Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs, kinderdagverblijven, jongeren, speelplaatsen

Onafhankelijke scholen en schoolbesturen hebben en houden de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs. Toch heeft de gemeente een belangrijke rol bij het verbeteren van het onderwijs. Gemeentebesturen die zich actief opstellen behalen daadwerkelijk resultaat. D66 vindt dat de gemeente Haren dat ook moet doen en schoolbesturen, waar nodig, op hun verantwoordelijkheid moet aanspreken. Wanneer er zwakke of zeer zwakke scholen in een gemeente zijn, gaat de gemeente, als het aan D66 ligt, proactief in gesprek met het schoolbestuur. Dit om mogelijke verbetertrajecten te ondersteunen, maar ook om actief ouders inzicht te verschaffen in kwaliteit.
D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen naar 'alles-in-1-scholen' of integrale kindcentra. Dit is het stimuleren van nauwere samenwerking van kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur en de school, onder één leiding. Hierdoor ontstaat een rijker aanbod, dat ten goede komt aan alle kinderen, taalachterstanden tegengaat en zorgt voor gelijke kansen. D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt bij het tot stand komen van deze centra.
Waar mogelijk, bevordert de gemeente het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijden, bijvoorbeeld voor sport, cultuur, buitenschoolse opvang (BSO) en huiswerkbegeleiding.
Om alle kinderen cultureel gezien meer gelijke kansen te bieden, wil D66 dat het muziekonderwijs op basisscholen gehandhaafd blijft.
Een gezonde levensstijl wordt bevorderd door goede lichamelijke opvoeding. Deze dient voor alle basisscholieren bereikbaar te zijn. D66 wil dat de vakleerkrachten gymnastiek blijven.
D66 is voorstander van scholen waar de scheiding tussen openbaar, bijzonder en confessioneel onderwijs niet meer bestaat. Deze scholen horen in het midden van buurten en dorpen te staan. In zowel Onnen, Glimmen als Haren kunnen zulke scholen ontstaan. Diverse schoolsoorten onder één dak plaatsen, vormt daarbij een eerste stap. Zo groeien beide scholen naar elkaar toe en kan uiteindelijk een echte dorps- of buurtschool ontstaan. In Glimmen is deze combinatie in 2013 gerealiseerd.

Het gemeentebestuur stimuleert fusies tussen scholen met een openbaar, bijzonder en/of confessioneel karakter