Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gemeentelijke financiën

De uitgangspunten van een goed financieel beleid zijn volgens D66: sluitende begroting, voldoende reserves, sluitende grondexploitaties, voldoende grip op subsidies.

Om de controlerende rol van de gemeenteraad naar behoren uit te voeren, is het noodzakelijk dat de verantwoording over de gemeentefinanciën transparant, tijdig beschikbaar en volledig is. Een actieve gemeentelijke rekenkamer is daarbij volgens D66 een nuttig instrument.
D66 vindt dat gemeenten, ook in deze moeilijke financiële tijden, toe moeten naar structureel begrotingsevenwicht. Dat wil zeggen dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten komen. Dit zonder daarvoor in te teren op reserves of te leunen op de opbrengsten van het verkopen van bezittingen zoals grond of gemeentelijke gebouwen.
Bij bezuinigingen wil D66 dat de gemeente eerst expliciet uitspreekt wat haar kerntaken zijn (bv openbare ruimte, mobiliteit, uitvoering bijstand). Bezuinigingen moeten met name de activiteiten treffen die niet tot die kerntaken behoren.
Als er bezuinigingen nodig zijn, moet de gemeente eerst naar haar uitgaven kijken, voordat zij de OZB verhoogt. Mocht ze toch de OZB verhogen, dan vindt D66 dat de gemeente daarover bij het aanslagbiljet verantwoording moet afleggen en moet uitleggen waarom zij de OZB verhoogt en waaraan zij dit geld uitgeeft.
Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd.

Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd

Standpunten