Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Openbaar Subsidieregister met algemene stemmen aangenomen

30-01 2012

Vanavond heeft de voltallige gemeenteraad van Haren een motie van D66, mede ingediend door CU en CDA, aangenomen. De motie vraagt alle gemeentelijke subsidies op de gemeentelijke website openbaar te maken, om op deze wijze raad en burgers inzicht te geven in de verstrekte gemeenschapsgelden. Ook de gemeentelijke subsidievormen en de criteria waaraan aanvragen moeten voldoen zullen vermeld worden.
De tekst van de motie:

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op 30 januari 2012

Constaterende dat
– De gemeente Haren jaarlijks vele subsidies verleent met een totale omvang van honderdduizenden euro’s;
– Deze subsidies momenteel niet voldoende inzichtelijk zijn voor de gemeenteraad en nauwelijks inzichtelijk voor de burgers;
– Er onvoldoende openbare inzichtelijkheid is voor raad en burgers met betrekking tot subsidiemogelijkheden en de criteria voor het aanvragen van subsidie;

Overwegende dat
– Een van de pijlers van het coalitiemanifest transparantie en heldere communicatie is;
– Verleende subsidies perfect inzichtelijk te maken zijn voor eenieder door openbare publicatie op de website van de gemeente;
– Openbare publicatie van verleende subsidies en van subsidiemogelijkheden de doelen van transparantie en toetsbaarheid van bestuur ten volle dient;

Verzoekt het college:
– Om de per 1 januari 2012 verleende subsidies te publiceren op de website en hierbij in elk geval te vermelden
o (sub-) beleidsveld
o Subsidieontvanger
o Hoogte van het subsidiebedrag
o Korte omschrijving subsidieaanvraag
– De gemeenteraad zo spoedig mogelijk te melden binnen welke termijn deze faciliteit is te realiseren;
– Deze lijst een maal per jaar te actualiseren;
– De lijst met verstrekte subsidies over het betreffende jaar tevens bij de jaarrekening en de begroting aan de raad te presenteren;
– Op de website tevens aan te geven welke subsidievormen er in Haren zijn, hoe die kunnen worden aangevraagd en aan welke criteria de aanvrage moet voldoen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018