Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Lokaal Bestuur

D66 hanteert de spelregels van het dualisme: op basis van inhoud worden raadsvoorstellen gesteund dan wel afgewezen, niet op basis van coalitiedwang. Uiteraard zal een eenmaal gesloten coalitieakkoord voor de fractie inhoudelijk leidend zijn.
Gemeentebestuurders en -medewerkers staan vanuit een dienstverlenende houding dicht bij de inwoners. Bestuurders van Haren zijn dienstbaar aan de inwoners; zij zijn immers aangesteld bij de gratie van het verkregen mandaat. De inwoners weten zelf heel goed wat goed voor hen is en van daaruit wordt gewerkt naar een optimale samenleving.
Gemeentebestuurders hebben als het gaat om de gewenste attitude een voorbeeldfunctie voor de interne organisatie.
De gemeentelijke regierol wordt vervuld met deze uitgangspunten: visie ontwikkelen, helder beleid formuleren, coördineren, verbinden, bruggen bouwen.
D66 ziet inwoners niet als last, maar als verrijking. Zij worden met respect en vertrouwen tegemoet getreden. De inwoners hebben de gemeente veel te bieden: expertise, kennis, vaardigheden, inzet, tijd. Een grondige investering in de onderlinge relatie met de burgers zal zich veelvoudig uitbetalen, letterlijk en figuurlijk. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen: minder regels, minder rompslomp.
D66 wil dat het gemeentebestuur luistert naar wat zich in de gemeente afspeelt voordat het overgaat tot daden. Bestuurders respecteren de opvattingen van de inwoners en betrekken inwoners op serieuze wijze bij hun afwegingen. Essentieel in democratie is dat de meerderheid niet alléén beslist, maar daarbij ook zo veel mogelijk rekening houdt met de minderheid.
Een democratisch bestuurde gemeente geeft ruimte aan alle mogelijke vormen van maatschappelijke participatie door haar inwoners. Democratische controle komt alleen tot zijn recht bij maximale transparantie. Ook grondpolitiek mag zich niet aan deze eis tot transparantie onttrekken. Vertrouwelijkheid en geheimhouding kunnen alleen worden opgelegd, indien dat is gelegitimeerd door de gemeentewet.
Het college draagt er zorg voor dat de informatieplicht jegens de gemeenteraad soepel en optimaal wordt vormgegeven en dat leden van de gemeenteraad niet worden gehinderd in hun vraag naar informatie.
Serviceverlening aan de inwoners is doel en geen middel. Gemeentebestuurders en -medewerkers zijn zich altijd bewust van het feit dat zij er zijn voor de inwoners en niet andersom.
Voor de communicatie met de inwoners kunnen alle beschikbare middelen worden ingezet, mits ervoor wordt gezorgd dat alle groepen – oud en jong – bereikt worden.

Gemeentebestuurders hebben als het gaat om de gewenste attitude een voorbeeldfunctie voor de interne organisatie