Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimtelijke plannen

Het dorp Haren moet Harens blijven: een groene gemeente met overwegend laagbouw.
D66 wil uiterst zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte: in principe niet bouwen in groene gebieden.
Daar waar gebouwd wordt, dient dat vanuit de dorpskern te gebeuren; waar mogelijk ‘inbreiden’.
Er wordt niet meer gebouwd dan volgens actueel en deugdelijk onderzoek behoeftenoodzakelijk is.
Bestemmingsplannen geven de inwoners zekerheid over de inrichting van hun directe woonomgeving. Bij wijziging van een bestemmingsplan overlegt de gemeente met direct betrokkenen en belanghebbenden, voordat er nieuwe plannen gemaakt worden. De mening van de bewoners is een belangrijk uitgangspunt bij het stellen van kaders (= beginspraak).
Het uitgangspunt bij bouwen is: duurzaam bouwen en waar mogelijk levensloopbestendig bouwen.
D66 prefereert een pluriforme samenleving. Er dient dan ook gebouwd te worden voor alle bevolkingsgroepen: ouderen, jonge gezinnen, alleengaanden, jongeren enz.
Voor ouderen dient aangepaste huisvesting in de gewenste diversiteit te worden aangeboden, ook qua koop/huur.
D66 is voorstander van samen kunnen bouwen van een huis (collectief particulier opdrachtgeverschap) omdat dit een uitstekende vorm van bouwen naar behoefte is.
Grondpolitiek is in het verleden in te veel gemeenten verworden tot speculatie ten behoeve van de gemeentebegroting. Nu de woningmarkt op slot zit, is de negatieve kant van deze speculatie zeer tastbaar geworden. D66 wil dat grondpolitiek niet langer wordt gebruikt om de lopende rekeningen aan te vullen.
Gemeenten krijgen van de rijksoverheid meer verantwoordelijkheid met betrekking tot de in hun gemeente actieve woningbouwcorporaties. D66 wil dat de gemeente er op aanstuurt dat de woningcorporaties zich zoveel mogelijk richten op hun kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen.
De laatste jaren vindt een verschuiving plaats in het koopgedrag van veel mensen: er worden steeds meer goederen via het internet besteld. De behoefte aan winkeloppervlakte daalt evenredig. De gemeente moet de vinger goed aan de pols houden om te voorkomen dat er wordt gebouwd voor leegstand en moet daarom het flexibele gebruik van lege winkelpanden bevorderen.

De mening van de bewoners is een belangrijk uitgangspunt bij het stellen van kaders (= beginspraak)

Standpunten