Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Herindeling

D66 wil dat elke overheid beschikt over voldoende slagkracht en tegelijkertijd aanspreekbaar is door burgers. D66 wil dat de gemeente een eigen slagkrachttoets uitvoert: is de gemeente bestuurlijk en financieel in staat haar taken uit te voeren? En zijn de bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en bovengemeentelijke regelingen effectief en democratisch controleerbaar? Waar dit niet het geval is dient het gemeentebestuur te komen met specifieke voorstellen om door bijvoorbeeld samenwerking of zelfs samengaan deze slagkracht uit te breiden. Tevens moet het gemeentebestuur in kaart brengen welke bovengemeentelijke samenwerkingen en regelingen er zijn en hoe de democratische controle hierop plaatsvindt. De raad beoordeelt of deze controle voldoet. Wanneer dit niet het geval is doet zij hier concrete voorstellen ter verbetering voor.
D66 Haren is van mening dat de gemeente Haren nu en in de nabije toekomst niet in staat is alle opgedragen taken adequaat en kwalitatief op het gewenste niveau uit te voeren. De inwoners hebben recht op een effectief en efficiënt gemeentebestuur.
Samenwerkingsverbanden zullen niet toereikend zijn om de komende taken – de decentralisatie van AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet – goed en democratisch controleerbaar uit te voeren. Herindeling zal de enige manier zijn om duurzaam verbetering te brengen in de bestaande situatie en om de toekomstige taken te kunnen vervullen.
Om te komen tot gemeentelijke herindeling zal er tenminste voldoende maatschappelijk draagvlak moeten zijn. Vanzelfsprekend heeft het gemeentebestuur hierin een actieve rol.
D66 is van mening dat het gemeentebestuur de inwoners goed en tijdig moet informeren voor welke problemen de gemeentelijke herindeling een oplossing kan bieden. Voorts moet het gemeentebestuur grondig inventariseren welke zaken de Harener bevolking wil veiligstellen, naar welk herindelingsscenario de voorkeur van de bevolking uitgaat en moet het gemeentebestuur zich tot het uiterste inspannen om dat ook daadwerkelijk te realiseren.
D66 is van mening dat de gemeenteraad een transparante en actieve rol moet spelen in het herindelingsproces en dat de inwoners in alle stadia bij dit proces betrokken moeten worden.

Om te komen tot gemeentelijke herindeling zal er tenminste voldoende maatschappelijk draagvlak moeten zijn