Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Onzorgvuldigheid troef bij vaststelling bestemmingsplan Haren-Noord

28 mei 2013

Wat ter besluitvorming voor ligt: een bestemmingsplan dat aan alle kanten rammelt. Op de raadsagenda na een traject waarin het college veel onduidelijke en vaak tegenstrijdige informatie gaf, veel vragen half of helemaal niet beantwoordde.

Een wethouder die voortdurend moet worden gesouffleerd door zijn collega’s en ambtenaren en wiens antwoorden en opvattingen geregisseerd lijken te worden door projectontwikkelaars, Regiovisie en Provincie. Een college en coalitie die alle mogelijke belangen behartigen, behalve die van de mensen door wie zij ooit gekozen zijn. Met een gedoogpartij die met een handvol toezeggingen, die of duur of loos of onzorgvuldig zijn, de achterban mag zien te overtuigen dat het een goed idee is om datgene te doen waar de meeste kiezers altijd op tegen waren. Honderdzesendertig gefrustreerde indieners van zienswijzen, die allen zijn afgescheept met een onzorgvuldige schriftelijke samenvatting en botte ongegrond verklaring van hun bezwaren; met niemand is de dialoog aangegaan. Twee fracties die tevergeefs hebben geprobeerd op constructieve wijze te zoeken naar het wegnemen van de pijnpunten en naar meer maatschappelijk draagvlak.     Zie daar het scenario van de raadsvergadering van maandagavond. Zoals een inwoner op de publieke tribune na afloop zegt: “Je schrikt er van dat zulke grote risicovolle besluiten op deze manier tot stand komen.” Een lichtpunt was de prettige en zeer professionele wijze waarop de nieuwe burgemeester, Janny Vlietstra, de vergadering leidde. En wat als bijzonder positief is ervaren door D66: de constructieve samenwerking met de fractie van het CDA.
Hier de bijdrage van D66:

Deelgebied 5 en 6 DHE
D66 gaat ervan uit dat elk plan en zeker zo’n omvangrijk bestemmingsplan aan alle eisen en toezeggingen moet voldoen, voordat het aan de gemeenteraad mag worden voorgelegd. Wij toetsten het plan dan ook aan de afspraken uit het verleden en aan de normale vereisten. Want wij zijn ons ervan bewust dat het uiteindelijk de gemeenteraad is die verantwoordelijk is voor dit plan, dat het straks ook feitelijk de gemeenteraad is die bij de Raad van State tegenover de eigeninwoners staat, dat het de gemeenteraad is die zich heeft te verantwoorden bij de Raad van State en dat het de gemeenteraad die door de Raad van State veroordeeld kan worden. Dit is misschien wel het grootste bouwplan dat Haren ooit heeft gekend en mogelijk het laatste dat we in eigen beheer kunnen vaststellen. Een reden temeer om ervoor te zorgen dat we als gemeenteraad goed kijken naar wat bij Haren past en naar wat de markt vraagt. En om ervoor te zorgen dat het plan een zo breed  mogelijk maatschappelijk draagvlak heeft.
Maar uitgerekend dit plan wordt gekenmerkt door haast en onzorgvuldigheid en door het volkomen negeren van de mening van inwoners. Daarnaast past het slecht bij Haren en het staat in onze ogen haaks op de vraag van de markt.
Wat ons buitengewoon verontrust in de aanpak van dit plan is dat Haren geregisseerd en bepaald lijkt te worden door projectontwikkelaars, door de Regiovisie en de Provincie en vooral door geld en niet door een gemeentebestuur dat er toch is om datgene te doen wat voor de inwoners en voor het dorp het beste is. Wat ons nog meer verontrust is dat u de inwoners in de kou laat staan, de rug toekeert en dat u geen enkele poging doet te voorkomen dat we straks tegenover uw eigen burgers moeten staan bij de Raad van State.
Wij hebben opmerkingen over de volgende criteria, waar dit plan volgens ons niet aan voldoet:

