheden zijn om de plannen te versoberen, waarmee de risico’s voor de gemeente aanmerkelijk afnemen.
11. Duidelijk is geworden dat afblazen van het hele project betekent dat er voorlopig helemaal niets zal gebeuren aan de Meerweg. Er kan dan van alles door particuliere investeerders, maar D66 verwacht niet dat zij in actie komen als de infrastructuur niet wordt aangepakt, want er kon de afgelopen dertig jaar ook van alles en toch is er vrijwel niets gebeurd.
12. Duidelijk is dat de kosten voor de ecologische verbindingszone geheel voor rekening van de provincie komen, inclusief het eventueel verplaatsen van café Het Friescheveen.

Overwegingen

In de overwegingen is D66 terug gegaan naar af, de oorsprong van de plannen: een veilige en goede Meerweg, een toegankelijker meer met herstel van de historische allure. Gaandeweg is de kerstboom Meerwegvisie enorm opgetuigd en in februari is ons voorgehouden dat we de hele kerstboom moeten afnemen of helemaal niks. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het merendeel van de vragen van D66 is beantwoord en dat de meeste bezwaren zijn ondervangen.
1. De fractie van D66 heeft geen zorgen meer over de publieke financiering.
2. De fractie van D66 heeft geen ernstige zorgen over de private financiering: dat geld komt op den duur wel binnen, zelfs in het zwartste scenario, al zal het dan erg lang duren. Maar D66 vindt wel dat de gemeente Haren zelfs het minste extra risico er eigenlijk niet bij moet hebben in de huidige situatie met een slechte woning- en bedrijvenmarkt en ernstige bezuinigingen in het vooruitzicht.
3. D66 is verheugd dat de wethouder het overleg met de bewoners en particuliere investeerders een nieuwe impuls heeft gegeven en heeft er alle vertrouwen in dat er alles aan gedaan zal worden om de invloed van bewoners en ondernemers te maximaliseren. Voor D66 is dit een erg belangrijk punt.
4. De zorgen over de haalbaarheid in tijd blijven bestaan, maar moeten wel realistisch worden ingeschat: het gaat uitsluitend over een deel van de EFRO-subsidie.
5. De zorgen over de overname van de Meerweg zijn verminderd, al blijft in de ogen van D66 het bezit van een veenweg een gemengd genoegen.
6. Als alles gaat volgens de plannen, kost de facelift van de Meerweg de gemeente Haren elk jaar gemiddeld 75.000 euro aan onderhoud. Daar staat tegenover een meerdere opbrengst aan OZB.

Ten aanzien van de inhoud van de plannen, heeft D66 een eis en enkele wensen. Wij vinden de kerstboom overdadig opgetuigd en daardoor onnodig duur en dat blijkt helemaal niet nodig te zijn.
a. Schrap het Shared Space uit het Meerwegwoordenboek en voorzie de weg van een regime dat optimaal veilig is en handhaafbaar is. Dus niet dat de politie niet wil bekeuren omdat elke bekeurde bij de rechter gelijk krijgt omdat bijvoorbeeld 30 km gebied buiten de bebouwde kom niet in de wet voorkomt. Maak er een degelijke weg van waar doorgaand verkeer zowel als bestemmingsverkeer en recreatieverkeer zo veilig en zo plezierig mogelijk gebruik van kan maken.
b. Bouw zoveel mogelijk grondgebonden woningen, in overeenstemming met de wens de oude cultuurhistorische allure rond het meer te herstellen en in overeenstemming met de wens van bewoners en ondernemers.
c. Probeer met de bewoners, aannemers en andere betrokkenen via overleg en argumentatie tot overeenstemming te komen. Alleen wanneer er wat dat betreft alles aan gedaan is, mag wat D66 betreft de Crisis- en Herstelwet worden ingezet om lange procedures te voorkomen. Probeer ook om particuliere investeerders te bewegen snel met de uitvoering te beginnen, zodat we niet de kans lopen straks met een mooie weg met aangrenzende pauperlocaties te zitten.
d. Neem het idee om het fietspad aan de zuidzijde van de weg aan te leggen, in overweging.
e. Probeer ruimte voor tijdelijk parkeren bij evenementen te creëren.
f. Schrap de boulevard, maak er hoogstens een fiets- en wandelpad en kijk kritisch of het verplaatsen van de loods van de jachthaven wel noodzakelijk is.
g. Vereenvoudig waar mogelijk de plannen waardoor de kosten en de risico’s voor de gemeente geminimaliseerd worden en de subsidiestromen toch optimaal benut worden.
Wanneer aan deze wensen gevolg wordt gegeven, kan D66 mogelijk instemmen met de plannen. Het blijft een riskant plan, maar D66 huldigt niet de opvatting ‘Last in, first out’, maar wil alle plannen op inhoud en kwaliteit met elkaar vergelijken. De Meerweg is een riskant, maar prachtig plan, dat de voorkeur verdient boven andere riskante plannen.
Om het een en ander te bereiken heeft D66 een motie voorbereid.

Motie Meerweg ontwikkelt Meer

De raad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 31 mei 2010, sprekende over het project ‘Meerweg ontwikkelt Meer’

Overwegende dat
– de huidige plannen ruimtelijk en stedenbouwkundig nog concreet moeten worden ingevuld;
– dat er aanpassingen mogelijk zijn zonder dat de subsidies in gevaar komen; – dat er aanpassingen mogelijk zijn die maken dat de plannen kunnen rekenen op een breder draagvlak;
– dat die aanpassingen de kosten aanmerkelijk kunnen verminderen en de risico’s voor de gemeente daarmee drastisch kunnen verkleinen;
– dat het schrappen van de boulevard, het niet verplaatsen van de jachthaven, de bouw van minder appartementen en meer grondgebonden woningen en het vereenvoudigen van het reconstructieconcept van de Meerweg daarvan voorbeelden zijn
Draagt het college op
– in overleg met omwonenden, particuliere investeerders en andere betrokkenen de plannen zodanig aan te passen dat het draagvlak wordt verbreed, de kosten worden verminderd en de risico’s voor de gemeente Haren daarmee worden verkleind. En daarbij de voorbeelden, genoemd bij het vijfde aandachtstreepje van de overwegingen in het overleg mee te nemen.
– voor 1 januari 2011 een helder tijdpad voor het gehele plan aan de raad te presenteren; – de vorderingen en eventuele aanpassingen van inhoud en tijdpad per deelproject aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag

De motie werd integraal overgenomen door het college en daarop door D66 ingetrokken.

Het Meerwegplan is daarna aangenomen met 14 stemmen en drie tegen.
Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018