Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Zwembad: waarom stemde D66 tegen het voorstel en voor de motie

20 december 2011

Het zal voor veel mensen niet te volgen zijn geweest wat er gisteravond gebeurde in de besprekingen rond het zwembad. D66 stemde tegen het collegevoorstel en voor een motie van CDA, GL, GVH en CU. Waarom, dat kunt u lezen in onze bijdrage hieronder. Het collegevoorstel was en bleef onacceptabel. De genoemde motie voldeed aan de insteek van D66: samen met betrokkenen een manier vinden om door middel van een sobere renovatie van het huidige zwembad en een sluitende exploitatie door een stichting te komen tot een oplossing die financieel haalbaar is en die zoveel mogelijk gedekt wordt vanuit de sportbegroting. Hoe zit dat nu met de coalitie? De fractie van D66 heeft vanaf haar aantreden in 2010 duidelijk gemaakt dat er altijd zal worden geoordeeld op basis van inhoud en dat het dualisme niet geschuwd zal worden. Wij houden niet van machtsdenken vanuit een coalitie. Dit is daarvan een voorbeeld. Als een voorstel inhoudelijk niet deugt en als we er niet geloven en het nooit in overeenstemming kunnen brengen met onze politieke uitgangspunten, zullen we dat in ons stemgedrag tot uiting brengen. Wonderlijk was deze avond de draai van de VVD, die tot nu toe een duidelijk “Nee, tenzij’ liet horen, die het ‘tenzij’ uit de motie niet omarmde en opeens VOOR het voorstel, dus Ja ging stemmen. Dat betekent concreet dat de VVD de sportbegroting wil vergroten met 30%! Je kunt je afvragen of zij dat echt willen of erop rekenen dat dat toch niet lukt bij de voorjaarsnota. Onheus is de manier waarop de PvdA roept dat de andere sporters dus het zwemmen moeten gaan betalen. Haren heeft een royale sportbegroting van 1,2 miljoen. Niet uitzonderlijk voor een gemeente van deze omvang, maar wat wel uitzonderlijk is” de kostendekkendheid van slechts 6%, tegen gemiddeld 35%. D66 vindt dat er op z’n minst eens gekeken mag worden naar de mogelijkheden om die kostendekkendheid te verhogen. Elders in het land gebeurt dat volop: er wordt 10-15% bezuinigd op sportbegrotingen op diverse creatieve manieren. In Haren blijft het voorlopig bij minder dan 1%! Voor de duidelijkheid: de fractie van D66 hoopt van harte dat het lukt om met vereende krachten van burgers en politiek een zwemvoorziening in stand te houden, die financieel maatschappelijk verantwoord kan worden gewaarborgd. Die hoop ligt in de motie van CDA, GL, GVH en CU en in de inspanningen van de zwemclub Haren. Het collegevoorstel biedt volgens de fractie vooral valse hoop.

