Steun ons en help Nederland vooruit

Europa

Sterk Nederland - Sterk Europa D66

Lokaal Bestuur

De gemeentelijke regierol wordt vervuld met deze uitgangspunten: visie ontwikkelen, helder beleid formuleren, coördineren, verbinden, bruggen bouwen

Herindeling

D66 is van mening dat de gemeenteraad een transparante en actieve rol moet spelen in het herindelingsproces en dat de inwoners in alle stadia bij dit proces betrokken moeten worden

Zorgdomein: WMO, Participatiewet, jeugzorgtaken, welzijnswerk

Op alle zorgterreinen besteedt de gemeente aandacht aan de bescherming van de privacy van zorgcliënten

Onderwijs, kinderdagverblijven, jongeren, speelplaatsen

Waar mogelijk, bevordert de gemeente het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijden, bijvoorbeeld voor sport, cultuur, buitenschoolse opvang (BSO) en huiswerkbegeleiding

Sport en cultuur

Sport en cultuur zijn van grote betekenis voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners

Landschap, buitengebied, recreatie

D66 wil dat gestreefd wordt naar meer synergie tussen recreatie en toerisme enerzijds en groen- en bosbeheer anderzijds

Duurzaamheid en energiebesparing

D66 wil dat de gemeente grootschalig inzet op isolatie van bestaande bouw: zowel eigen gebouwen, particulier vastgoed en sociale woningbouw

Ruimtelijke plannen

Het dorp Haren moet Harens blijven: een groene gemeente met overwegend laagbouw

Infrastructuur: verkeer, wegenonderhoud, OV

Bij elk nieuwbouwplan van enige omvang dient met het vaststellen van het bestemmingsplan tevens een verkeersplan of -paragraaf, voorzien van een financiële onderbouwing, goedgekeurd te worden door de gemeenteraad

Economische ontwikkeling, toerisme, recreatie

Het gemeentebestuur ontwikkelt en formuleert een heldere visie op economisch beleid, met prominente aandacht voor de problematiek van het MKB en de positie van het winkelcentrum

Veiligheid en openbare orde

De oprichting van een Nationale Politie mag niet ten koste gaan van de wijkagent, diens bereikbaarheid of diens verbondenheid met de wijk

Gemeentelijke financiën

De uitgangspunten van een goed financieel beleid zijn volgens D66: sluitende begroting, voldoende reserves, sluitende grondexploitaties, voldoende grip op subsidies