1. De wijze waarop de informatie is verstrekt aan de gemeenteraad en aan inwoners
De informatievoorziening was zonder meer slordig. We moesten overal naar vragen. Reactie op zienswijzen, uitkomsten van de inloopmiddag, de inwoners kregen de antwoorden niet die u schriftelijk gaf op onze vragen in de commissie van april. In de commissievergadering van april heeft wethouder Berends beloofd dat de insprekers ook de antwoorden op de vragen van de raad zou krijgen en dat die op de site zouden staan. Geen van beide beloftes bent u nagekomen. U gaf verscheidene tegenstrijdige antwoorden. Over de boekwinst bijvoorbeeld, over wie een fietspad Kerklaan-Oosterweg betaalt (de ene keer vanuit de bouwplannen Zernike, de andere keer vanuit de GEM). U gaf verscheidene ronduit flauwe antwoorden. (voorbeeld: Oosterweg 900 verkeersbewegingen, komen er 2700 bij, vragen wij: hoe gaat u de gevolgen van die verviervoudiging aanpakken? Antwoord een becijfering van wat er noord- en zuidwaarts gaat en dan uw conclusie: dat is dus geen verviervoudiging. Einde.) U geeft ook onvolledige informatie over bouwrechten en bouwclaims. Telkens weer wordt ons het rampscenario van bouwclaims voorgehouden, maar in de stukken kunnen wij daarvoor geen legitimatie vinden.
Vraag: u antwoordt de CU, vraag 12 dat verwacht wordt dat, indien de raad vandaag de plannen afwijst, de GEM-partners een schadeclaim zullen indienen. 1. Wilt u dat ons eens uitleggen? Waarvoor zitten wij hier dan eigenlijk, met zo’n mes op de keel. Waarop is deze verwachting gebaseerd? En als de Raad van State de gemeenteraad straks mocht veroordelen het plan terug te nemen, komt er dan ook een bouwclaim van de GEM-partners?
2. In het verleden is er voortdurend gesproken over het bijstellen van de plannen aan de hand van de actuele woningbehoefte. Die belofte gaf de doorslag voor veel fracties om akkoord te gaan. Die woningbehoefte is bijgesteld van 2400 naar 1400, naar 100, naar 786. En niet door de inspanningen van GL al wil de heer Schenkel de krantenlezers van het Dagblad dat laten geloven. Daar kon GL zich ook niet voor inspannen, dat zou trouwens betekenen dat GL de huidige economische crisis heeft veroorzaakt en dat zal toch niet de boodschap van de heer Schenkel zijn. GL had zich horen in te spannen voor de vertaling van die dalende woningbouwbehoefte in het Harener woningbouwprogramma. Dat is niet gebeurd, niet door GL, niet door de CU, niet door de PvdA en niet door de VVD.
3. Aan het bestemmingsplan ligt geen onafhankelijke recente marktanalyse ten grondslag. We moeten het doen met een rapportje over de herkomst van de bewoners van deelgebied, de adviezen van de bouwgretige projectontwikkelaars en van wat de heer Berends een man van de Rabobank heeft horen zeggen die misschien ook graag hypotheken wil verkopen. Het zal best zijn dat als er nog ergens huizen verkocht worden, Haren bovenaan het lijstje staat, maar is dat een reden om ze dan ook hier te bouwen? Wel voor de bouwer en de hypotheekverstrekker, ja. En het is best te begrijpen dat het ook in het belang van de Regiovisie en de Provincie is, maar Haren heeft z’n eigen belangen en die hoort u te behartigen.
4. Voldoet het plan aan de afspraken uit het verleden, vastgelegd in LOP, LUP, DHE, GSP, GVVP? U blijft volhouden van wel. Wij verschillen daarover van mening.
5. Het bestemmingsplan heeft geen deugdelijke verkeersparagraaf. U verwijst naar het GVVP, maar negeert aanbevelingen. U acteert kennelijk pas als er bevelen in staan.
6. Afspraken over sociale woningbouw en keiharde toezeggingen daarover in de gemeenteraad negeert u. Wachten op het Woonplan. Verkeerde volgorde: wij hebben nog geen idee wat daar in staat, maar vertrouwen hebben we ook niet.
7. Er is geen deugdelijke duurzaamheidparagraaf
