Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Woonplan: woningbouwbehoefte Hareners sluit niet aan bij werkelijke bouwplannen

1 oktober 2013

De fractie van D66 heeft gisteravond het Woonplan goedgekeurd met de aantekening ‘uitsluitend als verplicht nummer voor de provincie’. D66 gelooft niet dat de gemeente de in het Woonplan opgenomen ambities kan waarmaken’. Hoe zit dat?

Elke gemeente dient eenmaal in de tien jaar een Woonplan te overleggen bij de Provincie, waarin wordt aangegeven aan welke aantallen en soorten woningen de gemeente behoefte heeft en met welk beleid de gemeente in die behoefte gaat voorzien.

Het vorige Woonplan uit 2004 en een tussentijdse bijstelling uit 2010 geven dezelfde woningbouwbehoefte voor de Harener bevolking weer als het nieuwe Woonplan: seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen, kleine wooneenheden voor alleengaanden, (mantel)zorgwoningen, goedkope koopwoningen. Deze woningbouwbehoefte is geïnventariseerd met ouderenbonden, de WMO-adviesraad en andere maatschappelijke organisaties.

Maar wat wordt er de komende tien jaar gebouwd? Honderden gezinswoningen in Haren-Noord, bestemd voor mensen van buiten Haren, nieuwkomers. Met het aannemen van de bestemmingsplannen Haren-Noord deel 5 en 6 door een meerderheid van de gemeenteraad, zit Haren wat betreft nieuwe bouwplannen volledig op slot: het door de Provincie toegestane wooncontingent is volledig gebruikt, voor elke volgende woning moet Provinciaal toestemming worden gegeven.

In dit Woonplan sluiten woningbouwbehoefte en woningbouwplannen dus volstrekt niet op elkaar aan. Het Woonplan is meer een woonwensenplan.

Er staan veel mooie dingen in het Woonplan, veel ambities ook. Duurzaam bouwen, levensloopbestendig bouwen, 0-tredenwoningen, sociale woningbouw, opplussen van bestaande bouw… Maar een Plan van Aanpak ontbreekt (nog) en dat is misschien wel logisch, want het is een raadsel hoe deze ambities kunnen worden ingepast in de nieuwbouwplannen voor de regionale behoefte.

Vandaar dat de fractie van D66 het Woonplan als verplicht document voor de Provincie heeft goedgekeurd, maar niet als beleidsplan dat gaat voorzien in de vervulling van de woningbouwbehoefte van de Harener inwoners. Daarmee hou je jezelf en de inwoners voor de gek.

Wil Legemaat

Gepubliceerd op 18-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018