Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Scharlakenhof

29 maart 2011

De gemeente wil het koopcontract uit 2003 met ESN/Optisport opzeggen. In dat contract werd geregeld dat ESN de exploitatie van het zwembad en de sporthal zou overnemen en om die exploitatie sluitend te krijgen zou ESN appartementen bouwen naast het sportcomplex. Nu het ernaar uitziet dat de verplichtingen uit het contract nooit zullen worden nagekomen, wil de gemeente de overeenkomst ontbinden.
Vanaf 2005 volg ik de raads- en commissievergaderingen. Ik heb het nagekeken in de notulen en in mijn eigen verslagen: vanaf de privatisering van het zwembad zijn er met grote regelmaat vragen gesteld in de raad en zorgen geuit: ESN hield zich al heel snel niet aan de afspraken: de openingstijden verschraalden, de mogelijkheden voor recreatief zwemmen werden ingeperkt, de toegangsprijzen gingen schrikbarend omhoog. Telkens weer stelde onder andere mevrouw Reitsma van de PvdA, er vragen over. En elke keer weer bleek daar weinig tegen te doen, de contracten waren kennelijk zodanig dat ESN zich dat allemaal kon permitteren. Nu zijn we vijf jaar verder en moeten we constateren dat ESN nooit iets aan onderhoud gedaan heeft en daar is kennelijk ook weinig tegen te doen. We begrijpen niet echt waarom de gemeente de afgelopen jaren niet achter dat achterstallig onderhoud aangezeten heeft. Terugkijken is goed om iets van te leren. De fractie van D66 hoopt en verwacht dat het huidige college en de ambtelijke organisatie in elk geval van deze kwestie geleerd hebben dat het noodzakelijk is om geen boterzachte afspraken te maken. We hebben afgelopen weken veel informatie verzameld. We hebben er geen behoefte aan om de vergadering van vorige week over te doen. Op basis van al onze bevindingen en de uitstekende uitleg in de vergadering van afgelopen woensdag, constateert de fractie van D66 dat Optisport niet in staat is de verplichtingen na te komen en dat niets erop wijst dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Doorgaan met de samenwerking met Optisport is in de ogen van D66 als sneeuwruimen in een doodlopende steeg. Om die reden steunt de fractie van D66 het college in het voorstel de overeenkomst met Optisport te ontbinden. Wel verzoeken wij het college zich krachtig in te spannen voor het verhalen van het achterstallig onderhoud en het innen van schadeclaims door het niet nakomen van de overeenkomst. De opdracht voor een nader onderzoek naar een nieuwe vorm van exploitatie van het sportcentrum wordt door ons krachtig ondersteund. Behoud van deze sportvoorzieningen achten wij van het grootste belang en wij roepen het college op zich daarvoor tot het uiterste in te spannen. Mocht het niet lukken met het Zernike, dan kunnen we misschien de nieuwe brandweerkazerne nog eens in beeld brengen…
Ten aanzien van het gedoe over de leges het volgende. We hebben daar veel over gehoord, over een bouwaanvraag in 2007, die niet in behandeling kon worden genomen omdat het bestemmingsplan niet kon worden aanpast vanwege het ontbreken van een financiële onderbouwing, maar waarbij men in 2009 opeens op het idee kwam de helft van de leges wel als inkomsten te gaan opvoeren. We hebben, ook na de vergadering, nog veel informatie ingewonnen over alles wat boekhoudkundig kan en mag. Maar niet alles wat boekhoudkundig mag, hoeft te gebeuren, ook al is het nog zo verleidelijk om, zoals men dat in de bouwwereld noemt, met de genade mee te werken, het raakt aan integer handelen. De fractie van D66 is van mening dat het oppimpen van een jaarrekening, uit welke motieven dan ook, met geld dat nog niet binnen is en ook niet kan zijn, geld waarvan men, omdat de WIND-groep al medio 2009 heeft aangegeven dat er niet gebouwd gaat worden, weet dat het ook nooit zal binnenkomen, óók als dat boekhoudkundig mag, een vorm van creatief boekhouden is waar wij geen goed woord voor over hebben.

 

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018