Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economische ontwikkeling, toerisme, recreatie

Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. De gemeente neemt een actieve rol in het bevorderen van de aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het stimuleren van stageplekken, het ondersteunen van werk-leertrajecten en het bijeenbrengen van met name MKB-ondernemingen en scholen. Ook in het afstemmen van opleidingsaanbod en arbeidsmarktvraag neemt de gemeente wat D66 betreft een actieve houding aan.
D66 wil een actieve aanpak ter vermindering van regeldruk door de gemeente: één loket voor bedrijven, de keuze voor controle achteraf in plaats van micro-regulering vooraf en het zelf kiezen door de ondernemer bij tegengestelde regels.
Gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en 'beschermde werkplekken'. Het streven is om zoveel mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. De gemeente kan hieraan bijdragen als werkgever, maar ook als opdrachtgever, door hiermee rekening te houden bij aanbestedingen. Er moet voldoende geld worden vrijgemaakt voor de begeleiding van nieuwe instroom. Nieuwe instroom mag niet het kind van de rekening worden. Werkgevers worden wat D66 betreft ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij niet te maken krijgen met veel bureaucratie. Beschermde werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Het salaris voor een beschermde werkplek is daarom, als het aan D66 ligt, maximaal 100% van het wettelijk minimumloon.
Bij aanbesteding zorgt de gemeente er voor dat de gevolgde procedure, bureaucratische druk en gehanteerde criteria het MKB niet benadelen. Door zogenaamd ‘functioneel aanbesteden’ (de aanbestedende dienst verkent de mogelijkheden die de markt te bieden heeft, met name op het gebied van geschiktheid van het – lokale – MKB, alvorens functioneel te specificeren) biedt de gemeente ook de ruimte om de innovatiekracht van lokale en kleinere bedrijven aan te spreken.

Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende beschermde werkplekken, zo mogelijk binnen de gemeentegrenzen

Standpunten