Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en cultuur

Sport en cultuur zijn van grote betekenis voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners. Zonder gemeentelijke subsidies zullen veel sport- en culturele activiteiten niet meer plaatsvinden. De basis blijft echter altijd het particulier initiatief.
D66 vindt het belangrijk dat alle kinderen de gelegenheid krijgen actief sport te beoefenen. Het gemeentebestuur stimuleert de sportverenigingen om kinderen daartoe in staat te stellen. Minder draagkrachtige ouders kunnen een beroep doen op het participatiefonds van de gemeente.
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst en is vaak een drager van lokaal verleden en lokale cultuur. D66 vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef behoudt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid ons cultureel erfgoed te beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang is hiervoor onmisbaar. Ook als gemeentefinanciën onder druk staan, houdt D66 oog voor deze belangrijke verantwoordelijkheid, waar nodig door creatieve samenwerking met private initiatieven die de culturele waarde van het erfgoed kunnen garanderen.
De gemeente weegt, als het aan D66 ligt, eigen inkomsten van een culturele instelling positief mee bij het besluit om subsidie te verlenen. Tegelijkertijd wil D66 niet dat de politiek of het gemeentebestuur een inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit of toelaatbaarheid van kunstuitingen. Wanneer selectie op kwaliteit nodig is, gebeurt dat op basis van een advies van een onafhankelijke terzake kundige commissie.
Daar waar de gemeente eigenaar is van accommodaties, worden die accommodaties zo breed mogelijk beschikbaar gesteld voor de samenleving. Dit betreft sportaccommodaties voor binnen- en buitensport en culturele accommodaties zoals ’t Clockhuys.
Bijna de helft van de inwoners is lid van de bibliotheek. Deze voorziening voorziet in een grote behoefte en moet in stand blijven.

Bijna de helft van de inwoners is lid van de bibliotheek. Deze voorziening voorziet in een grote behoefte en moet in stand blijven

Standpunten