. We weten uit deelgebied 3 dat intenties niets opleveren.
8. De wijze waarop inwoners die zienswijzen hebben ingediend zijn behandeld is ronduit beschamend te noemen. U heeft niet de moeite genomen met wie dan ook de dialoog aan te gaan. U heeft de zienswijzen onzorgvuldig, onvolledig, onvoldoende beargumenteerd en slordig beantwoord. U heeft insprekers beloften gedaan die u niet nakwam.
Dan nog een vraag over beslispunt 4:
9. Op bladzijde 6 verzoekt u ons de instelling van een beeldkwaliteitsteam aan het college te mandateren. Dat is anders dan vorige keer toen de gemeenteraad instemde met een concreet voorstel. Wij willen eerst weten hoe u dit gaat vormgeven. Vraag 2: Hoe gaat u dat doen? D66 en CDA hebben een alternatief plan ingediend. GL heeft een lijstje aanvullende eisen opgesteld. Er is een extra bijeenkomst geweest waar we de dialoog zouden aangaan. Helaas hebben wij die avond niet ervaren als dialoog, u zocht  vooral naar argumenten om de collegeplannen doorgang te laten vinden. Wij moesten ons verdedigen en dat is iets anders dan openstaan voor onze argumenten. Op die avond hebben wij nog weer sterker dan ooit ervaren dat de coalitie en de oppositie totaal verschillende vertrekpunten hebben. De coalitie vertegenwoordigt de GEM, de Regiovisie, de Provincie en het college, maar op geen enkele wijze de inwoners, hun kiezers. We merken het ook in de commissievergaderingen: geen enkele van de coalitiepartijen heeft kritische vragen over een plan, waar zoveel mensen tegen te hoop lopen. Geen aanmerkingen over die bedroevende nota zienswijzen. Wij hadden niet anders dan de intentie een constructieve bijdrage te leveren en het heeft ons gestoord dat die bijdrage door een van de raadsleden werd gediskwalificeerd alsof wij het vuurtje van protesten hebben aangestoken en door een ander raadslid alsof wij achter de protesterende burgers aanlopen.
Dit plan wordt niet gestuurd door wat goed is voor Haren, dit wordt gestuurd door euro’s en door wat anderen, projectontwikkelaars, Regiovisie, Provincie willen. Als u dit plan in deze omvang goedkeurt, is dat een keus voor geld ten koste van maatschappelijk draagvlak, van buitengebied, van groen, van optimale leefbaarheid. Er zijn meer waarden dan geld alleen. Maatschappelijk welzijn, vertrouwen in de politiek bijvoorbeeld. Nogmaals: het is formeel de gemeenteraad die zich straks moet verantwoorden voor de Raad van State.
Wij doen nog één laatste poging. Met twee moties waarbij wij u vragen die serieus te overwegen. In de ene motie halveren wij het bouwplan door de helft van 5 en de helft van 6 te bestemmen volgens het stedenbouwkundig kader uit uw eigen voorstel. Dat is een concessie van onze kant, bedoeld om de zaken zo snel mogelijk te kunnen regelen. In het tweede alleen deelgebied 6. Beide hebben hun eigen specifieke voor- en nadelen. Maar beide zullen kunnen rekenen op een groter maatschappelijk draagvlak dan uw voorstel. Beide behoeden ons eerder voor financiele fiasco’s dan dat ze er aan bijdragen. Beide laten ze Haren zo lang mogelijk zo groen mogelijk. En wij zijn ervan overtuigd dat in beide gevallen de schop eerder de grond in kan dan bij instemming met uw voorstel.

De moties werden gesteund door D66, CDA en GVH. Een amendement van D66 en CDA om de zoveel genoemde fasering in de bouw vast te leggen, werd aangenomen.
Het college deed met gulle hand toezeggingen aan gedoogpartner GL: zonder verkeersonderzoek of dialoog met omwonenden, en in tegenspraak met het GVVP, werd de aanleg van een autoweg Kerklaan-Oosterweg toegezegd, een groene speelplaats en mogelijk een fietssluis in de Oosterweg. En werd een ton beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Tja, soms kan ijzer met blote handen gebroken worden.

 

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018