Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Reactie D66 op persbericht over nieuwe coalitie

10 september 2012

Wie denkt dat deze coalitie het vertrouwen in de politiek terug kan brengen, moet wel in wonderen geloven.
De wil van de kiezers wordt genegeerd

Niet verbaasd, maar wel teleurgesteld nam de fractie van D66 kennis van het zojuist verschenen persbericht waarin de vorming van een nieuwe coalitie wordt aangekondigd. Deze coalitie is geënt op het rapport Baas. Zoals D66 reeds aangaf in haar reactie op het rapport van informateur Henk Baas is deze combinatie van de vier partijen die in 2010 door de kiezers met een – soms forse – verkiezingsnederlaag werden afgestraft een optie die de wil van de burgers willens en wetens nadrukkelijk negeert. De partijen die van 2006-2010 aan het roer stonden in twee coalities, waarvan met name de laatste opereerde in een gesloten cocon. Met alle gevolgen van dien. Deze combinatie is dus precies het tegenovergestelde wat de burgers van Haren voor ogen hadden toen zij in 2010 naar de stemhokjes gingen. Als dit een voorbode is van hoe serieus de burgers van Haren genomen worden, belooft dit niet veel goeds! Bijzonder jammer, want de huidige bestuurscrisis bood juist mogelijkheden om de bestaande polarisatie te doorbreken, om de tweedeling te doorbreken, om het vertrouwen in de politiek te herstellen en de sfeer in het gemeentebestuur te verbeteren. Die mogelijkheden zijn niet benut, integendeel. We gaan nog een tandje hoger de verhoudingen op scherp zetten. D66 koestert weinig illusie: in de afgelopen twee jaar is te vaak gebleken dat GL en de CU sterk worden gedreven door frustratie en rancune.

Een goed functionerende wethouder wegsturen?

Merkwaardig is dat meteen al een nieuw college wordt gepresenteerd. Dat is op z’n minst voorbarig. Er is nog steeds een compleet college en zolang de gemeenteraad daarin geen mutaties aanbrengt, kan er geen sprake zijn van een nieuw college. De fractie van D66 is benieuwd op grond van welke motieven een meerderheid van de gemeenteraad wethouder Pek zal wegsturen. Tot nu toe is aan de fractie geen enkel ander motief gemeld dan het feit dat twee van zijn collega’s de samenwerking met hem niet zien zitten omdat er verschil van mening zou zijn over de toekomst van Haren. Tot 24 mei 2012 is aan de fractie nooit melding gemaakt van problemen met deze samenwerking en er is ook geen enkele poging gedaan door burgemeester en wethouders om iets aan die kennelijk verstoorde verhoudingen te verbeteren. Op geen enkele vraag over de aard van de problemen is ooit antwoord gegeven, niet door de raadsfracties van VVD en PvdA, niet door de wethouders en niet door de burgemeester. De laatste zegt ‘niet uit het college te mogen klappen’. En verklaart aan de fractie van D66 tevens zelf prima met Pek te kunnen samenwerken! Je kunt je dus afvragen of de heren Kouwenhoven en Sieling wel professioneel genoeg zijn om op de wethoudersstoel te zitten. Het vermogen tot samenwerken en communiceren is bij Gerben Pek immers uitstekend ontwikkeld, zo ervaart de afdeling D66 Haren dat en zo hebben ook acht insprekers op 6 juni benadrukt. Nu horen raadsleden wethouders te beoordelen op hun werk en niet simpel af te gaan op het gezegde dat twee collega’s niet goed met hem uit de voeten kunnen vanwege een meningsverschil. Op dat werk is door niemand kritiek geuit, sterker nog, er is van vele kanten bevestigd dat daar niets op aan te merken is. D66 is dus zeer benieuwd of er nu wél antwoord komt op de vraag: “Waarom moet een goed functionerende wethouder worden weggestuurd?”

Nieuwe wethouder niet van onbesproken gedrag
Met verbazing neemt de fractie van D66 kennis van de voordracht van Theo Berends als beoogd wethouder. Uitgerekend aan de korte periode waarin de heer Berends eerder deel uitmaakte van het college, is een raadsonderzoek en een rekenkameronderzoek te danken. In beide onderzoeken wordt dat college gekenschetst als amateuristisch en onzorgvuldig. Het rekenkameronderzoek stelt zelfs dat dat college het principe van openheid en integriteit heeft geschonden. Gênant is dat de heer Berends de conclusies van deze onderzoeken bagatelliseert en de indruk maakt het de volgende keer weer net zo te doen. En dat terwijl hij in De Volkskrant erkende dat er in het vorige college ‘een gebrek aan normbesef’ was. Benieuwd is de fractie van D66 naar de gemaakte afspraken tussen de vier coalitiepartijen, met name op gebied van RO, groen en duurzaamheid, waar Berends wil gaan optreden als vertegenwoordiger van GL. Al met al kan D66 maar tot één conclusie komen: wie denkt dat deze coalitie het vertrouwen in de politiek terug kan brengen, moet wel in wonderen geloven.

Wil Legemaat
Fokke Fennema
Marjan Bachman
Oscar Keet

 

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018