Bijdrage van D66:
Voor ons ligt een voorstel waar wij ons niet in kunnen vinden. Ik ga u uitleggen waarom. Voor D66 is het bij alles: eerst visie, dan plannen met een gedekt budget, dan besluiten. Uw voorstel voldoet hier helemaal niet aan.
Als eerste wordt gevraagd de huidige sporthal te behouden, te ontvlechten en te renoveren. Maar dat vinden wij een kort-door-de-bochtbesluit. We willen eerst weten of het zwembad daar blijft, of het Zernike daar komt en als de school er niet komt, wat er dan met de bouwgrond gaat gebeuren. Als de school in het noorden van Haren komt, vinden wij het bezwaarlijk dat de leerlingen hun halve lesuur heen en weer fietsen. Er is geen visie op het totaal, geen budget ook.
In punt 2 besluiten we het zwembad te slopen en in punt 3a 3,5 ton beschikbaar te stellen voor een nieuw zwembad. Geld dat er niet is. In plaats van slopen en nieuwbouw kunnen we ook slopen en een ton, die er ook niet is, inzetten voor onderzoek en vervoer van zwemlessende kinderen. Nou, dat laatste gaan wij sowieso voorlopig niet doen, dus even terug naar beslispunten 2 en 3.
Wij constateren op basis van het verleden dat het doodvonnis over het zwembad al tien jaar geleden is uitgesproken wegens onverantwoord hoge gemeentelijke bijdrage (toen half miljoen in euro). Het zwembad was jarenlang een molensteen. Elke euro die we er vanaf 2013 insteken is nieuw beleid. Dat kader moet dus geregeld zijn voordat je plannen maakt, want plannen maken en daarna constateren dat er geen geld is, daarmee hou je elkaar voor de gek.
De cruciale vraag lijkt te zijn: willen we een zwemvoorziening in Haren? Ik daag u uit om mij aan één Harenaar voor te stellen die zal zeggen: nee, dat wil ik niet. Maar het moet wel kunnen. En willen is kunnen gaat niet altijd op. De vraag vanavond is: willen wij opnieuw structureel geld gaan uitgeven aan een zwembad? Het college stelt zelfs 3,5 ton voor. Daarop antwoorden wij: als we dat geld los op de plank hadden, zouden we het zeker willen. Maar we hebben het niet en het komt de eerstvolgende jaren ook niet binnen rollen. Het zal dus elders bezuinigd moeten worden. Kan dat dan en willen wij dat?
De eerste vraag: kan dat? Gezien de moeilijkheden die we al hadden om bij de begroting een paar duizend euro te verplaatsen, zien wij geen enkele kans om 3,5 ton om te buigen binnen de begroting. Maar stel dat anderen creatiever zijn (ze hebben zich al aangediend) en als het een ander bedrag is, 150.000 euro bijvoorbeeld, willen en kunnen we het dan? Dan hangt het er voor ons vanaf uit welke pot het moet komen. De fractie van D66 heeft een eigen visie op de insteek bij bezuinigingen en nieuw beleid. De prioriteit ligt bij het sociale vangnet en onderwijs en de kerntaken van de gemeente: datgene wat de gemeente moet doen en niet mag afschaffen. Het zwembad valt niet onder de kerntaken van de gemeente, maar hoort met allerlei sport-, cultuur en welzijnsvoorzieningen tot de gesubsidieerde instellingen. Maar binnen dat fruitmandje wil de fractie ook niet zomaar appels met peren verwarren. Concreet: wij willen niet de muziekschool of het Clockhuys sluiten om een nieuw zwembad te bouwen.
In oktober werd de kadernota Sport en Bewegen vastgesteld. In de nota een voortreffelijke inventarisatie van alles wat er in Haren plaatsvindt op sportgebied. Uit de nota bleek dat Haren jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen uitgeeft aan sport, exclusief het zwembad. Dat is 65 euro per inwoner, maar wel 250-300 euro of meer per sporter. De fractie van D66 heeft bij de bespreking van de nota het standpunt ingenomen dat er voorlopig geen uitzetting van dit royale sportbudget mag plaatsvinden en dat de kostendekkendheid, nu maar 6%, verhoogd moet worden. Bij de presentatie van die nota hebben wij geconstateerd dat het erg ambitieus is: alles wat er is, moet blijven en er moet nog bij. Wie gaat dat dan betalen de komende jaren, vroegen wij aan wethouder Sieling. Zijn antwoord was: de raad maakt de keuzes. Dat is wel een beetje makkelijk vinden wij: u houdt de burgers ambities en mooie plannen voor waar te weinig geld voor is en de raad mag het mes hanteren. In feite doet u dat met dit voorstel weer. Maar als het moet, dan is voor ons de conclusie heel helder: het geld voor een zwembad zal moeten worden gevonden binnen die royale sportbegroting. Zwemmers hebben net zoveel rechten als voetballers en hockeyers. Kan dat dan? Geholpen door het journaal in het vorig weekend, waarin we zagen hoe verscheidene gemeenten enorm bezuinigen op de sportbegroting door het onderhoud van de accommodaties aan de verenigingen over te dragen, zien wij daar echt wel ruimte, misschien wel genoeg voor een sobere verbouwing. Er zijn verscheidene gemeenten die creatieve oplossingen bedenken en zo heel veel geld bezuinigen. Maar dat is nog niet uitgezocht en het vraagt solidariteit van de sporters onderling, dus beloven kunnen wij niets. In de reguliere begroting zit ook een bedrag van een halve ton die de gemeente elk jaar voor de zwemverenigingen aan Optisport betaalde. Die kan wat ons betreft ook worden ingezet. En maatregelen in het kader van duurzaamheid, daar kunnen we misschien nog wat vinden in een ander potje. Het zou ook een belangrijke opstap zijn voor toekomstige ombuigingen: solidariteit binnen de sector. We nemen aan dat de PvdA hier net zo over denkt, want in Haren de Krant kopten zij: PvdA wil zwemmen in solidariteit. Nou, dit is de kans! Dit is wat ons betreft de enige mogelijkheid. In 2012 wacht ons een nieuwe forse bezuinigingstaakstelling en er komen heel veel nieuwe taken op ons af met een zeer krap budget. Wij voelen er niet voor om ons opnieuw te tooien met een zware molensteen, die de ruimte voor noodzakelijker zaken zoals het sociale vangnet, inperkt. We hebben al genoeg molenstenen uit het recente verleden om onze nek hangen, veroorzaakt door te luchthartige besluiten.
Instemmen met uw voorstel houdt voor ons in dat wij opnieuw gaan geloven dat nieuwbouw voordeliger is dan renoveren. Daar zijn we toch voorzichtig mee geworden. Het houdt ook in dat wij de belofte doen om 3,5 ton op andere posten weg te halen. En daartoe zijn wij niet bereid, want dat is nooit in overeenstemming te brengen met onze politieke uitgangspunten! Wij geloven ook niet dat dat haalbaar is, want er zullen verscheidene dekkingsvoorstellen gemaakt worden met elk een eigen politieke invalshoek. Maar dekking is er pas als er een meerderheid voor zo’n plan is. De kans is vrijwel nul dat de raad het eens wordt over een divers pakket dat in totaal het gewenste bedrag genereert. Het collegevoorstel is dus in de praktijk een ‘Ja, tenzij we het geld niet vinden’. Lukt het niet de dekking rond te krijgen, dan gaan de plannen alsnog niet door. De fractie van D66 vindt dit een ongewenste en onbehoorlijke situatie waarbij burgers aan het lijntje worden gehouden, waarin verwachtingen worden gewekt, waarvan eigenlijk iedereen in de raad weet dat de kans dat die waargemaakt worden, gering is. Het is heel aantrekkelijk om vanavond de kool en de geit te sparen en alles door te schuiven naar de voorjaarsnota. Maar wij willen eerlijkheid en transparantie, ook al is de boodschap voor u een onplezierige. Uiteraard is het voor ons een ‘Nee, tenzij…’, want mochten wij of anderen toch kans zien met een goed plan te komen, dat veel minder kost dan 3,5 ton en met de gewenste dekking binnen de sportbegroting, dan kan dat altijd voorgesteld worden bij de voorjaarsnota of op een ander moment. Daaraan zullen wij natuurlijk van harte meewerken. En in dat opzicht is het verheugend dat de zwemclub Haren het initiatief heeft genomen om met een betaalbare optie te komen. Dat is het soort burgerinitiatieven waar wij zeer veel waardering voor hebben en die ruimte moeten krijgen. Ik zou zeggen: u kent onze voorwaarden: binnen de sportbegroting en die halve ton is er al, daar kunt u ons aan houden. Wat ons betreft dus: dit voorstel van tafel en rap om de tafel met de plannenmakers.
Wil Legemaat

