Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Veilig oversteken

2 december 2010

De raad behandelt een notitie, die als beleidsnotitie “Veilig Oversteken in Haren” wordt voorgelegd. Aan de raad wordt gevraagd deze notitie als beleidsnotitie aan te nemen, zodat er in de toekomst eenduidig gereageerd kan worden op verzoeken voor de aanleg van oversteekplaatsen in Haren. Aanleiding voor het opstellen van de notitie is het toenemend aantal aanvragen vanuit de bevolking voor het realiseren van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers.

Zonder direct op de inhoud in te gaan, eerst het volgende: In de raadscommissie hebben wij de vraag gesteld aan de wethouder of deze notitie voldoende handvatten biedt om eenduidig antwoord te geven op deze verzoeken vanuit de bevolking. In de schriftelijke beantwoording van de wethouder wordt deze vraag vertaald en als volgt geformuleerd: Welke criteria zijn er om af te wijken van het hier voorgestelde beleid? De wethouder -reageert daarmee op een iets andere vraagstelling, maar het ligt in elkaars verlengde en -de wethouder geeft in de beantwoording van deze vraag niet aan welke criteria er dan gehanteerd zullen gaan worden, want het antwoord zegt, ik citeer: “hiervoor zijn geen criteria, het is uiteindelijk maatwerk”.

Dit laatste antwoord nu is in zijn wezen tegenstrijdig met de vraagstelling die voorligt bij de raad: namelijk geef goedkeuring aan een beleidsnotitie die erin voorziet dat we eenduidig antwoord hebben op een verzoek uit de bevolking. Enerzijds heeft u dus terecht behoefte aan eenduidigheid, anderzijds pleit u in de beantwoording maatwerk.

En dat is precies de kern van onze terughoudendheid. De notitie laat nog alle ruimte voor meerdere interpretaties in uitvoering van in dit geval oversteekplaatsen binnen de kaders van het verkeersbeleid en verkeersconcepten. Daarom heeft de fractie van D66 moeite met deze notitie.

D66 vindt dat de verantwoordelijkheid voor een duidelijk en consequent uitgewerkt verkeersbeleid, inclusief de veiligheid bij oversteken van voetgangers, ligt bij de gemeente. Er moet beleid ontwikkeld worden op basis van duidelijke verkeersconcepten, objectieve onderzoeksgegevens t.a.v. bijv. ongevallen en de regels moeten 100 % duidelijkheid geven naar weggebruikers en handhavers. Verkeer heeft te maken met veiligheid, met interlokale belangen (doorstroming) en met wetgeving die gehandhaafd moet kunnen worden. Puur algemeen belang dus en dit overstijgt soms de particuliere belangen. Daarom zal op dit onderwerp ook niet  altijd de uitkomst van burgerparticipatie leidend kunnen zijn.

De gemeente moet zorgen dat de weginrichting conform het concept is, want alleen zo kan de politie handhaven. Verkeersveiligheid en handhaving van wettelijke regels verdragen geen compromissen, geen nuances en geen maatwerk.

De fractie van D66 vindt dat er, uit het oogpunt van helderheid en handhaafbaarheid, geen ad hoc bijstellingen of uitzonderingen mogelijk moeten zijn op gekozen concepten en bijbehorende weginrichting. En dat lijkt wel zo te zijn, als de wethouder aangeeft dat het bij de realisatie van voetgangersoversteekplaatsen, gaat om maatwerk, omdat elke situatie weer anders is. Dat laat de mogelijkheid voor willekeur open. D66 is daar geen voorstander van.

We zijn het er uiteraard mee eens dat gemaakte beleidskeuzes voor verkeersconcepten duidelijk gecommuniceerd moet worden met de burgers, inclusief de consequenties van een bepaalde weginrichting. Om goed te kunnen uitleggen waarvoor gekozen wordt is eenduidigheid in beleid en uitvoering van groot belang.

Hier dus nogmaals de vraag aan de wethouder: wat is de leidraad in deze notitie op basis waarvan u verzoeken voor een oversteekplaats vanuit de bevolking wel of niet gaat honoreren?

 

Marjan Bachman
De notitie wordt slechts gesteund door de VVD en de CU en kan dus niet worden vastgesteld. De wethouder wordt verzocht het oversteken duidelijk te regelen in het GVVP, het integrale verkeersplan.

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018