Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

VVD en PvdA zeggen vertrouwen in wethouder Pek op

24 mei 2012

Vandaag, 24 mei 2012, hebben de wethouders Kouwenhoven (VVD) en Sieling (PvdA) het vertrouwen in D66-wethouder Gerben Pek opgezegd. In Haren lijkt geen ruimte voor een visionair, democratisch, slagvaardig, communicatief wethouder.
De reactie van respectievelijk Gerben Pek en van de fractie van D66 leest u hier:

Verklaring wethouder Pek

Afgelopen dinsdag werd voorgesteld aan de gemeente Groningen te vragen of ze de 13 medewerkers van Vergunningverlening en Handhaving zouden willen overnemen, of dat er een andere vorm van samenwerking mogelijk was. Burgemeester Bats, wethouder Kouwenhoven en wethouder Sieling wilden hier mee instemmen. Ik kon hier niet mee instemmen, omdat:
1. De overige collegeleden dit niet wilden voorleggen aan de gemeenteraad, terwijl in december 2011 de raad in meerderheid een motie heeft aangenomen om nieuwe samenwerkingsverbanden pas aan te gaan als de gemeenteraad zich hierover had uitgesproken.
2. Ik naast deze optie, ook drie andere opties uitgezocht wilde hebben:
a. Wat het zou kosten om Vergunningverlening en Handhaving geheel zelf te blijven doen.
b. Of Vergunningverlening en Handhaving ook bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ondergebracht kan worden.
c. Of Vergunningverlening en Handhaving ook samen met de gemeente Tynaarlo uitgevoerd kan worden.
3. Pas gekozen kan worden voor het onomkeerbaar onderbrengen van een cruciale afdeling als Vergunningverlening en Handhaving bij de gemeente Groningen, als samen met gemeenteraad en burgers is bepaald hoe de toekomst van de gemeente Haren eruit ziet. Zoals is afgesproken met de gemeenteraad in december 2011.

De overige collegeleden wilden geen van deze drie punten honoreren, maar wilden dat afgelopen dinsdag het besluit genomen werd. Ik kon hier niet mee instemmen, want instemmen zou betekenen dat ik de wens van de democratisch gekozen raad niet zou respecteren. Dat is voor mij een politieke doodzonde. Ik heb gevraagd het besluit uit te stellen, maar voor de overige collegeleden was er maar een keus: voor of tegen. Ik kon daarom niet anders dan tegen stemmen.

In 2009 vertelde het college nog aan de gemeenteraad dat de afdeling Vergunningverlening en Handhaving dusdanig nauwe relaties met het beleid van de individuele gemeenten heeft dat juist op dit gebied samenwerking tussen gemeentes aanmerkelijk lastiger is dan wanneer het alleen zou gaan over bedrijfsvoering en processen.
De gemeenteraad heeft in december 2011 duidelijk uitgesproken dat samen met burgers moet worden nagedacht over de toekomst van de gemeente Haren en dat, zolang er geen heldere, door de burgers gedragen toekomstvisie is, er geen onomkeerbare stappen moeten worden genomen. Desalniettemin wil de meerderheid van het college toch een onomkeerbaar besluit nemen dat al op een toekomstige richting voorsorteert. Hierbij worden de gemeenteraad en burgers buiten spel gezet en worden we in de armen van de gemeente Groningen gedreven. Als democraat kan ik hier niet mee instemmen.

Tevens vind ik deze bestuurscrisis op een slecht moment komen, gezien de financiële situatie waarin de gemeente Haren verkeerd en de grote projecten die in cruciale fases zijn beland. Ik heb er daarom ook voor gepleit om te kijken er samen uit te komen. Wethouders Sieling en Kouwenhoven, gesteund door hun beide fracties, wilden dit niet. Dit vind ik schadelijk voor de gemeente Haren.

Gerben Pek

Persverklaring fractie van D66:

Geen ruimte voor een visionair, democratisch, slagvaardig, communicatief wethouder

De wethouders van VVD (Remco Kouwenhoven) en PvdA (Theo Sieling) hebben vandaag het vertrouwen in D66-wethouder Gerben Pek opgezegd. De aanleiding is het feit dat Pek wil handelen conform de wil van de gemeenteraad, terwijl Kouwenhoven en Sieling eisen dat hij zich schikt in hun besluit de wil van de raad te negeren. Kouwenhoven en Sieling weigerden elk compromisvoorstel en, voluit gesteund door de fracties van VVD en PvdA, is dit voor hen voldoende om het vertrouwen in Pek op te zeggen.
Onderliggend ongenoegen is de misvatting dat D66 minder waarde zou hechten aan de zelfstandigheid van Haren dan de coalitiegenoten. Terwijl het enige wat D66 wil, is dat er samen met de burgers een visie wordt ontwikkeld op de toekomst van Haren en dat de gemeente zich goed voorbereid op onontkoombare ontwikkelingen. Bizar is dat het uitgerekend VVD en PvdA zijn die, zonder de wens van de raad te respecteren, volop voorsorteren op aansluiting bij de gemeente Groningen. Zie voor meer informatie de persverklaring van Gerben Pek.
De breuk in de coalitie komt voor de fractie van D66 onverwacht, maar beslist niet als verrassing. Al sinds december 2011 is het duidelijk dat de fracties van VVD en PvdA, al dan niet gesteund door hun wethouders, zich afzonderen van D66 en met elkaar en met anderen klaagzangen zingen over D66, zonder daar, op welke manier dan ook, met de fractie van D66 over te communiceren. Herhaalde pogingen van D66 om met elkaar in gesprek te gaan, werden systematisch afgehouden. De motie van treurnis in januari 2012 kwam voor D66 als een donderslag bij heldere hemel. Op geen enkele wijze was hierover iets met D66 gecommuniceerd. De motie van treurnis lijkt de opmaat naar de huidige breuk. Aan de breuk is één enkel gesprek tussen fractievoorzitters van de coalitiepartijen en wethouders voorafgegaan, voor D66 in de sfeer van: ‘slikken of stikken’.
De fractie van D66 vindt het teleurstellend dat burgemeester Rob Bats geen enkele poging heeft gedaan om de partijen bij elkaar te brengen en/of met de betrokken fracties te overleggen.
Het is bijzonder jammer voor de gemeente dat er in Haren geen ruimte is voor een visionair, democratisch, energiek, slagvaardig wethouder met uitstekende communicatieve eigenschappen.
Voor de gemeente is het ook een bijzonder kwalijke zaak dat daar waar Haren voor zware opgaven staat, zo ‘gemakkelijk’ de stekker uit de coalitie wordt getrokken.

Wil Legemaat
Fokke Fennema
Marjan Bachman
Oscar Keet

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018