 

Tekst motie:

Motie Toekomst Sportcentrum Scharlakenhof

De raad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 19 december 2011, besprekende de ‘Toekomst van sportcentrum Scharlakenhof’.

Constaterende dat:
• De raad in maart 2011 de volgende opdracht heeft geformuleerd: ‘nader te onderzoeken op welke wijze het sportcentrum verder kan worden geëxploiteerd en voor de begrotingsbehandeling 2012 met een voorstel te komen’;
• Het coalitiemanifest een transparante bestuursstijl voorstaat, waarbij het betrekken van de burgers in een zo vroeg mogelijk stadium een belangrijke plaats heeft;
• Het manifest zich uitspreekt over de participatie in de samenleving en particuliere initiatieven, onder andere in het hoofdstuk sport;

Overwegende dat:
• Niet alle varianten zijn onderzocht met betrekking tot het exploiteren van het sportcentrum in haar huidige vorm zoals de opdracht in maart luidde;
• Er een maatschappelijk initiatief aantaande is waarbij een verdere uitwerking van de KNZB-variant een reële optie kan worden;
• Een sobere renovatie voor een volledig inzicht gewenst is en deze uitwerking kan leiden tot lagere lasten voor de gemeente;
• Nu beslissen niet direct noodzakelijk is, waardoor er tijd is om deze variant nader te onderzoeken;
• De voorgelegde varianten niet de meest sobere vormen van het huisvesten van het bestaande zwembad is en de kosten hoger zijn dan wellicht noodzakelijk;
• De toepassing van duurzaamheid en de effecten daarvan op de exploitatie kosten niet zijn onderzocht;
• Maatschappelijke betrokkenheid volop ruimte krijgt in maatschappelijke initiatieven en participatie van mensen;

Roept het college op:
• Een variant uit te werken en daarbij het gebouw van het huidige zwembad als uitgangpunt te nemen waarbij wordt uitgegaan van een sobere renovatie (geringe opknapbeurt) zonder zogenaamde esthetische verbeteringen;
• Om samen met de gebruikers deze variant en de KNZB variant verder uit te werken;
• De opgestelde kosten ramingen (investering, exploitatie en bijdrage gemeente) voor deze en andere varianten van een dekking voorziet; • Ernaar te streven de dekking (grotendeels) te zoeken binnen de sportbegroting;
en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van
CDA ChristenUnie GroenLinks GVH

Gepubliceerd op 19-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018